Familieydelser - Hvad skaber ofte misforståelser?

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Der kan være forskellige årsager, hvis du ikke får børnetilskud eller børne- og ungeydelse de første måneder, du har boet alene med dit barn/dine børn. Her kan du læse om nogle af de mest typiske årsager og vurdere, om de passer på din situation.

Nogle ydelser udbetales kvartalsvis

Nogle ydelser bliver kun udbetalt fire gange om året, i januar, april, juli og oktober. For børne- og ungeydelse betyder det, at du første gang får udbetalt pengene for kvartalet efter, du har født dit barn. For børnetilskud betyder det, at du første gang får udbetalt pengene for kvartalet efter, du har søgt. 
 
Hvis du fx er blevet alene med dit barn og har søgt børnetilskud i oktober, kan du først få udbetalt børnetilskuddet for januar kvartal.

For at få udbetalt pengene skal du naturligvis også opfylde betingelserne.

Din ansøgning afgør, hvornår du får penge første gang

Nogle ydelser skal man ansøge om for at få. For disse ydelser kan du først få udbetalt penge for tiden, efter du har søgt. Det gælder også, selvom du fx har været enlig i perioden, før du søgte.

Der kan være forskellige årsager, hvis Udbetaling Danmark har vurderet, at du er samlevende, selvom du ikke bor sammen med en kæreste. I den afgørelse, Udbetaling Danmark har sendt dig, kan du se begrundelsen.

Her på borger.dk kan du få mere at vide om, hvad der bl.a. kan indgå i Udbetaling Danmarks vurdering af, om man er enlig eller samlevende, når man får familieydelser. 

Det afgørende er ’fælles husførelse’

Det afgørende i forhold til familieydelser er ikke, om du har en kæreste, men om du sammen med en anden person har det, man kalder ’fælles husførelse”. Det handler om, at man i et vist omfang har et økonomisk fællesskab eller deles om indkøb, madlavning, praktiske opgaver, bil mv.

Se kort film om enlig eller samlevende

Se en kort film om, hvornår man betragtes som enlig, og hvornår man betragtes som samlevende.

Se film om, hvornår man betragtes som enlig eller samlevende

Hvornår kan man blive betragtet som samlevende?

Udbetaling Danmark kan betragte dig som samlevende, hvis du har økonomiske og praktiske fordele ved at dele udgifter og opgaver med en anden, og fordelene svarer til de fordele, gifte og samlevende har.

Du kan derfor blive betragtet som samlevende:

  • hvis du er alene med dine børn, men bor sammen med en anden, som du har ’fælles husførelse’ med – også selvom det ikke er din kæreste.
  • hvis du bor alene og har ’fælles husførelse’ med en person, der bor et andet sted, fx din kæreste.

Udbetaling Danmark laver en samlet vurdering af, om du er enlig eller samlevende ud fra oplysningerne i din situation.

Hvis du har betalt dit børnebidrag, men har fået brev fra Udbetaling Danmark om, at bidraget ikke er betalt, kan du her læse, hvad der kan være årsagen, og hvad du kan gøre.

Hvis du normalt betaler bidraget via Udbetaling Danmark

Hvis det er Udbetaling Danmark, der normalt opkræver børnebidraget fra dig, vil du få et rykkerbrev, hvis du ikke har betalt opkrævningen til tiden.

Når børnebidraget opkræves via Udbetaling Danmark, skal du betale bidraget til Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark får ikke automatisk besked, hvis du i stedet betaler bidraget direkte til den, der skal modtage bidraget. Derfor får du en rykker for manglende betaling af opkrævningen.

Hvis du kontakter Udbetaling Danmark og giver besked om, at du har betalt direkte til den, der skal modtage børnebidraget, vil Udbetaling Danmark forsøge at få dette bekræftet fra modtageren.

Hvis modtageren er uenig i at have modtaget en privat betaling af børnebidrag, vil Udbetaling Danmark bede dig om at sende dokumentation for den private pengeoverførsel af børnebidraget til Udbetaling Danmark. Det kan fx være en udskrift fra banken, hvor det fremgår, at pengene er betalt, og at pengene er børnebidrag. Så vurderer Udbetaling Danmark, om din private betaling kan trækkes fra din opkrævning.

