Optjening af ferie

Din optjening af ferie afhænger af ferieloven og af de vilkår, du er ansat på

Start

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Når du arbejder, optjener du ferie. Hvis du ikke har ferie med løn, kan du i stedet få udbetalt feriepenge, når du holder ferie. I ferieloven kaldes feriepenge for feriegodtgørelse.

Overgang til den nye ferielov

Har du optjent ferie fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019, kan du holde denne ferie fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020. Hvis du har ferie, som du ikke bruger mellem 1. maj 2020 og 31. august 2020, får du dem automatisk med over i den nye ferielov. Du kan derfor holde ferien frem til den 31. december 2021 Det er en del af overgangsordningen, før den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020.

Du skal være opmærksom på, at den ferie, som du optjener i overgangsåret fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, ikke kan afholdes eller udbetales, men bliver til en opsparing hos den nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler.

Ferie med feriepenge

Hvis du ikke får løn under ferie, kan du have optjent feriepenge, som du kan få udbetalt, når du holder ferie. Du skal have 12,5 pct. i feriepenge af din samlede skattepligtige lønindkomst, som ikke er fradragsberettiget.

Din arbejdsgiver indbetaler dine feriepenge til FerieKonto eller en anden udbetaler. Når du har optjent feriepenge, kan du få dem udbetalt, når du holder ferie. Du får kun udbetalt feriepenge for det antal dage, du holder ferie.

Ferie med løn og ferietillæg

Hvis du har ferie med løn, får du din sædvanlige faste løn, når du holder ferie. Derfor kan du ikke se feriepengene på borger.dk. Det er kun, hvis du fratræder din stilling, at din arbejdsgiver skal gøre dine feriepenge op. Så kan du se og bestille dem på borger.dk

Du har ret til et ferietillæg på 1 pct. af din løn i optjeningsåret fra din arbejdsgiver. Du får senest udbetalt dit ferietillæg, når din ferie begynder. Det er din arbejdsgiver, der står for at håndtere din ferie med løn og ferietillæg.

I overgangen til den nye ferielov skal du være opmærksom på, at det ferietillæg, du får udbetalt med din løn for maj 2020, er optjent fra den 1. januar til den 31. august 2019. Ferietillægget er altså optjent over otte måneder mod normalt 12 måneder.

Der er forskellige frister for, hvornår arbejdsgivere skal indbetale feriepenge. Det kan være årsagen til, at du endnu ikke kan se dine feriepenge på borger.dk.

Frister for månedslønnede

Har du haft ferie med løn og er fratrådt dit arbejde, gælder der særlige frister for, hvornår din arbejdsgiver skal indbetale feriepengene. 

Arbejdsgivere, der selv udbetaler feriepengene, har pligt til at indberette de optjente feriedage, senest den 10. i måneden efter du er fratrådt. Det betyder, at du kan se dine feriepenge på borger.dk ca. den 15. i måneden efter du er fratrådt. Bemærk at fristen er en smule længere i januar på grund af jul og nytår. 

Hvis FerieKonto skal udbetale pengene til dig, kan du først se dine feriepenge ca. seks uger efter udgangen af den måned, hvor du er fratrådt.

Du kan se dine feriepenge på borger.dk ca. fem hverdage efter, din arbejdsgiver har indbetalt dem.

Frister for timelønnede

Hvis du er timelønnet, indbetaler din arbejdsgiver dine feriepenge til FerieKonto én gang i kvartalet:

 • 7. februar (for oktober, november, december)
 • 7. maj (for januar, februar, marts)
 • 7. august (for april, maj, juni)
 • 7. november (for juli, august, september)

Du kan se dine feriepenge ca. fem hverdage efter, at din arbejdsgiver har indbetalt dem.

Hvis du ikke kan se dine feriepenge på borger.dk, skal du kontakte din arbejdsgiver.

Her kan du beregne, hvor mange feriedage du har ret til, hvis du er ansat som funktionær og får løn under ferie.

Her kan du beregne, hvor mange feriepenge du har optjent, hvis du er timelønnet og ikke får løn under ferie.

