Dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn

Hvis dit barn bliver alvorligt syg, kan du måske få dagpenge, mens du passer dit barn

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis dit barn bliver alvorligt syg, og du er nødt til at stoppe med at arbejde eller modtage dagpenge fra din a-kasse for at passe det, kan du måske få dagpenge. Retten til dagpenge kommer an på, om det er en sygdom, der medfører behov for hospitalsindlæggelse eller en behandling i hjemmet, der kan sidestilles hermed.

Det er en god idé, at du taler med din arbejdsgiver eller fagforening. Din arbejdsgiver eller fagforening kan fortælle dig, om din overenskomst giver dig ret til at tage fri for at passe dit syge barn.

Hvis du ikke er dækket af en overenskomst, kan du kun få fri, hvis du laver en aftale med din arbejdsgiver. Du har altså ikke en lovsikret ret til orlov, når dit barn bliver alvorligt sygt.

Hvis du er ledig, skal du kontakte din a-kasse.

Hvis du har ret til at tage fri for at passe dit barn, er der nogle generelle betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Betingelserne er, at:

 • dit barn er under 18 år
 • lægen, der behandler dit barn, vurderer, at det samlede sygdomsforløb varer mindst 12 dage - sygdomsforløbet kan både være indlæggelse på hospital eller lignende behandlingsinstitution samt behandling eller pleje i hjemmet, som kan sidestilles med hospitalsophold
 • du stopper med at arbejde eller går på nedsat tid i forbindelse med barnets sygdom
 • du opfylder det beskæftigelseskrav, der giver ret til barselsdagpenge.

Hvis du er enlig forsørger, har du ret til dagpenge, selvom dit barn er indlagt mindre end 12 dage.

Tabt arbejdsfortjeneste ved barn med handicap eller kronisk sygdom

Dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn og dækning for tabt arbejdsfortjeneste er ikke det samme. Hvis du har et barn med et betydeligt og varigt handicap eller indgribende kronisk sygdom, kan du i stedet for dagpenge søge om dækning af tabt arbejdsfortjeneste, hvis det er nødvendigt, at du selv passer dit barn i hjemmet.

1. Arbejdsgiver skal indberette, før du kan søge

Inden du kan søge om dagpenge, skal din arbejdsgiver eller a-kasse gå på Virk.dk og indberette dit fravær.

Du skal sørge for, at din arbejdsgiver eller a-kasse får indberettet fraværet hurtigst muligt, så du kan nå at søge inden tidsfristen. Du kan nemlig ikke søge, før vi har modtaget indberetningen fra din arbejdsgiver.

Søger du for sent, går du glip af penge. Du kan nemlig først få dagpenge fra den dag, Udbetaling Danmark modtager din ansøgning.

Det gælder også i det tilfælde, hvor forsinkelsen skyldes, at din arbejdsgiver ikke har indberettet dit fravær tidsnok til, at du kan søge inden for fristen.

Som selvstændig skal du selv anmelde dit fravær på Virk.dk senest 8 uger efter første fraværsdag.

2. Søg senest 8 uger efter første fraværsdag

Når dit fravær er indberettet, får du automatisk et brev fra Udbetaling Danmark i Digital Post med adgang til at søge om dagpenge.

Brevet er også din kvittering for, at din arbejdsgiver har indberettet.

Du skal søge senest 8 uger efter din første fraværsdag.

Eksempel:
Din arbejdsgiver har indberettet, at din første fraværsdag er den 22. februar 2021. Du skal søge om dagpenge senest den 19. april 2021 for at få dagpenge for hele fraværsperioden.  

Hvis du så ikke har fået brev fra os inden den 19. april 2021, skal du kontakte os med det samme, så du ikke risikerer at gå glip af dagpenge.

I særlige tilfælde kan du få dispensation fra ansøgningsfristen. Læs om dispensation her:

3. Indhent dokumentation

Du får også besked om at indhente dokumentation hos lægen/lægeteamet på hospitalet eller lignende institution, som står for behandling af dit barn.

Læs mere om dokumentationen i næste artikel, "Hvilken dokumentation skal jeg sende til Udbetaling Danmark?".

Udbetaling Danmark kan først behandle din ansøgning om dagpenge, når vi har fået dokumentationen.

4. Udbetaling til dig eller arbejdsgiver

Har du ret til dagpenge, får du pengene udbetalt af Udbetaling Danmark. Er det din arbejdsgiver, der skal have refusion, bliver pengene udbetalt dertil. Udbetaling Danmark behandler din ansøgning inden for 10 uger.

Du skal kontakte lægen/lægeteamet på hospitalet eller lignende institution, som står for behandlingen af dit syge barn - ikke barnets alment praktiserende læge.

Det skal du dog først gøre, når du har fået besked fra Udbetaling Danmark. Det får du via Digital Post, når din arbejdsgiver/a-kasse har indberettet dit fravær.

Lægen/lægeteamet skal udfylde dokumentation, der indeholder følgende oplysninger:

 • barnets navn og CPR-nr.
 • navn på hospital eller institution, hvor barnet er til behandling
 • årsag til sygemeldingen, evt. diagnose
 • barnets behov for indlæggelse på hospital eller lignende behandlingsinstitution
 • den forventede periode, hvor barnet er indlagt
 • barnets behov for behandling eller pleje i hjemmet, hvor den ene eller begge forældre skal være sammen med barnet
 • barnets pasningsbehov og hvad der kræves af forældrene
 • vurdering af perioden for det samlede sygdomsforløb.

Lægen/lægeteamet kan også udfylde denne blanket:  

Det er dig, der skal sørge for, at Udbetaling Danmark - Barselsdagpenge får dokumentationen.

Du kan højst få 4.695 kr. (2024) om ugen før skat.

Hvis du har en overenskomst, der sikrer dig fuld løn under orlov, kan din arbejdsgiver få refunderet en del af din løn, mens du passer dit barn. Din arbejdsgiver skal søge om refusion senest 8 uger efter, du er kommet tilbage på arbejde.

Du kan få dagpenge ved pasning af et alvorligt sygt barn i højst 52 uger inden for en periode på 18 måneder.

Perioden på de 52 uger kan aldrig forlænges, men hvis lægen vurderer, at begge forældre skal være tilstede i hele eller dele af perioden, kan der udbetales dagpenge til begge forældre.

Det betyder, at dagpengene i ganske særlige tilfælde kan forhøjes til dobbelttakst, så begge forældre kan holde orlov samtidigt.

Det forudsætter, at der er dokumentation for, at barnets behandlende læge vurderer, at begge forældrenes tilstedeværelse er nødvendig. 

Hvis du søger om dagpenge, skal din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark. 

Sagsbehandlingsfristen er 10 uger fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning. Det er den tid, det må tage at behandle din ansøgning færdig.

Udbetaling Danmark har det seneste år i gennemsnit været 6 uger om at behandle en ansøgning om dagpenge. 

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt.

Det gør du ved at:

 • vedhæfte den nødvendige dokumentation
 • sørge for, at dine oplysninger i folkeregisteret er korrekte. 
Start Min barsel

Når du får ydelser fra Udbetaling Danmark, har du oplysningspligt. Det betyder, at du har pligt til straks at give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for den hjælp, du søger om eller modtager.

Udbetaling Danmark vil gerne sikre, at du får de ydelser og tilskud, du har ret til. Det er derfor vigtigt, at Udbetaling Danmark har de rigtige oplysninger om dig og din situation.

Når du får dagpenge under orlov ved pasning af alvorligt sygt barn, skal du give Udbetaling Danmark besked, hvis:

 • du stopper orloven tidligere end planlagt
 • du begynder at arbejde delvist
 • du holder ferie med fx løn eller feriepenge
 • du ikke længere bor sammen med dit barn
 • du bliver arbejdsløs under orloven og har ret til dagpenge fra din a-kasse – det giver i nogle situationer mere i dagpenge
 • dit barn bliver helt eller delvist raskmeldt, udskrevet eller kan starte i institution/skole tidligere end forventet.

Hvis du ikke giver os besked, kan det betyde, at du eller din arbejdsgiver skal betale penge tilbage. Det gælder også, hvis du giver forkerte eller mangelfulde oplysninger.

Du skal give Udbetaling Danmark besked ved at bruge selvbetjeningsløsningen ’Oplys om ændringer'.

