Dagpenge ved pasning af børn pga. COVID-19

Er dit barn hjemsendt pga. COVID-19 eller testet positiv, kan du måske få dagpenge, mens du passer dit barn.

Vælg din situation

Som lønmodtager

Der vil alene kunne udbetales dagpenge til forældre med fravær til pasning af smittet eller hjemsendt barn som følge af covid-19 efter de midlertidige regler for fravær til og med den 28. februar 2022.

Har du fx fravær fra den 24. februar 2022, kan du være berettiget til dagpenge til og med den 28. februar 2022 og i maksimalt op til 10 dage, også selvom din fraværsperiode går ud over den 28. februar 2022.

Du kan fortsat søge om dagpenge, som er omfattet af de midlertidige regler efter den 1. marts 2022, hvis fraværet ligger før reglernes ophævelse.

Du kan få dagpenge for fravær i op til 10 dage i perioden fra den 23. november 2021 til og med den 28. februar 2022 til at passe dit barn under 14 år, hvis dit barn enten:

 • er hjemsendt fra dagtilbud, skole eller institution pga. nær kontakt med en person, der er smittet med COVID-19 eller
 • selv er smittet med COVID-19.

For at få dagpenge skal du selv:

 • være biologisk forælder, medmor eller adoptivforælder til barnet
 • ikke have mulighed for at arbejde hjemme eller få løn fra dit arbejde, mens du passer dit barn
 • være væk fra arbejde på hele arbejdsdage, hvor du sædvanligvis skulle arbejde
 • opfylde det beskæftigelseskrav, der giver ret til barselsdagpenge. 

Du kan ikke få dagpenge, hvis du kan bruge afspadsering. Derudover kan du ikke få dagpenge på dage, hvor du holder ferie eller fri løn.

Det er en god idé at tale med din arbejdsgiver eller fagforening, om du har ret til at tage fri med løn for at passe dit barn.

Hvis dit barn er sendt hjem pga. en politisk udmelding 

Du kan ikke få dagpenge, hvis dit barn er sendt hjem på linje med mange andre børn pga. en politisk udmelding.

Hvis du benytter dig af ordningen 'nødpasning', og dit barn bliver sendt hjem fra nødpasningen som følge af COVID-19, kan du søge dagpenge. For at få dagpenge skal du derudover også opfylde de øvrige betingelser.  

Hvis du har ret til sygedagpenge

Opfylder du betingelserne for både sygedagpenge pga. egen sygdom og dagpenge til at passe dit barn pga. COVID-19, skal du vælge, hvilken ydelse du ønsker at modtage i perioden. 

Du kan heller ikke få dagpenge til at passe dit barn, hvis du får en anden offentlig ydelse, der dækker din tabte indtægt ved ikke at kunne arbejde.

Hvis du bor sammen med barnets anden forælder

Når I bor sammen, skal den anden forælder også opfylde nogle betingelser, som afhænger af, om den anden forælder er lønmodtager eller selvstændig.

Som lønmodtager, må den anden forælder ikke have:

 • afspadsering
 • mulighed for hjemmearbejde eller fravær med løn. Den anden forælder må heller ikke holde ferie på de dage, du søger om dagpenge for.

Som selvstændig må den anden forælder ikke have mulighed for at drive sin virksomhed, mens han/hun passer barnet.

Hjælpeordningen gælder ved pasning af børn fra den 23. november 2021 til og med 28. februar 2022. 

Du og barnets anden forælder kan tilsammen højst få dagpenge for fravær i 10 dage pr. barn i perioden.

Fraværsdagene behøver ikke være 10 sammenhængende dage. Du kan dog kun få dagpenge for hele arbejdsdage, hvor du normalt skulle være på arbejde. Fx kan du ikke få udbetalt dagpenge, hvis du har været væk fra arbejde en halv dag. 

Hvis begge forældre søger om dagpenge til at passe det samme barn, kan kun én af forældrene få pengene for den ansøgte periode. Det vil være den forælder, som først har søgt dagpenge, sendt den nødvendige dokumentation, og som opfylder betingelserne, som pengene bliver udbetalt til. Dette gælder uanset, hvornår i perioden forælderen har passet barnet.

Forældrene kan også skiftes til at få dagpenge. Fx hvis et barn er hjemsendt i 10 dage, kan hver forælder få udbetalt dagpenge for 5 dage.

Skal du passe flere børn?

Passer du flere børn hjemme på samme tid, kan du kun få dagpenge for et barn. Men er begge forældre hjemme med fx to børn, kan I få dagpenge for samme dag for et barn hver.

1. Din arbejdsgiver skal indberette, før du kan søge

Du kan først søge dagpenge, når din arbejdsgiver har indberettet dit fravær på virk.dk.

Det er vigtigt, at din arbejdsgiver indberetter fraværet hurtigst muligt efter den 16. december 2021, så du kan nå at søge inden ansøgningsfristen på 8 uger efter din første fraværsdag.

Passer du flere børn, som du vil søge dagpenge for, skal du lave en ansøgning for hvert barn med de dage, du passer dem. Du kan kun modtage dagpenge for ét barn pr. dag. 

Din arbejdsgiver skal derfor også lave én indberetning pr. barn. Enten som flere ens indberetninger med samme periode, der strækker sig over de forskellige dage, eller i flere indberetninger med dagene for hvert enkelt barn.

2. Søg senest 8 uger efter første fraværsdag

Når dit fravær er indberettet, får du automatisk et brev fra Udbetaling Danmark med adgang til at søge om dagpenge.

Du skal søge senest 8 uger efter din første fraværsdag. Søger du for sent, kan du ikke få dagpengene. Det gælder også, hvis din arbejdsgiver ikke har indberettet dit fravær i tide. Du skal også sende den nødvendige dokumentation - gerne sammen med ansøgningen eller senere.

I særlige tilfælde kan du få dispensation fra ansøgningsfristen. Læs om dispensation her:

3. Indhent dokumentation

Du skal indhente dokumentation til din ansøgning. Du kan se, hvilken dokumentation du skal indhente i afsnittet ’Hvilken dokumentation skal jeg sende til Udbetaling Danmark?’.

Din ansøgning kan først blive behandlet, når Udbetaling Danmark har modtaget dokumentationen.

Du skal søge og sende dokumentation for hvert barn, du søger om dagpenge for.

Søger begge forældre om dagpenge for mere end 10 dage tilsammen for samme barn, bliver pengene udbetalt til den forælder, der først har søgt, sendt den nødvendige dokumentation og opfylder betingelserne.

4. Du får udbetalt dagpenge

Har du ret til at få dagpenge, får du pengene udbetalt af Udbetaling Danmark 5 hverdage efter, din ansøgning er behandlet.

Du kan højst få 4.550 kr. (2023) om ugen før skat.

Hvis du er ansat 37 timer om ugen og får over 19.728,00 kr. (brutto) i månedsløn, vil du få højeste dagpengesats på 4.550 kr. (2023) om ugen før skat (4.465 kr. i 2022).

Bruttolønnen er din grundløn og sædvanlige tillæg fratrukket AM-bidrag, feriegodtgørelse, søgnehelligdagsbetaling, pensionsbidrag og ATP-bidrag.

Dine dagpenge bliver beregnet efter, hvor meget du får i timeløn (uden AM-bidrag), og hvor mange timer du holder orlov om ugen.

Man kan i 2023 højst få 122,97 kr. pr. time før skat i dagpenge (4.550 kr./37 timer). Hvis din timeløn er mindre end 122,97 kr., får du udbetalt den timeløn, du normalt har (120,68 kr. i 2022).

Eksempler:

Pia er ansat 37 timer pr. uge og har en timeløn på 150 kr. Da hendes timeløn er højere end 122,97 kr., har hun ret til 122,97 kr. x 37 timer = 4.550 kr. før skat pr. uge.

Kasper er ansat 20 timer pr. uge og har en timeløn på 100 kr. Da timelønnen er under 122,97 kr., har han ret til 100 kr. x 20 timer = 2.000 kr. før skat pr. uge.

Ayse er ansat 20 timer pr. uge med en timeløn på 130 kr. Timelønnen er højere end 122,97 kr., så Ayse får 4.550 kr. / 37 timer x 20 timer = 2.459,45 kr. før skat pr. uge.

Maria er ansat i 40 timer pr. uge og har en timeløn på 110 kr. Dagpengene bliver beregnet som 110 kr. x 40 timer = 4.400 kr. før skat pr. uge. Men Maria kan højst få 4.550 kr. før skat om ugen, da det er den højeste sats pr. uge i 2023.

Hvordan kommer Udbetaling Danmark frem til din timeløn?

Udbetaling Danmark beregner din timeløn ud fra din gennemsnitlige indkomst og arbejdstid for de seneste tre afsluttede måneder før din første orlovsdag. Her bruges automatisk de oplysninger, som din arbejdsgiver har indberettet til Skattestyrelsen.

Hvis du har været ansat under otte uger, beregner Udbetaling Danmark dog ikke din gennemsnitlige indkomst og arbejdstid. Her bruges i stedet den indkomst og arbejdstid, som din arbejdsgiver indberetter til Udbetaling Danmark.

Har du ikke fast arbejdstid?

Hvis du ikke har fast arbejdstid, beregner Udbetaling Danmark, hvor meget du kan få ud fra din gennemsnitlige timeløn og din gennemsnitlige arbejdstid for de seneste fire uger før din orlov.

Hvis gennemsnittet af din arbejdstid i disse fire uger ikke har været, som den sædvanligvis er, kan Udbetaling Danmark i stedet beregne dine dagpenge ud fra din gennemsnitlige timeløn og arbejdstid for de seneste tre afsluttede måneder før din første orlovsdag.

Den dokumentation, du skal sende, afhænger af situationen for dig og dit barn.

Du kan skaffe dokumentationen ved at bruge de blanketter, du får med brevet fra Udbetaling Danmark. Du kan også finde blanketterne i dette afsnit.

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at udfylde blanketterne. Du er velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark, Barselsdagpenge.

Er dit barn hjemsendt pga. nær kontakt med en smittet person?

Så skal du sende følgende dokumentation:

1. Dokumentation fra dit barns dagtilbud/skole/institution om, at dit barn er hjemsendt

Dokumentationen skal indeholde følgende oplysninger:

 • Navnet på dagtilbuddet/skole/institutionen
 • Datoen for hjemsendelse
 • At barnet er hjemsendt pga. nær kontakt til en smittet person, eller
 • At barnets klasse/årgang/stue mv. er hjemsendt sammen med oplysninger om, at barnet går i klassen/årgangen/stuen mv.

Det kan fx være et billede eller en kopi af en besked på skolens eller kommunens hjemmeside. Det er vigtigt, at der ikke er oplysninger på andre fx navne på lærere, andre børn eller forældre.

Kan du ikke selv skaffe dokumentation, kan du bruge blanket B, der skal udfyldes af dit barns dagtilbud/skole/institution:

2. Erklæring fra din arbejdsgiver om dine muligheder for at arbejde hjemme eller få løn, mens du passer dit barn

Du kan bruge blanket A, der skal udfyldes af din arbejdsgiver:

3. Bor du sammen med barnets anden forælder, skal du også sende:

Hvis den anden forælder er lønmodtager:

En erklæring fra den anden forælders arbejdsgiver om muligheden for at arbejde hjemme eller få løn, mens han/hun passerbarnet.

Du kan bruge blanket C, der skal udfyldes af den anden forælders arbejdsgiver:

Hvis den anden forælder er selvstændig:

En erklæring fra den anden forælder om muligheden for at drive virksomheden samtidig med at passe barnet.

I kan bruge blanket D, der skal udfyldes af den anden forælder:

Er dit barn smittet med COVID-19?

Hvis dit barn er testet positiv for COVID-19, kan du få dagpenge fra og med den dag, testen er foretaget.

Du skal sende følgende dokumentation:

1. En kopi eller et billede af barnets positive COVID-19 testresultat

Det skal fremgå, hvilken dato testen er taget.

2. En erklæring fra din arbejdsgiver om dine muligheder for at arbejde hjemme eller få løn, mens du passer dit barn

Du kan bruge blanket A, der skal udfyldes af din arbejdsgiver:

3. Bor du sammen med barnets anden forælder, skal du også sende:

Hvis den anden forælder er lønmodtager:

En erklæring fra den anden forælders arbejdsgiver om muligheden for at arbejde hjemme eller få løn, mens han/hun passer barnet.

Du kan bruge blanket C, der skal udfyldes af den anden forælders arbejdsgiver:

Hvis den anden forælder er selvstændig:

En erklæring fra den anden forælder om muligheden for at drive virksomheden samtidig med at passe barnet.

I kan bruge blanket D, der skal udfyldes af den anden forælder:

Hvis du søger til et barn

Søger du dagpenge for et barn, behøver du kun sende én ansøgning med dokumentation. Det gælder også, hvis du har passet barnet i flere dage, der ikke nødvendigvis er efter hinanden.

Fx hvis du søger om dagpenge for den 23.-24. november 2021 og igen for den 29.-30. november 2021. Der er ikke søgt for weekenden (fordi skolen er lukket) og heller ikke for den 25.-26. november, hvor du havde en anden pasningsmulighed. Her kan du søge om de forskellige dage i én ansøgning, og din arbejdsgiver behøver kun at indberette dit fravær i NemRefusion én gang.

Hvis du søger til flere børn

Søger du om dagpenge for flere børn, er det vigtigt, at du sender en ansøgning for hvert barn med hver sin dokumentation.

Fx hvis to børn er hjemsendt samtidig i 20 dage, og du søger dagpenge i 10 dage for hvert barn, skal du lave to ansøgninger med hver sin dokumentation. Din arbejdsgiver skal også indberette dit fravær i NemRefusion for hvert barn.

Som selvstændig

Der vil alene kunne udbetales dagpenge til forældre med fravær til pasning af smittet eller hjemsendt barn som følge af covid-19 efter de midlertidige regler for fravær til og med den 28. februar 2022.

Har du fx fravær fra den 24. februar 2022, kan du være berettiget til dagpenge til og med den 28. februar 2022 og i maksimalt op til 10 dage, også selvom din fraværsperiode går ud over den 28. februar 2022.

Du kan fortsat søge om dagpenge, som er omfattet af de midlertidige regler efter den 1. marts 2022, hvis fraværet ligger før reglernes ophævelse.

Du kan få dagpenge for fravær i op til 10 dage i perioden fra den 23. november 2021 til og med den 28. februar 2022 til at passe dit barn under 14 år, hvis dit barn enten:  

 • er hjemsendt fra dagtilbud, skole eller institution pga. nær kontakt med en person, der er smittet med COVID-19 eller
 • selv er smittet med COVID-19. 

For at få dagpenge skal du selv:

 • være biologisk forælder, medmor eller adoptivforælder til barnet
 • opfylde det beskæftigelseskrav, der giver ret til barselsdagpenge
 • være fraværende fra arbejde på hele arbejdsdage, hvor du sædvanligvis skulle arbejde, fx kan du ikke få dagpenge på en ugentlig fridag eller en feriedag.

Hvis dit barn er sendt hjem pga. en politisk udmelding 

Du kan ikke få dagpenge, hvis dit barn er sendt hjem på linje med mange andre børn pga. en politisk udmelding.

Hvis du benytter dig af ordningen 'nødpasning', og dit barn bliver sendt hjem fra nødpasningen som følge af COVID-19, kan du søge dagpenge. For at få dagpenge skal du derudover også opfylde de øvrige betingelser.  

Hvis du har ret til sygedagpenge

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan få dagpenge til at passe dit barn pga. COVID-19, hvis du i samme periode har ret til sygedagpenge pga. din egen sygdom. Det kan fx være, at du har ret til sygedagpenge, fordi du er i karantæne pga. smitterisiko, eller du er nær kontakt til dit barn, der er testet positiv.

Opfylder du betingelserne for både sygedagpenge pga. egen sygdom og dagpenge til at passe dit barn pga. COVID-19, skal du derfor vælge, hvilken ydelse du ønsker at modtage i perioden. 

Du kan heller ikke få dagpenge til at passe dit barn, hvis du får en anden offentlig ydelse, der dækker din tabte indtægt ved ikke at kunne arbejde.

Hvis du bor sammen med barnets anden forælder

Er den anden forælder også selvstændig, kan du kun få dagpenge, hvis det heller ikke er muligt for ham/hende at drive virksomheden samtidig med pasning af barnet.

Er den anden forælder lønmodtager, må den anden forælder ikke have:

 • afspadsering
 • mulighed for hjemmearbejde eller fravær med løn. Den anden forælder må heller ikke holde ferie på de dage, du søger om dagpenge for.

Hjælpeordningen gælder ved pasning af børn fra den 23. november 2021 til og med 28. februar 2022.  

Du og barnets anden forælder kan tilsammen højst få dagpenge for fravær i 10 dage pr. barn pr. periode. 

Fraværsdagene behøver ikke være 10 sammenhængende dage. Du kan dog kun få dagpenge for hele arbejdsdage, hvor du normalt skulle være på arbejde. Fx kan du ikke få udbetalt dagpenge, hvis du har været væk fra arbejde en halv dag.

Hvis begge forældre søger om dagpenge til at passe det samme barn, kan kun én af forældrene få pengene for den ansøgte periode. Det vil være den forælder, som først har søgt dagpenge, sendt den nødvendige dokumentation, og som opfylder betingelserne, som pengene bliver udbetalt til. Dette gælder uanset, hvornår i perioden forælderen har passet barnet.