Hvis du normalt selv betaler bidraget direkte til modtageren

Hvis du normalt selv betaler bidraget direkte til den, der skal modtage det, kan du få et brev fra Udbetaling Danmark, hvis modtageren af bidraget mener, du ikke har betalt til tiden og har bedt Udbetaling Danmark opkræve bidraget.

Udbetaling Danmark vil spørge dig, om du har betalt børnebidraget i overensstemmelse med jeres afgørelse fra Familieretshuset eller jeres private aftale, dvs. om du har betalt det korrekte beløb og på den dato i måneden, der er besluttet.

Når du har svaret Udbetaling Danmark, tager Udbetaling Danmark stilling til ansøgningen om at opkræve bidraget fra dig. Det samme sker, hvis din frist for at svare er udløbet. Hvis du ikke har betalt bidraget i overensstemmelse med jeres afgørelse eller aftale, vil Udbetaling Danmark afgøre, at du skal betale børnebidraget via Udbetaling Danmark.

Hvis du ønsker at få ændret, hvor meget du skal betale i bidrag, skal du være opmærksom på, hvem der har besluttet bidraget og bidragets størrelse. Selvom Udbetaling Danmark opkræver bidraget, er det ikke Udbetaling Danmark, der kan beslutte, om du skal betale, og hvor meget du skal betale. 

Herunder kan du se, hvilke regler der gælder, både hvis Familieretshuset har fastsat bidraget, og hvis I selv har lavet en aftale om bidraget. Du kan også se, hvad I skal være opmærksomme på, hvis I selv overvejer at lave en privat aftale om bidraget.

Hvis Familieretshuset har fastsat bidraget

Hvis det er Familieretshuset, der har fastsat bidraget, opkræver Udbetaling Danmark det beløb, som Familieretshuset har besluttet, du skal betale. Du kan derfor ikke klage til Udbetaling Danmark over selve beløbet.

 Hvad kan du gøre?
 Hvis du vil forsøge at få ændret beløbet, skal du kontakte Familieretshuset for at få en ny afgørelse om bidraget. Hvis du og den, der modtager bidraget, er enige om, at du skal betale mindre, kan I også selv lave en privat aftale, som erstatter Familieretshusets afgørelse.Husk at give Udbetaling Danmark besked om en ny afgørelse eller aftale.
Hvis I selv har lavet en aftale om bidraget

Hvis I selv har lavet en aftale om bidraget, er det denne aftale, der gælder. Hvis du ikke overholder den private aftale om bidraget, kan den, der modtager bidraget, bede Udbetaling Danmark opkræve beløbet fra dig ud fra aftalen.

Aftalen gælder, til den bliver erstattet

Selvom du eller den, der modtager bidraget, fortryder den private aftale, gælder den, indtil I har lavet en ny aftale. Hvis I ikke er enige om at ændre aftalen, gælder den, indtil Familieretshuset  eventuelt ændrer aftalen ved en ny afgørelse. En tidligere afgørelse fra Familieretshuset/Statsforvaltningen kan derfor ikke længere bruges til at opkræve bidraget via Udbetaling Danmark.

Familieretshuset kan kun ændre jeres aftale, hvis de finder den åbenbart urimelig, hvis forholdene har ændret sig væsentligt, eller hvis aftalen strider mod barnets bedste. Hvis Familieretshuset vurderer, at de ikke kan træffe en ny afgørelse, vil den private aftale om bidraget fortsat gælde.

Hvad betyder det for mig?
 Det betyder, at Udbetaling Danmark efter anmodning opkræver bidraget efter jeres private aftale, indtil den eventuelt bliver erstattet af en ny privat aftale eller en ny afgørelse fra Familieretshuset.
Hvis I er enige om at ændre bidraget

Hvis I er enige om at ændre bidraget, kan I lave en privat aftale.

For at jeres private aftale gælder, skal den være klar og tydelig, og begge parter skal være enige om den, når den indgås. Vær opmærksom på, at Familieretshuset kun kan ændre jeres aftale, hvis de finder den åbenbart urimelig, hvis forholdene har ændret sig væsentligt, eller hvis aftalen strider mod barnets bedste.

I kan få råd og se reglerne hos Familieretshuset. Udbetaling Danmark anbefaler, at I bruger Familieretshusets aftaleblanket.