Hvis der er fejl i oplysningerne om dine feriepenge, skal du kontakte den, som skal udbetale dine feriepenge.

Sådan bliver feriepenge beregnet

Du skal have 12,5 pct. i feriepenge af din samlede skattepligtige lønindkomst, som ikke er fradragsberettiget. Det er fx timeløn, faste tillæg og overarbejdsbetaling. Løn under sygdom eller barsel tæller også som løn.

Du skal også have feriepenge for personalegoder. Dette er fx fri bil, fri telefon eller kost og logi. Værdien bliver beregnet på grundlag af takster, som Skatterådet fastsætter.

Du skal også have feriepenge for dit eget bidrag til:

 • pensionsordninger, hvor bidrag eller præmier er skattefrie
 • aldersopsparing
 • aldersforsikring
 • arbejdsmarkedsbidrag
 • medarbejderinvesteringer.

Du skal ikke have feriepenge af diæter, andre omkostninger i forbindelse med arbejdet, feriepenge, løn under ferie eller ferietillæg.

Som lønmodtager optjener du ret til at holde ferie med betaling fra din arbejdsgiver. For hver måned du er ansat, optjener du 2,08 dages ferie. Du optjener derfor 25 feriedage, hvis du er ansat et helt kalenderår.

Du optjener 2,08 feriedage pr. måned du er ansat, uanset om du arbejder på fuld tid, nedsat tid, eller arbejder få dage om ugen. Hvis du arbejder få dage om ugen, skal de arbejdsfri dage indgå i opgørelsen af feriedagene, når du holder ferien.

Eksempel:
Hvis du har optjent 25 feriedage og arbejder 3 dage om ugen, er hele din ferie afholdt, når du har brugt 15 arbejdsdage og 10 arbejdsfri dage.

Hvis du bliver ansat midt i en måned

Hvis du bliver ansat midt i en måned eller fratræder midt i en måned, optjener du 0,07 feriedage for hver dag, du er ansat. Weekender og fridage tæller også med. Du kan højst optjene 2,08 dages betalt ferie om måneden.

Eksempel:
Du bliver ansat den 10. januar. Du er dermed ansat i 22 dage i januar og optjener derfor 1,54 feriedage i januar (22 ansættelsesdage x 0,07). I de efterfølgende måneder optjener du 2,08 dages betalt ferie.

Hvis der er dage, hvor du ikke optjener ret til betalt ferie

Hvis der er dage, hvor du ikke optjener ret til betalt ferie, fx under barselsorlov uden løn, skal disse dage trækkes fra det samlede antal dage i måneden. Den optjente ferie beregnes herefter med 0,07 feriedag per dag.

Eksempel:
Du er ansat i hele januar. Du går på barsel den 29. januar og har ikke ret til løn under barsel. Det betyder, at du ikke optjener betalt ferie i de sidste 3 dage i januar. Du optjener derfor 1,96 feriedage i januar (28 ansættelsesdage x 0,07).

Hvis du er løst tilknyttet arbejdsgiveren

Hvis du ikke er fastansat hos en arbejdsgiver, optjener du kun ferie i de perioder, hvor du er ansat. Det kan fx være, hvis du arbejder som løst tilknyttet tilkaldevikar. Du optjener 0,07 dages ferie pr. dag, du er ansat.

Eksempel:
Du bliver ansat fra den 1. januar til den 10. januar. Du bliver igen ansat fra den 6. februar til den 10. februar. Du har derfor været ansat i ti dage i januar og fem dage i februar.

Du optjener derfor 0,7 feriedage i januar (10 ansættelsesdage x 0,07) og 0,35 feriedage i februar (5 ansættelsesdage x 0,07).

Andre regler for optjening af feriedage

For nogle særlige typer af arbejde, gælder der andre regler. Det er fx, hvis du har et fleksjob, eller er elev, au pair, udenlandsk forsker, hushjælp, familieplejer eller ramt af strejke eller lockout. 