Udbetaling Danmark kan kontrollere dine oplysninger. Læs mere om det:

Start Oplys om ændringer

Hvis du ikke giver Udbetaling Danmark besked, når du vil ændre din orlov, kan du risikere at skulle betale penge tilbage.

Hvis du får mere udbetalt, end du har ret til, fordi du bevidst har undladt at give Udbetaling Danmark besked om ændringer eller har givet forkerte oplysninger, kan du blive meldt til politiet for bedrageri.

Hvis du er klar over, at du måske får dagpenge på et forkert grundlag, kan du blive meldt til politiet for groft uagtsomt bedrageri.

Læs mere om, hvordan Udbetaling Danmark kan kontrollere dine oplysninger:

Det er som udgangspunkt jer som forældre, der afgør, hvordan I vil fordele dagpengene mellem jer, hvis I begge opfylder betingelserne for at kunne modtage dagpenge under pasningen af jeres barn. 

Hvis I ikke kan blive enige

Hvis du og barnets anden forælder ikke kan blive enige om, hvordan I vil fordele pasningen af jeres syge barn imellem jer, når der kun er behov for, at den ene af skal være sammen med barnet, er der regler for, hvordan fordelingen af dagpengene sker, hvis I begge opfylder betingelserne for at kunne modtage dagpenge under pasningen. 

Reglerne er forskellige alt efter, om dit barn er født før eller fra den 2. august 2022.

I skal dog være opmærksomme på, at hvis den af jer, som har fortrinsret til at holde orloven med pasning af jeres syge barn, ikke vælger at være fuldt fraværende på de 37 timer som der maksimalt er mulighed for, men fx kun vælger af være fraværende på nedsat arbejdstid til halv tid, kan den anden af jer godt være fraværende i den resterende del op til de maksimale 37 timer om ugen. 

Men hvis den af jer, som har fortrinsret til at holde orloven, vælger at være fuldt fraværende på den fulde ugentlige arbejdstid på 37 timer, kan den anden af jer ikke også være fraværende, hvis I ikke kan blive enige om fordelingen af orloven.

Hvis dit barn er født den 2. august 2022 eller senere 

Hvis du og barnets anden forælder bor sammen, vil pasningen af barnet med dagpenge blive fordelt ligeligt mellem jer begge.

Bor I ikke sammen, er det den forælder, hvor barnets bopæl er registreret i CPR-registeret hos, der kan passe jeres syge barn med dagpenge.

Hvis dit barn er født før den 2. august 2022 

Hvis I har fælles forældremyndighed over jeres barn, men I ikke bor sammen, er det den af jer, som barnet opholder sig mest hos, der har fortrinsret til pasning af jeres barn med dagpenge.

Hvis en af jer er eneindehaver af forældremyndigheden over barnet, er det indehaveren af forældremyndigheden, der har fortrinsret til pasning af barnet med dagpenge. Hvis I er i en anden situation end beskrevet ovenfor, kan hver af jer som forældre have ret til pasning af barnet med halvdelen af dagpengene.

Husk at give Udbetaling Danmark besked

Hvis du vil have fortrinsret til barselsdagpenge ved pasning af dit alvorligt syge barn, er det vigtigt, at du skriftligt giver Udbetaling Danmark besked, inden der er udbetalt dagpenge til barnets anden forælder for den samme pasningsperiode.

Du er velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om dagpenge til pasning af alvorligt sygt barn og ikke kan finde svar her på borger.dk.

Ring på tlf. 70 12 80 64 eller send Digital Post til 'Barselsdagpenge'.

Udbetaling Danmarks telefoner er åbne:

man-ons kl. 8-16
tors kl. 8-18
fre kl. 8-15

Kontakter du Udbetaling Danmark for at få svar på et spørgsmål, får du svar, senest 15 arbejdsdage efter de har modtaget din henvendelse.

Hvis du skal hjælpe en anden

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Hvis en anden skal hjælpe dig

Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Sådan gør I

Den, der vil give fuldmagt, kan gøre det med MitID eller skrive under på en skriftlig fuldmagt.

Kontakt Udbetaling Danmark, Barselsdagpenge