Udskudt orlov og restorlov

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du skal være i arbejde og opfylde beskæftigelseskravet for at kunne holde udskudt orlov.

Orientér din arbejdsgiver inden fristen

Du har ret til at holde udskudt orlov, hvis du fortæller det til din arbejdsgiver inden for fristen.

Fristen for at fortælle det til din arbejdsgiver afhænger af, om dit barn er født før den 2. august 2022, eller om dit barn er født den 2. august 2022 eller senere.

Hvis dit barn er født den 2. august 2022 eller senere, skal du fortælle det til din arbejdsgiver mindst 8 uger før orloven starter.

Hvis dit barn er født før den 2. august 2022, skal du fortælle det til din arbejdsgiver mindst 16 uger før orloven starter.

Hvis du har skiftet arbejdsplads, skal du også overholde ovennævnte frister, medmindre du har aftalt andet. 

Sådan kan du holde udskudt orlov, hvis barnet er født den 2. august 2022 eller senere

Du kan holde det antal uger, som du arbejdede i det første år efter barnets fødsel i stedet for at holde orlov. 

Der kan enten være tale om afholdelse af op til 5 uger, som du har ret til at udskyde uden aftale med din arbejdsgiver, eller et andet antal uger, som du har aftalt med din arbejdsgiver at udskyde, fordi du har genoptaget arbejdet på fuld tid under din orlov. 

De 9 ugers orlov, som ikke kan overdrages, fordi forælderen er lønmodtager, kan ikke udskydes, da de skal holdes inden for et år efter barnets fødsel.

Hvis den ene forælder vælger at overdrage orlov til den anden forælder, kan disse uger også udskydes. Det gælder dog ikke i de tilfælde, hvor mor genoptager arbejdet på fuld tid inden for de første 10 uger efter barnets fødsel og overdrager op til 8 uger af sin orlov til far eller medmor. De op til 8 ugers orlov skal nemlig være afholdt inden for de første 10 uger efter barnets fødsel og kan derfor ikke udskydes. 

De op til 5 ugers orlov, som du har ret til at udskyde uden aftale med din arbejdsgiver, skal holdes samlet.

De uger, som du har udskudt efter aftale med din arbejdsgiver, behøver ikke at blive holdt samlet. Orloven skal dog i alle tilfælde være holdt, inden dit barn fylder 9 år.

Sådan kan du holde udskudt orlov, hvis barnet er født før den 2. august 2022

Du kan holde det antal uger, du arbejdede i stedet for at holde forældreorlov, inden dit barn blev 46 uger.

Der kan enten være tale om afholdelse af mindst 8 og højest 13 uger, som du har ret til at udskyde uden aftale med din arbejdsgiver, eller et andet antal uger, som du har aftalt med din arbejdsgiver at udskyde, fordi du har genoptaget arbejdet på fuld tid under din orlov. 

De mindst 8 og højst 13 ugers orlov, som du har ret til at udskyde uden aftale med din arbejdsgiver, skal holdes samlet. De uger, som du har udskudt efter aftale med din arbejdsgiver, behøver ikke at blive holdt samlet. Orloven skal dog i alle tilfælde være holdt, inden dit barn fylder 9 år.

Tidsfrister

Udbetaling Danmark skal have modtaget din ansøgning om barselsdagpenge senest 8 uger efter din første orlovsdag, når du holder udskudt orlov uden løn. Det gælder både, når du holder udskudt orlov, som du har ret til, og når du holder udskudt orlov, som du har aftalt med din arbejdsgiver.

Holder du orlov med løn, og stopper lønnen under orloven, skal Udbetaling Danmark have modtaget din ansøgning om barselsdagpenge senest 8 uger efter din løn stopper.

Tidsfristerne er vigtige at overholde, for at du kan få  barselsdagpenge.

Sådan gør du

  1. Du skal sikre dig, at din arbejdsgiver oplyser Udbetaling Danmark om din orlov i NemRefusion. Det er uanset, om du får løn under orloven eller skal have barselsdagpenge. Din arbejdsgiver kan tidligst oplyse om din orlov den dag, hvor orloven starter.

    Vær opmærksom på, at det er dit ansvar og ikke din arbejdsgivers, at Udbetaling Danmark får besked om din udskudte orlov i NemRefusion. Når din arbejdsgiver har oplyst om din orlov, får du et brev fra Udbetaling Danmark i Digital Post.
  2. Hvis du ikke får løn under orloven og derfor vil søge om barselsdagpenge, får du via brevet adgang til at søge.

Se oversigt over din orlov:

Hvis du har udskudt orlov for flere børn, kan du holde orloven for hvert barn i forlængelse af hinanden.

Du skal opfylde betingelserne for at kunne holde udskudt orlov.

Du skal søge på ny, når du skal holde udskudt orlov for barn nr. 2. Du skal også bede din arbejdsgiver om at lave en ny indberetning af dit fravær i NemRefusion for barn nr. 2.

Se, hvor meget orlov du endnu ikke har holdt på Min barsel: