Forhindret i at holde ferie

Hvis du bliver forhindret i at holde ferie, kan ferien overføres til næste ferieperiode

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du af særlige årsager ikke har mulighed for at holde din ferie i ferieperioden (1. september til 31. december året efter), er du feriehindret. Hvis du er feriehindret op til den 31. december, kan du få den ferie, som du ikke kan nå at holde, overført til næste ferieperiode. Du kan højst få overført fire ugers ferie.

Du kan være forhindret i at holde ferie i forbindelse med:

 • Egen sygdom
 • Barsels- eller adoptionsorlov
 • Tvangsindlæggelse
 • Arbejde i udlandet, hvor du ikke er omfattet af ferieloven
 • Overgang til selvstændigt erhverv
 • Hjemmegående uden at modtage kontanthjælp, dagpenge mv.
 • Valg til borgmester, udnævnt minister eller lignende tillidshverv
 • Fængsel
 • Lovligt varslede og afsluttede konflikter
 • Tjeneste i forsvaret på værnepligtslignende vilkår
 • Udsendelse af forsvaret eller det statslige redningsberedskab for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver
 • Manglende penge på grund af en tvist med din arbejdsgiver om krav på feriepenge
 • Orlov eller tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag i en kortere tidsbegrænset periode til pasning af  nærtstående syge eller døende.
 • Tjeneste inden for Forsvarsministeriet eller politiets område som følge af krig, katastrofetilfælde eller andre ekstraordinære forhold.
 • Nødvendigt arbejde af hensyn til den offentlige sikkerhed og sundhed inden for det regionale og kommunale sundhedsvæsen, i hjemmeplejen og på plejehjem under helt ekstraordinære omstændigheder, når en sygdom er kategoriseret som samfundskritisk efter epidemilovens § 2, stk. 6.

Vær opmærksom på, at et stort arbejdspres ikke tæller som en feriehindring.

Start Overførsel af ferie ved feriehindring uden arbejdsgiver

Du kan få overført op til fire ugers ferie, hvis du har været forhindret i at holde ferie frem til den 31. december, hvor ferieperioden slutter.

Du skal sikre dig, at din arbejdsgiver får overført de feriedage, der skal overføres. Det skal din arbejdsgiver gøre efter den 31. december.  

Er du ikke i arbejde?

Hvis du ikke er i arbejde, skal du selv søge om at få overført ferie. Det kan du gøre fra starten af januar. Du skal indsende dokumentation for, at du har været feriehindret op til den 31. december. 

Husk dokumentation

Når du søger, skal du sende dokumentation for den periode, du var feriehindret. Dokumentationen skal vise hvornår og hvorfor, du var feriehindret. 

Dokumentationen skal være fra det sted, som normalt udbetaler dig løn eller en offentlig ydelse, fx din arbejdsgiver, a-kasse, kommune eller en offentlig myndighed.

Barselsdagpenge eller sygedagpenge

Har du modtaget barselsdagpenge eller sygedagpenge i forbindelse med din feriehindring, kan du med fordel vente til slutningen af januar med at overføre din ferie.

Det skyldes, at den dokumentation, du skal medsende, skal dække helt frem til den 31. december. Udbetalingsdatoen for barselsdagpenge og sygedagpenge er som udgangspunkt ikke den sidste hverdag i måneden, og derfor giver det mening for dig at vente til slutningen af januar med at overføre din ferie, til du har fået den nødvendige dokumentation.

Du kan få udbetalt ferie, hvis du har været feriehindret uden afbrud i de to seneste ferieperioder. For at få dine feriepenge udbetalt, skal du:

 • have overført ferie på grund af enten sygdom eller orlov efter barselsloven til den senest afsluttet ferieperiode.
 • have været feriehindret med samme årsag frem til den 31. december. 

Når du søger, skal du medsende dokumentation for den periode, du var feriehindret.

Eksempel

Her er et eksempel på en situation, hvor du ikke kan få udbetalt feriepenge.

Du er syg op til den første ferieperiodes udløb den 31. december. Efterfølgende bliver du rask, men derefter syg igen frem til slutningen af næste ferieperiode den 31. december. Fordi du har været rask i en periode, kan du ikke få udbetalt feriepengene. Du kan dog få ferien overført igen på grund af den nye feriehindring.

Ansøg om at få udbetalt ferie

Du kan søge om at få udbetalt ferie på grund af feriehindring fra den 2. januar til den 30. september.

Har du modtaget barselsdagpenge eller sygedagpenge i forbindelse med din feriehindring, skal du vente til slutningen af januar med at søge. 

Det skyldes at den dokumentation, du skal medsende, skal dække helt frem til den 31. december. Udbetalingsdatoen for barselsdagpenge og sygedagpenge er som udgangspunkt ikke den sidste hverdag i måneden, og derfor er du nødt til at vente til slutningen af januar med at søge, til du har fået den nødvendige dokumentation.

Det er vigtigt med den rette dokumentation

For at få udbetalt dine feriepenge, er det vigtigt, at du kan dokumentere:

 • at du er feriehindret af samme årsag, som du tidligere fik ferien overført på grund af.
 • at du har været feriehindret i hele perioden fra 1. januar til 31. december.

Dokumentationen skal være fra det sted, der normalt udbetaler din offentlige ydelse eller løn til dig. Det kan fx være en udbetalingsspecifikation eller en skriftlig bekræftelse fra din a- kasse, kommune eller en anden offentlig myndighed. Det kan også være en lønseddel eller bekræftelse, der viser, at der udbetales refusion til din arbejdsgiver.

En lægeerklæring kan ikke bruges som dokumentation.

Hvis du er fratrådt din stilling senest den 31. december og samtidig var feriehindret op til den 31. december, kan du få udbetalt overskydende ferie fra den pågældende ansættelse uden at holde ferie. Det kan du, selvom du har modtaget offentlige ydelser i ferieperioden.

Du kan søge om at få udbetalt overskydende ferie fra begyndelsen af januar og frem til den 30. september.

Hvis du ikke har MitID, skal du søge via blanketten herunder.