Forældrene kan også skiftes til at få dagpenge. Fx hvis et barn er hjemsendt i 10 dage, kan hver forælder få udbetalt dagpenge for 5 dage. 

Skal du passe flere børn?

Passer du flere børn hjemme på samme tid, kan du kun få dagpenge for et barn. Men er begge forældre hjemme med fx to børn, kan I få dagpenge for samme dag for et barn hver.

1. Du skal søge om dagpenge på virk.dk

Som selvstændig skal du søge om dagpenge via NemRefusion på virk.dk. Du skal bruge fraværsårsagen ’Pasning af alvorligt sygt barn’, selvom det handler om, at barnet er hjemsendt pga. eller smittet med COVID-19.

Du skal lave en ansøgning for hvert barn, du søger for - også hvis du passer flere børn i en sammenhængende periode.

Sådan gør du

 • Log ind på www.virk.dk/barselsdagpenge-selvstaendige og brug selvbetjeningen ’Barselsdagpenge til selvstændige’
 • Klik på ’Start selvbetjening’
 • Klik på ’Ny indberetning’
 • Klik på ’Pasning af alvorligt sygt barn’
 • Udfyld oplysningerne – det er vigtigt, at du skriver ’COVID-19’ som den sigende reference for fraværet, når du udfylder oplysningerne
 • Underskriv og send.

Du får et brev fra Udbetaling Danmark

Når du har søgt i NemRefusion, får du et brev fra Udbetaling Danmark med et link til en selvbetjeningsløsning, hvor du skal give flere oplysninger. Du skal bl.a. erklære, om du har mulighed for at drive din virksomhed samtidig med, at du passer dit barn.

2. Søg senest 8 uger efter første fraværsdag

Du skal søge om dagpenge via NemRefusion senest 8 uger efter din første fraværsdag. Du skal også sende den nødvendige dokumentation - gerne sammen med ansøgningen eller senere. 

Søger du for sent, går du glip af pengene.

3. Indhent dokumentation

Du får også besked om at indhente dokumentation.

Læs mere om dokumentationen i artiklen "Hvilken dokumentation skal jeg sende til Udbetaling Danmark?".

Din ansøgning kan først blive behandlet, når Udbetaling Danmark har fået al den nødvendige dokumentation.

Søger begge forældre om dagpenge for mere end 10 dage tilsammen for samme barn, bliver pengene udbetalt til den forælder, der først har søgt, sendt den nødvendige dokumentation og opfylder betingelserne.

Du kan højst få 4.465 kr. (2022) om ugen før skat.

Det beløb, du kan få i dagpenge, beregnes på baggrund af:

 • overskuddet i din virksomhed
 • eventuel indtægt, der er overført til medarbejdende ægtefælle
 • egne syge- og barselsdagpenge.

Du kan dog højst få 4.465 kr. (2022) om ugen før skat i dagpenge (4.460 kr. i 2021).

For at få det fulde dagpengebeløb skal overskuddet i din virksomhed være mindst 232.212 kr. (2022) om året (231.920 kr. i 2021).

Du kan ikke få dagpenge, hvis der intet overskud er, og du ikke har tegnet en forsikring. Har du ikke arbejdet som selvstændig hele det seneste indkomstår, bruger Udbetaling Danmark din seneste årsopgørelse som lønmodtager eller et revisorunderskrevet regnskab for et helt år. Regnskabet skal være opgjort på samme måde som årsopgørelsen.

Sygeforsikring hos Udbetaling Danmark

Hvis du har købt en sygeforsikring hos Udbetaling Danmark senest 6 måneder før, du søger om dagpenge, kan du få mindst to tredjedele af den maksimale sats. Det gælder, uanset hvor meget du har tjent.

Er du omfattet af en karensperiode, der udløber under dit fravær, vil du med forsikringen også få mindst to tredjedele af den maksimale dagpengesats fra det tidspunkt, hvor karensperioden udløber.

Hvad skal du gøre?

Du skal selv give Udbetaling Danmark besked om, at du er under en karensperiode, og hvornår den udløber. Så kan Udbetaling Danmark beregne dine dagpenge igen.

Læs mere:

Den dokumentation, du skal sende, afhænger af situationen for dig og dit barn.

Du kan skaffe dokumentationen ved at bruge de blanketter, du får med brevet fra Udbetaling Danmark. Du kan også finde blanketterne i dette afsnit.

