Sådan behandler LG dine personoplysninger

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Når du er i kontakt med LG om løn mv., behandler LG oplysninger om dig som led i sagsbehandlingen. Disse oplysninger kaldes personoplysninger.

LG behandler anmeldelser, der omhandler:

 • løn for udført arbejde
 • løn i opsigelsesperioden
 • sagsomkostninger og renter mv.
 • pension
 • feriepenge mv.

Her kan du læse, hvilke oplysninger LG behandler, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Hvis du kontakter LG om løn mv. uden at have en sag, bliver din henvendelse registreret, herunder fx dit navn, cpr.nr. og kontaktoplysninger.

Hvis du eller din fagforening senere ansøger eller modtager en ydelse fra LG får du nærmere besked om, hvilke oplysninger der indgår i behandlingen af din sag.

Formålet med LG´s behandling er at tage stilling til, om LG kan udbetale løn mv., og at LG derefter kan anmelde det i arbejdsgivers konkursbo eller opkræve udbetalte beløb hos arbejdsgivere. LG indhenter kun de oplysninger, der er nødvendig for sagsbehandlingen.

LG behandler fx oplysninger om:

 • oplysninger om lønmodtageres og arbejdsgiveres identitet
 • oplysninger om økonomiske forhold og ansættelse
 • oplysninger relateret til tidligere og nuværende arbejdsgivere
 • medlemskab af fagforening/a-kasse
 • helbredsoplysninger
 • samlivsforhold
 • barsel og orlov.

Oplysningerne kan også komme fra din arbejdsgiver, din anmeldelse til LG, kurator der behandler konkursboet, fra din fagforening eller fra offentlige myndigheder, fx Skatteforvaltningen, CPR-registeret og ATP.

LG behandler dine personoplysninger på baggrund af Lov om Lønmodtagernes Garantifond.

LG kan få og samkøre oplysninger til sagsbehandling og til kontrol af udbetalinger mv. Dette kan eventuelt ske med hjælp fra Udbetaling Danmark ud fra særregler i lov om Udbetaling Danmark og efter fastlagte retningslinjer, herunder for sletning af data.

LG kan videregive oplysninger om dig til andre offentlige myndigheder fx Skatteforvaltningen, Udbetaling Danmark, FerieKonto, ATP, kurator, advokat, fagforening, pensionsselskaber eller pengeinstitutter, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne.

LG gemmer dine oplysninger under behandlingen af din sag og sletter dem 10 år efter afslutningen på din sag, dog op til 20 år efter konkursboets afslutning, fx ved retssager. Oplysningerne gemmes på baggrund af dokumentationskrav i fx Bogføringsloven og Offentlighedsloven.

Hvis du ringer til LG, kan du blive spurgt, om LG må optage samtalen. Optagelserne bruges alene til uddannelse af medarbejderne og forbedring af kundernes oplevelse. Samtalen slettes efter to måneder, men du kan altid få slettet samtalen tidligere ved at kontakte LG.

Du kan gøre indsigelse mod, at LG har personoplysninger om dig.

Du kan få kopi af de oplysninger, som LG har om dig.

Du kan også bede om:

 • at få dine personoplysninger rettet eller slettet
 • at få sendt oplysningerne til dig eller en anden
 • at LG sætter behandlingen af oplysningerne i bero.

Endelig kan du gøre indsigelse mod, at LG træffer automatiserede afgørelser.

Hvis du beder om at få slettet dine personoplysninger, er det ikke sikkert, at LG kan efterkomme din anmodning. Dette kan bl.a. skyldes, at dine personoplysninger indgår i en sag om udbetaling til en tredje part eller et lovkrav.

Har du spørgsmål til din sag fra LG?

Har du spørgsmål til din sag fra LG, skal du kontakte LG.

Har du spørgsmål om dine personoplysninger?

Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, om fx indsigt i eller rettelse af dine personoplysninger, kan du kontakte LG på:

Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger?

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du mener,

 • at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger
 • at LG ikke har overholdt dine rettigheder.

Er du uenig i den måde, LG behandler dine personoplysninger, kan du også klage til Datatilsynet.

Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans over LG’s behandling af personoplysninger.

Er du uenig i LG’s håndtering af din sag, skal du kontakte LG.