Hvis du får løn under ferie, får du din sædvanlige faste løn. Du har ret til løn under ferie, hvis du har:

 • mindst en måneds opsigelse fra din arbejdsgiver
 • fuld løn på søn- og helligdage
 • fuld løn på sygedage

Du har først løn under ferie, når du har været ansat hos en arbejdsgiver i både optjeningsåret og ferieåret. Hvis du fx bliver ansat den 1. januar, har du først ret til løn under ferie i det ferieår, der begynder den 1. maj året efter.

Du kan evt. have optjent feriepenge fra et tidligere job, som du kan bruge, når du holder ferie. Når du fratræder, skal din arbejdsgiver betale feriepenge for de feriedage, du ikke har holdt, inden du stopper. Du kan se dine optjente feriepenge ca. seks uger efter, du fratræder din stilling.

Vær opmærksom på, at feriepenge du optjener i overgangsåret, som løber fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, bliver til din opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler. Det gælder også, hvis du fratræder et job og derfor evt. har flere arbejdsgivere i overgangsåret.

Den ferie, du optjener fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019, kan du holde fra den 1. maj 2020.

Tillæg, overarbejde og pension

Faste tillæg som fx funktionstillæg, kvalifikationstillæg, rådighedstillæg og skifteholdstillæg indgår også i lønnen under ferien. Hvis personalegoder indgår som en fast del af din løn, fx kost og logi, og du ikke får det under ferien, skal værdien af godet lægges til lønnen under ferien. Værdien af personalegodet bliver beregnet på baggrund af Skatterådets fastsatte takster.

Du får ikke løn for overarbejde under din ferie, medmindre overarbejde er en almindelig del af dit arbejde.

Hvis din arbejdsgiver indbetaler bidrag til din pensionsordning, er indbetalingen en del af den faste løn, og pensionsindbetalingen skal derfor også indbetales under ferien.

Ferietillæg

Du får også et ferietillæg, som udgør 1 pct. af din samlede løn i optjeningsåret. Du kan være omfattet af en overenskomst, hvor ferietillægget udgør en lavere eller højere procentsats. Du optjener ferietillæg fra januar til december, og det bliver ofte udbetalt med din løn i april året efter, eller senest når du holder ferie. Tillægget bliver kun udbetalt, hvis du stadig er ansat hos den arbejdsgiver, hvor tillægget er optjent.

Hvis du har ret til ferie med løn, kan du vælge at få 12 pct. af din samlede løn i optjeningsåret som feriepenge. Du skal før optjeningsåret give besked til din arbejdsgiver om, at du ønsker feriepenge i stedet for ferie med løn.

Bemærk, at det ferietillæg, du får udbetalt med din løn for maj 2020, er optjent fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019. Ferietillægget er altså optjent over otte måneder mod normalt 12 måneder.

Din arbejdsgiver har pligt til at betale de feriepenge, den løn under ferie eller det ferietillæg, som du har krav på. Det er kun i helt særlige situationer, at din arbejdsgiver må undlade at betale feriepenge til dig. Hvis du vil rykke din arbejdsgiver for udbetaling af dine feriepenge, er det en god ide at gøre det skriftligt.

Hvis din arbejdsgiver stadig ikke betaler, kan du bede din fagforening om hjælp. Fagforeningen kan hjælpe dig med at søge om at få pengene ved:

 • en retssag
 • en politianmeldelse
 • en fagretlig behandling.

Du kan anmelde sagen til politiet, hvis du ikke er medlem af en fagforening, og din arbejdsgiver ikke har reageret på din skriftlige rykker efter en måned. Politiet vil tage stilling til, om din arbejdsgiver skal have en bøde for overtrædelse af ferieloven.

Du kan samtidig bede politiet om at tage kravet på dine feriepenge med under sagen. Du skal dog være opmærksom på, at politiet ikke har pligt til at medtage dit feriepengekrav.

Når du anmelder sagen til politiet, skal du som minimum vedlægge en kopi af din rykker til din arbejdsgiver og kopi af dine lønsedler eller årsopgørelsen fra skattemyndighederne. 

Er du uenig med din arbejdsgiver om ferie?

Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der kan træffe afgørelse i sagen, hvis der er tvist, dvs. konflikt, mellem dig og din arbejdsgiver om din ret til ferie. Det gælder dog kun, hvis dit ansættelsesforhold ikke er reguleret af kollektiv overenskomst. 

Det kan være tvister om:

 • optjening og afholdelse af ferie
 • ret til ferie 
 • løn under ferie eller ferietillæg
 • ind- og udbetaling af feriepenge.

Det er ikke en tvist, at din arbejdsgiver undlader at betale dine feriepenge.

Du kan skrive til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via Digital Post her på borger.dk eller på mail star@star.dk. Eller du kan sende et brev til: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Vermundsgade 38, 2100 København Ø.

Din løn under ferie bliver reguleret, hvis du på ferietidspunktet er gået mere end 20 pct. op eller ned i tid eller arbejdsomfang i forhold til det år, hvor du optjente ferien.

Dit ferietillæg bliver derimod ikke reguleret, da det bliver beregnet på baggrund af din samlede løn i optjeningsåret.

Eksempel:
Du har arbejdet på halv tid i hele optjeningsåret, men arbejder på fuld tid på ferietidspunktet. Din arbejdstid har altså ændret sig med 100 pct. Derfor har du kun ret til en løn under ferie, der svarer til den gennemsnitlige arbejdstid i optjeningsåret. Hvis din ugeløn på ferietidspunktet er 3.000 kr. pr. uge, har du kun ret til 1.500 kr., når du holder en uges ferie. De 1.500 kr. er det, du tjente om ugen i optjeningsåret.

Eksempel:
Den 1. juli i optjeningsåret går du fra 30 til 20 timer om ugen. Din gennemsnitlige arbejdstid i hele optjeningsåret er derfor 25 timer. Din arbejdstid på ferietidspunktet er 20 timer, hvilket svarer til en nedgang i tid på 20 pct. Der skal ikke ske en regulering af din løn, da ændringen ikke er mere end 20 pct., og du vil derfor få din almindelige løn på ferietidspunktet.

Hvis din løn er sammensat af en fast løn og provision, og du kun får løn men ikke provision under ferie, har du ret til kompensation for din provision.  

Du får 12,5 pct. i kompensation af den provision, du tjente i optjeningsåret. Du har derfor krav på både løn og en andel af din provision, når du holder ferie.

Hvis du ikke mister din provision, når du holder ferie, kan du ikke få kompensation for din provision. Du skal i stedet have et ferietillæg. Ferietillægget bliver beregnet på baggrund af hele din løn i optjeningsåret, inkl. din provisionsløn.

Din arbejdsgiver skal indberette og betale den ferie, du har optjent under din ansættelse. Det gælder ferie, som du ikke har holdt endnu for tidligere og nuværende optjeningsår.

Eksempel:
Hvis du fratræder den 31. januar 2019, skal din arbejdsgiver beregne, hvor meget ferie, du har til gode i ferieåret 2018/2019 og 2019/2020.

Hvis du fx har holdt 15 feriedage i ferieåret 2018/2019, og du har ti feriedage tilbage, skal din arbejdsgiver indberette feriepenge svarende til ti feriedage. Hvis du har været ansat hele 2018, har du optjent 25 feriedage til ferieåret 2019/2020. Til ferieåret, der starter den 1. maj 2020 har du optjent 2,08 feriedage for januar 2019.

Vær opmærksom på, at feriepenge du optjener fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, bliver til din opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler. Det gælder også, hvis du fratræder et job og derfor evt. har flere arbejdsgivere i overgangsåret.

Den ferie, du optjener fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019, kan du holde fra den 1. maj 2020.

Hvis du og din arbejdsgiver ikke kan blive enige om din ferie, skal du kontakte din fagforening for at få hjælp.

Hvis du ikke har en fagforening, eller din fagforening ikke kan hjælpe, er det Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der træffer afgørelse i tvister om:

 • optjening og afholdelse af ferie
 • ret til ferie
 • løn under ferie eller ferietillæg
 • ind- og udbetaling af feriepenge.

Vær opmærksom på, at styrelsen ikke træffer afgørelser om forhold, der er reguleret ved kollektiv overenskomst.

Kontakt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Du kan skrive til styrelsen via Digital Post her på borger.dk eller sende et brev til:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Vermundsgade 38, 2100 København Ø