Sådan behandler LG dine personoplysninger

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du får denne orientering, fordi vi skal oplyse dig om, at LG behandler oplysninger om dig som led i sagsbehandlingen. Disse oplysninger kaldes personoplysninger.

Her kan du læse, hvilke oplysninger LG behandler, hvordan de behandler dem, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Formålet med LG’s sagsbehandling er at tage stilling til, om LG kan udbetale løn mv., og at LG derefter kan anmelde det i arbejdsgivers konkursbo eller opkræve udbetalte beløb hos arbejdsgivere. LG indhenter kun de oplysninger, der er nødvendige for vores sagsbehandling. 

LG behandler fx:

 • oplysninger om lønmodtageres og arbejdsgiveres identitet
 • oplysninger om økonomiske forhold og ansættelse
 • oplysninger relateret til tidligere og nuværende arbejdsgivere
 • medlemskab af fagforening/a-kasse
 • helbredsoplysninger
 • samlivsforhold
 • barsel og orlov

LG kan få oplysningerne fra din arbejdsgiver og fra din anmeldelse til LG. De kan også komme fra en kurator, der behandler et konkursbo, fra en fagforening eller fra offentlige myndigheder, fx Skatteforvaltningen eller ATP.

Det er frivilligt for dig at anmelde dit lønkrav til LG. Når du har anmeldt et krav, har du efter loven pligt til at give korrekte og fyldestgørende oplysninger. Hvis du ikke gør det, får det betydning for LG’s behandling af din sag. Du kan på ethvert tidspunkt trække din anmeldelse tilbage.

LG behandler dine personoplysninger på baggrund af Lov om Lønmodtagernes Garantifond. LG kan samkøre oplysninger for at klargøre sager til behandling og til kontrol af udbetalinger mv., fx for at afdække svig. Dette kan eventuelt ske med bistand fra Udbetaling Danmark ud fra særregler i lov om Udbetaling Danmark og efter fastlagte retningslinjer, herunder for sletning af data mv.

LG kan træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling af oplysninger. De automatiske afgørelser træffes fx ved, at LG henter oplysninger fra offentlige registre, der maskinelt sammenlignes med oplysningerne i din sag. 

Som led i sagsbehandlingen kan det være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til fx Skatteforvaltningen, Udbetaling Danmark, FerieKonto, ATP, kurator, advokat, fagforening, pensionsselskaber eller pengeinstitutter, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne, eller som vi samarbejder med.

LG vil normalt slette oplysninger om dig 10 år efter afslutningen på din sag, dog op til 20 år efter konkursboets afslutning, fx ved retssager.

Hvis du ringer til LG, kan du blive spurgt, om LG må optage samtalen. Optagelserne bruges alene til uddannelse af medarbejderne og forbedring af kundernes oplevelse. Samtalen optages kun, hvis du siger ja til det. Optagne samtaler slettes efter to måneder, og du kan altid bede om at få slettet samtalen før ved at kontakte LG.

Du kan gøre indsigelse mod, at LG har personoplysninger om dig.

Du kan få kopi af de oplysninger, som LG har om dig.

Du kan også bede om:

 • at få dine personoplysninger berigtiget eller slettet
 • at LG sætter behandlingen af oplysningerne i bero
 • at få sendt oplysningerne til dig eller en anden

Endelig kan du gøre indsigelse mod, at LG træffer automatiserede afgørelser.

LG vil i hvert tilfælde tage stilling til din henvendelse.

Har du spørgsmål til dine personoplysninger?

Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, om fx indsigt i eller rettelse af dine personoplysninger, kan du kontakte LG på:

Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger?

Hvis du mener,

 • at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger
 • at LG ikke har overholdt dine rettigheder

kan du kontakte databeskyttelsesrådgiveren.

Er du uenig i den måde, LG behandler dine personoplysninger, kan du også klage til Datatilsynet. Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans over LG’s behandling af personoplysninger.

Er du uenig i LG’s håndtering eller afgørelse af din sag, skal du kontakte LG direkte.