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at udfylde blanketterne. Du er velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark, Barselsdagpenge.

Er dit barn hjemsendt pga. nær kontakt med en smittet person?

Så skal du sende følgende dokumentation:

1. Dokumentation fra dit barns dagtilbud/skole/institution om, at dit barn er hjemsendt

Dokumentationen skal indeholde følgende oplysninger:

 • Navnet på dagtilbuddet/skole/institutionen
 • Datoen for hjemsendelse
 • At barnet er hjemsendt pga. nær kontakt til en smittet person, eller
 • At barnets klasse/årgang/stue mv. er hjemsendt sammen med oplysninger om, at barnet går i klassen/årgangen/stuen mv.

Det kan fx være et billede eller en kopi af en besked på skolens eller kommunens hjemmeside. Det er vigtigt, at der ikke er oplysninger på andre fx navne på lærere, andre børn eller forældre.

Kan du ikke selv skaffe dokumentation, kan du bruge blanket B, der skal udfyldes af dit barns dagtilbud/skole/institution:

2. Bor du sammen med barnets anden forælder, skal du også sende:

Hvis den anden forælder er lønmodtager:

En erklæring fra den anden forælders arbejdsgiver om muligheden for at arbejde hjemme eller få løn, mens han/hun passerbarnet.

Du kan bruge blanket C, der skal udfyldes af den anden forælders arbejdsgiver:

Hvis den anden forælder er selvstændig:

En erklæring fra den anden forælder om muligheden for at drive virksomheden samtidig med at passe barnet.

I kan bruge blanket D, der skal udfyldes af den anden forælder:

Er dit barn smittet med COVID-19?

Hvis dit barn et testet positiv for COVID-19, kan du få dagpenge fra og med den dag, testen er foretaget. 

Du skal sende følgende dokumentation:

1. En kopi eller et billede af barnets positive COVID-19 testresultat

Det skal fremgå, hvilken dato testen er taget. 

2. Bor du sammen med barnets anden forælder, skal du også sende:

Hvis den anden forælder er lønmodtager:

En erklæring fra den anden forælders arbejdsgiver om muligheden for at arbejde hjemme eller få løn, mens han/hun passer barnet.

Du kan bruge blanket C, der skal udfyldes af den anden forælders arbejdsgiver:

Hvis den anden forælder er selvstændig:

En erklæring fra den anden forælder om muligheden for at drive virksomheden samtidig med at passe barnet.

I kan bruge blanket D, der skal udfyldes af den anden forælder:

Hvis du søger til et barn

Søger du dagpenge for et barn, behøver du kun sende én ansøgning med dokumentation. Det gælder også, hvis du har passet barnet i flere dage, der ikke nødvendigvis er efter hinanden.

Fx hvis du søger om dagpenge for den 23.-24. november 2021 og igen for den 29.-30. november 2021. Der er ikke søgt for weekenden (fordi skolen er lukket) og heller ikke for den 25.-26. november, hvor du havde en anden pasningsmulighed. Her kan du søge om de forskellige dage i én ansøgning, og din arbejdsgiver behøver kun at indberette dit fravær i NemRefusion én gang.

Hvis du søger til flere børn

Søger du om dagpenge for flere børn, er det vigtigt, at du sender en ansøgning for hvert barn med hver sin dokumentation.

Fx hvis to børn er hjemsendt samtidig i 20 dage, og du søger dagpenge i 10 dage for hvert barn, skal du lave to ansøgninger med hver sin dokumentation.

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Når du får ydelser fra Udbetaling Danmark, har du oplysningspligt. Det betyder, at du har pligt til straks at give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for den hjælp, du søger om eller modtager.

Udbetaling Danmark vil gerne sikre, at du får de ydelser og tilskud, du har ret til. Det er derfor vigtigt, at Udbetaling Danmark har de rigtige oplysninger om dig og din situation.

Hvis du ikke giver os besked, kan det betyde, at du skal betale penge tilbage. Det gælder også, hvis du giver forkerte eller mangelfulde oplysninger.

Du skal give Udbetaling Danmark besked ved at bruge selvbetjeningsløsningen ’Oplys om ændringer'.

Udbetaling Danmark kan kontrollere dine oplysninger. Læs mere om det:

Hvis du skal hjælpe en anden

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Hvis en anden skal hjælpe dig

Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Sådan gør I

Den, der vil give fuldmagt, kan gøre det med MitID eller skrive under på en skriftlig fuldmagt.

Kontakt Udbetaling Danmark, Barselsdagpenge