Hvornår anses jeg for lønmodtager?

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du arbejder som lønmodtager, og du opfylder beskæftigelseskravet, har du 9 ugers orlov, som du selv skal holde inden 1 år efter barnets fødsel eller modtagelse (ved adoption), ellers falder de bort. 

Hvis der op til 1 år efter barnets fødsel er særlige forhold som fx manglende samvær med barnet eller midlertidig alvorlig sygdom, som forhindrer dig i at holde de 9 uger, kan du dog søge om at holde dem inden 3 år efter barnets fødsel. Læs mere her:

Når du overdrager orlov

Når du overdrager orlov til den anden forælder i Min barsel, skal du oplyse, om du er 'lønmodtager' eller 'andet'. Hvis du er lønmodtager, kan du nemlig ikke overdrage de 9 uger. 

Hvis du på overdragelsestidspunktet slet ikke er i arbejde, så skal du vælge ’andet’ og du behøver ikke læse mere nedenfor.

Det er afgørende, om du anses for lønmodtager på det tidspunkt, hvor du overdrager orlov til den anden forælder.

Vær dog opmærksom på, at hvis du vil overdrage orlov inden for de sidste 9 uger op til barnet fylder 1 år, og du har været lønmodtager i nogle eller alle af de 9 uger, så kan de uger ikke overdrages. Det skyldes, at du efter reglerne kunne og skulle have holdt dem som lønmodtager inden 1 år efter barnets fødsel. De uger kan heller ikke holdes senere som udskudt orlov efter barnets første år. 

Her kan du læse, hvornår du anses som lønmodtager og skal holde 9 ugers orlov selv, inden 1 år efter barnets fødsel eller modtagelse (ved adoption).

Når du overdrager orlov på Min barsel, skal du vælge ’lønmodtager’, hvis du kan finde dig selv nedenfor. Det afgørende er din situation på overdragelsestidspunktet.

 • Du arbejder som lønmodtager og i de seneste 4 afsluttede måneder har du arbejdet et vist antal timer*.
 • Du arbejder både som lønmodtager uanset timeantal, samtidig med at du er medlem af en a-kasse og har ret til dagpenge, også selvom du ikke får udbetalt dagpenge.
 • Du er selvstændig erhvervsdrivende, fx i en enkeltmandsvirksomhed, og du har samtidig arbejde som lønmodtager, hvor du i de seneste 4 afsluttede måneder har arbejdet et vist antal timer*.
 • Du arbejder som lønmodtager uanset timetal , og har inden for den seneste måned afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed.
 • Du modtager SU, men arbejder ved siden af som lønmodtager, hvor du i de seneste 4 afsluttede måneder har arbejdet et vist antal timer*.
 • Du arbejder som freelancer, hvor du betragtes som lønmodtager, og du har i de seneste 4 afsluttede måneder arbejdet et vist antal timer*.
 • Du arbejder som lønmodtager i et fleksjob uanset antal timer.
 • Du er elev i lønnet praktik i en uddannelse der er reguleret ved lov.
 • Du er ansat som vikar i et eller flere løbende ansættelsesforhold med et vist antal timer*.

Hvis du er ansat i dit eget A/S eller ApS

Du anses for at være lønmodtager, hvis du er ansat i dit eget A/S eller ApS og arbejder et vist antal timer*. Du kan som udgangspunkt ikke overdrage de 9 ugers orlov til den anden forælder.

Du kan dog ansøge Udbetaling Danmark om at blive undtaget fra reglen, hvis du er ansat i dit eget aktie- eller anpartsselskab, som du ejer 100% og ikke har anden lønindkomst ved siden af. 

Det samme gælder, hvis du ejer mindre end 100%, men opfylder disse fire betingelser:

 • Du ejer mere end 50% af selskabet.
 • Du har størstedelen af stemmerettighederne.
 • Du har indflydelse i selskabet på anden vis.
 • Du har ikke anden lønindkomst ved siden af.

Hvis du er i denne situation, skal du kontakte Udbetaling Danmark, som kan sende dig en ansøgningsblanket.

*Du skal mindst have arbejdet 160 timer inden for de seneste 4 hele afsluttede måneder, og du har haft mindst 40 timer om måneden i mindst 3 af de 4 måneder. Hvis du fx vil overdrage orlov den 10. august, så vil august måned ikke indgå i opgørelsen. Ved flere ansættelser tæller alle timer med. 

Hvilke timer indgår i de 160 timer?

 • arbejde som lønmodtager, hvor der er udbetalt løn, fx også selvom man har holdt en sygedag, men fået løn
 • arbejde som selvstændig erhvervsdrivende umiddelbart forud for arbejdet som lønmodtager i 4 måneders-perioden, hvis du i virksomheden har arbejdet mindst 18,5 time om ugen
 • sygedagpenge eller barselsdagpenge, herunder perioder med barselsdagpenge pga. sygeligt forløbende graviditet 
 • arbejdsløshedsdagpenge, eller en ydelse der træder i stedet herfor Afholdt ferie med løn eller feriegodtgørelse
 • modtaget godtgørelse i en opsigelsesperiode fra Lønmodtagernes Garantifond Arbejde som lønmodtager i andre EU/EØS-lande, Schweiz eller et land, som Danmark har en overenskomst med om sammenlægning af perioder.

Hvilke timer indgår ikke i de 160 timer?

 • afholdt ferie eller orlov uden løn eller feriegodtgørelse dvs. for egen regning
 • særlig uddannelsesydelse
 • SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte)
 • tilskud efter serviceloven til pasning af egne børn
 • kontanthjælp, revalideringsydelse, uddannelseshjælp og integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik
 • efterløn
 • førtidspension
 • ressourceforløbsydelse under et jobafklaringsforløb, hvor der ikke er modtaget løn fra en arbejdsgiver
 • udbetalt feriegodtgørelse eller udbetaling af den 5. ferieuge uden den afholdes udbetaling pga. feriehindring, eller straksudbetaling af feriepengebeløb (de timer hvor der ikke er holdt ferie, tæller ikke med)
 • selvbetalt fri, selvbetalt ferie, selvbetalt orlov og selvbetalt forlænget orlov
 • ulønnet praktik, hvor der ikke er tale om et ansættelsesforhold i arbejdsretlig forstand, og som der ikke udbetales løn for.

Særlige perioder, som der kan springes over ved opgørelsen af de 160 timer i 4 måneders perioden

Hvis kravet om mindst 40 timer i 3 af månederne ikke kan opfyldes, kan der i nogle tilfælde ses bort fra en eller flere kalendermåneder. I stedet medtages den eller de hele kalendermåneder, der ligger forud for de seneste 4 afsluttede kalendermåneder.

Følgende perioder kan der ses bort fra:

 • Perioder på op til 2 år, hvor der er modtaget dagpenge efter barselslovens § 26 til forældre med alvorligt sygt barn, eller modtaget tabt arbejdsfortjeneste for pasning af et handicappet barn i hjemmet eller vederlag ved pasning af en døende efter lov om social service.
 • Perioder, hvor lønmodtageren været omfattet af en arbejdskonflikt.

Eksempel: Hvis du har været omfattet af en arbejdskonflikt i en del af de seneste 4 kalendermåneder, så kravet om mindst 40 timer i 3 af månederne ikke opfyldes, kan der ses bort fra denne kalendermåned. I stedet medtages den hele kalendermåned, der ligger forud for de seneste 4 afsluttede kalendermåneder.

Særlige situationer – kontakt os

Hvis du er i en af følgende særlige situationer, skal du kontakte os for vejledning, om du anses for lønmodtager eller ikke:

 • Hvis din lønperiode ligger hen over flere kalendermåneder – så skal timerne fordeles forholdsmæssigt på kalendermånederne. 
 • Hvis du er ansat på særlige vilkår, hvor der ikke på forhånd er fastsat en ugentlig arbejdstid, eller du har ukendt arbejdstid. Det kan fx være provisionslønnet sælger, ansat i turnus, holddrift, weekendarbejde eller arbejdsfordeling.

Hvis du ikke er i arbejde som lønmodtager, eller du arbejder, men opfylder ikke beskæftigelseskravet som lønmodtager, så er du ikke omfattet af reglen om, at du selv skal holde 9 ugers orlov. Du kan i den situation overdrage 9 ugers orlov til den anden forælder. 

Når du overdrager orlov på Min barsel, skal du vælge ’andet’, hvis du kan finde dig selv nedenfor. Det afgørende er din situation på overdragelsestidspunktet.

 • Du er selvstændig uden lønmodtagerindkomst ved siden af.
 • Du er selvstændig med lønmodtagerindkomst ved siden af, men ikke nok til at opfylde beskæftigelseskravet som lønmodtager*.
 • Du er ledig uden lønmodtagerindkomst ved siden af.
 • Du arbejder som lønmodtager, men ikke nok til at opfylde beskæftigelseskravet*, og du er ikke medlem af en a-kasse.
 • Du modtager offentlig forsørgelse såsom kontanthjælp eller SU uden at arbejde eller med arbejde, hvor du ikke opfylder beskæftigelseskravet som lønmodtager ved siden af*
 • Du er selvforsørgende uden at være i arbejde.
 • Du arbejder som vikar eller løsarbejder uden et løbende ansættelsesforhold, men hvor du er opsagt efter hver vagt, og på overdragelsestidspunktet havde du ikke en vagt.
 • Du arbejder som freelancer, hvor du betragtes som selvstændig.
 • Du er ansat i eget A/S eller ApS, og du er ved ansøgning blevet fritaget for at holde 9 ugers orlov selv.

*Beskæftigelseskravet som lønmodtager betyder, at du skal være i aktuel beskæftigelse og mindst have arbejdet som lønmodtager 160 timer inden for de seneste 4 hele afsluttede måneder og du har haft mindst 40 timer om måneden i mindst 3 af de 4 måneder.

Kontakt os, hvis du er i tvivl, om du opfylder kravene for at blive anset som lønmodtager.