Sådan behandler FerieKonto og Feriepengeinfo dine personoplysninger

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Her kan du læse, hvilke oplysninger FerieKonto/Feriepengeinfo behandler, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du har, når vi behandler sager og henvendelser, der omfatter:

 • optjente og tilgodehavende feriepenge
 • bestilling af feriepenge
 • udbetaling af feriepenge

FerieKonto/Feriepengeinfo er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har om dig.

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at varetage de opgaver som FerieKonto er tillagt i henhold til lov om ferie og bekendtgørelse om ferie, herunder:

 • At modtage oplysninger og betaling fra arbejdsgivere om lønmodtagernes optjente ferie
 • At udstille oplysninger til lønmodtagere om deres optjente ferie
 • At modtage og behandle anmodninger om udbetaling og overførsel af ferie
 • At kontrollere at ferie er modtaget med rette, herunder kontrol for dobbeltforsørgelse og tilbagebetaling
 • At administrere den dansk-tyske ferieaftale, samt træffe afgørelse om tilbageholdelse og modregning af feriepenge hos FerieKonto
 • At uddanne vores medarbejdere og forbedre kundeoplevelsen, hvis du ringer til os og siger ja til, at vi må optage samtalen
 • At teste vores systemer i forbindelse med udvikling, driftsoptimering samt håndtering af eventuelle fejl.

Vi indhenter kun de oplysninger om dig, som er nødvendige for vores behandling af din sag. Vi kan indhente følgende personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger

 • Fra CPR modtager vi personnummer og andre stamoplysninger
 • Fra Skattestyrelsen modtager vi oplysninger om indberettet optjent ferie
 • Fra Digitaliseringsstyrelsen modtager vi oplysninger om NemKonto
 • Fra kommunen/A-kasser modtager vi i kontrolsager oplysninger om din forsørgelsesydelse
 • Fra din arbejdsgiver modtager vi oplysninger om ansættelsesforhold, herunder din optjente ferie og eventuelt tidspunkt for ansættelsesophør.

Følsomme personoplysninger

 • Fra dig modtager vi de oplysninger, som du sender i forbindelse med behandlingen af din sag fx helbredsoplysninger i en sag om feriehindring eller dit tilhørsforhold til fagforening eller A-kasse, hvis disse repræsenterer dig under sagen.

Straffedomme og lovovertrædelser

 • Fra din arbejdsgiver om eventuelle domme der har relation til en sag om tilbageholdelse eller modregning af feriepenge.

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af Bekendtgørelse af lov om ferie og de bekendtgørelser, som har hjemmel heri.

Vi kan videregive oplysninger om dig til anerkendte arbejdsløshedskasser og offentlige kommunale og statslige myndigheder samt Arbejdsmarkedets Feriefond, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne. 

Vi kan videregive oplysninger om dig til andre, der har ret til få oplysningerne, fx myndigheder, institutioner og relevante private virksomheder, se nedenfor.

Vi videregiver følgende personoplysninger om dig: 

Almindelige personoplysninger

 • Til kommunerne/A-kasser videregiver vi oplysninger om udbetaling af ferie med henblik på kontrol
 • Til din arbejdsgiver videregiver vi oplysninger om bestilling af ferie
 • Til Arbejdsmarkedets Feriefond/private feriefonde videregiver vi oplysninger om dine uhævede feriepenge
 • Til Ankenævnet for Arbejdsmarkedets Tillægspension/Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg videregiver vi en kopi af din sag i forbindelse med en klage over afgørelse truffet af FerieKonto
 • Til Gældsstyrelsen giver oplysninger om gæld til inddrivelse i forbindelse med sager om feriepenge med urette
 • Til Rigsarkivet skal vi i nogle tilfælde videregive din sag.

Vi gemmer dine oplysninger under behandlingen af din sag og sletter dem efter 6 år. Oplysningerne gemmes efter sagens afslutning på grund af regler i ferieloven og bogføringsloven.

Hvis du har accepteret, at FerieKonto/Feriepengeinfo må optage en samtale, sletter vi optagelsen efter to måneder. Du kan altid få slettet samtalen tidligere ved at kontakte FerieKonto/Feriepengeinfo.

Vi kan træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling. De automatiske afgørelser træffes ved, at vi indhenter oplysninger fra dig, der maskinelt sammenholdes med oplysninger, som din arbejdsgiver har givet om din optjente ferie, og som tilsammen afgør, om du er berettiget til udbetaling af ferie.

Du kan få en kopi af de oplysninger, vi behandler om dig (indsigt). Du kan klage over, at vi behandler personoplysninger om dig (indsigelse).

Du kan også bede om:

 • at få dine personoplysninger rettet eller slettet
 • at få sendt oplysningerne til dig eller en anden (dataportabilitet)
 • at vi sætter behandlingen af oplysningerne i bero.

Endelig kan du gøre indsigelse mod, at vi træffer automatiserede afgørelser.

Hvis du beder om at få slettet dine personoplysninger, er det ikke sikkert, at vi kan efterkomme din anmodning. 

Der kan være betingelser eller begrænsninger til de ovenstående rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til at få personoplysninger slettet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med databehandlingen. Dette kan blandt andet skyldes, at dine personoplysninger indgår i en sag om udbetaling til en tredje part eller skyldes overholdelsen af et lovkrav.

Har du spørgsmål til din sag?

Hvis du har spørgsmål til din sag, skal du kontakte FerieKonto eller Feriepengeinfo. 

Har du spørgsmål om dine personoplysninger?

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, eller vil du gøre brug af dine rettigheder, om fx indsigt i eller rettelse af dine personoplysninger, kan du kontakte FerieKonto og Feriepengeinfo.

vis du skriver til os, skriv venligst ’personoplysninger’ i overskriften.

Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger?

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du mener,

 • at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger
 • at FerieKonto/Feriepengeinfo ikke har overholdt dine rettigheder

Er du uenig i den måde, FerieKonto/Feriepengeinfo behandler dine personoplysninger, kan du også klage til Datatilsynet.

Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans over FerieKontos/Feriepengeinfos behandling af personoplysninger. 

Er du uenig i FerieKontos/Feriepengeinfos håndtering af din sag, skal du kontakte FerieKonto eller Feriepengeinfo direkte.

Dataansvarlig

FerieKonto og Feriepengeinfo
Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød
CVR-nr. 33088566

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (almindelige personoplysninger)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, jf. stk. 1 (følsomme personoplysninger)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 10 (straffedomme og lovovertrædelser)• Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 (personnummer)
 • Ferielovens § 37, bek. 230 af 12. februar 2021 (indhentelse og udveksling af oplysninger)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 45, stk. 1 (overførsel til sikkert tredjeland)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra a (overførsel til ikke-sikkert tredjeland)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 49, stk. 1, litra e (overførslen sker for at statuere et retskrav)

Du kan finde lovgrundlaget på: