Sådan behandler LG dine personoplysninger

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Her kan du læse, hvilke oplysninger LG behandler, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du har, når vi behandler sager og henvendelser, der omfatter:  

 • Løn for udført arbejde
 • Løn i opsigelsesperioden
 • Sagsomkostninger og renter 
 • Pension
 • Feriepenge
 • Godtgørelse
 • Tilgodehavende feriemidler for overgangsåret 
 • Eventuelle øvrige lønkrav 

LG er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har om dig.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:  

 • At sikre, at du får udbetalt de berettigede krav på tilgodehavende løn, erstatning og feriegodtgørelse samt indberetning af tilgodehavende feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler mv., i tilfælde af din arbejdsgivers konkurs, ophør og insolvens eller død og insolvens, eller arbejdsgivers igangværende rekonstruktion
 • At inddrive ubetalte feriemidler hos din arbejdsgiver
 • At inddrive de udbetalte krav hos ophørte og/eller solvente arbejdsgivere og/eller deres konkursboer og i visse situationer erhverver (ny arbejdsgiver), når der er tale om virksomhedsoverdragelse til offentlig erhverver eller privat erhverver som er sikret igennem offentlig garanti
 • At sikre at du får udbetalt løn af din arbejdsgiver under arbejdsgivers rekonstruktion, hvor LG, efter anmodning, yder lån til løn til arbejdsgiveren
 • At understøtte en effektiv, korrekt og ensartet sagsbehandling ved at overføre udvalgte oplysninger til en visdomsbogsdatabase
 • At understøtte en hensigtsmæssig, effektiv og økonomisk drift og administration af ordningen ved at overføre, opbevare og sammenstille udvalgte oplysninger i et datawarehouse og derved sikre tilgængelig og specificeret information om driften og administrationen af ordningen
 • At uddanne vores medarbejdere og forbedre kundeoplevelsen, hvis du ringer til os og siger ja til, at vi må optage samtalen
 • At teste vores systemer i forbindelse med udvikling, driftsoptimering samt håndtering af eventuelle fejl.  

Vi indhenter kun de oplysninger om dig, som er nødvendige for vores behandling af din sag.

Vi indhenter følgende personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger 

 • Fra CPR modtager vi personnummer og andre stamoplysninger
 • Fra Skattestyrelsen modtager vi indkomstoplysninger mv.
 • Fra Digitaliseringsstyrelsen modtager vi oplysninger om kontonummer/NemKonto
 • Fra din arbejdsgiver modtager vi oplysninger om ansættelsesforhold
 • Fra kurator/konkursboer/dødsboer/rekonstruktør modtager vi oplysninger om ansættelsesforhold 
 • Fra udenlandske myndigheder modtager vi i visse situationer oplysninger om udbetalinger fra andre garantiordninger
 • Fra feriegarantiordninger/feriekasser, FerieKonto og Lønmodtagernes Feriemidler modtager vi oplysninger om tilgodehavende feriepenge og feriemidler. 
 • Fra kommunen modtager vi i særlige tilfælde oplysninger om ydelser, som er relevante for behandlingen af din sag.  

Følsomme personoplysninger 

 • Fra kommunen modtager vi i særlige tilfælde helbredsoplysninger, som er relevante for behandlingen af din sag.
 • Fra fagforeningen/a-kassen modtager vi oplysninger om medlemskab af fagforening/A-kasse.  

Straffedomme og lovovertrædelser

 • Fra politiet modtager vi i særlige tilfælde oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser, som er relevante for behandlingen af din sag. 

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond. 

Vi kan få og samkøre oplysninger til sagsbehandling og til kontrol af udbetalinger mv. Dette kan eventuelt ske med hjælp fra Udbetaling Danmark ud fra særregler i lov om Udbetaling Danmark og efter fastlagte retningslinjer, herunder for sletning af data. 

Vi kan videregive oplysninger om dig til andre offentlige myndigheder fx Skatteforvaltningen, Udbetaling Danmark eller politiet, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne, eller som LG samarbejder med.

Vi kan videregive oplysninger om dig til andre, der har ret til få oplysningerne, fx myndigheder, institutioner og relevante private virksomheder, se nedenfor. 

Vi videregiver følgende personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger 

 • Til Skattestyrelsen videregiver vi oplysninger om udbetaling mv.
 • Til din arbejdsgiver eller dennes repræsentant videregiver vi oplysninger om udbetaling og begrundelsen herfor.
 • Til udenlandske myndigheder videregiver vi oplysninger om udbetaling.
 • Til kurator/konkursboer/dødsboer/rekonstruktør videregiver vi oplysninger om udbetaling mv. 
 • Til erhverver videregiver vi oplysninger om udbetalingen og beregningen herfor.
 • Til pensionsinstitutter videregiver vi oplysninger om, at du modtager en indkomstafhængig ydelse, men ikke hvilken ydelse.
 • Til feriegarantiordninger, feriekasser, FerieKonto og Lønmodtagernes Feriemidler videregiver vi oplysninger om udbetaling af feriepenge, feriepenge i overgangsåret mv. 
 • Til Rigsarkivet skal vi i nogle tilfælde videregive din sag.

Følsomme personoplysninger 

 • Til kommunen videregiver vi i særlige tilfælde og i forbindelse med konkret sagsbehandling helbredsoplysninger.  

Straffedomme og lovovertrædelser 

 • Til politiet videregiver vi i særlige tilfælde og i forbindelse med konkret sagsbehandling oplysninger om potentielt strafbare forhold og overtrædelser. 

Vi gemmer dine oplysninger under behandlingen af din sag og sletter dem 10 år efter konkursboets afslutning/lukning. Hvis boet er lukket, før udbetalinger til lønmodtagerne er afsluttet, sletter vi oplysningerne 10 år efter fra den seneste afgørelse/udbetaling. Slettetidspunktet defineres ud fra den seneste afgørelse/udbetaling på hele konkurssagen. Oplysningerne gemmes efter sagens afslutning på grund af regler i forældelses-, bogførings- og arkivloven.

Hvis du har accepteret, at LG må optage en samtale, sletter LG optagelsen efter to måneder. Du kan altid få slettet samtalen tidligere ved at kontakte LG.  

Du kan få en kopi af de oplysninger, vi behandler om dig (indsigt).

Du kan klage over, at vi behandler personoplysninger om dig (indsigelse).

Du kan også bede om:

 • at få dine personoplysninger rettet eller slettet
 • at få sendt oplysningerne til dig eller en anden (dataportabilitet) 
 • at vi sætter behandlingen af oplysningerne i bero.

Endelig kan du gøre indsigelse mod, at vi træffer automatiserede afgørelser. Hvis du beder om at få slettet dine personoplysninger, er det ikke sikkert, at vi kan efterkomme din anmodning.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til de ovenstående rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til at få personoplysninger slettet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med databehandlingen. Dette kan bl.a. skyldes, at dine personoplysninger indgår i en sag om udbetaling til en tredje part eller skyldes overholdelsen af et lovkrav. 

Har du spørgsmål til din sag?

Har du spørgsmål til din sag, skal du kontakte LG.

Har du spørgsmål om dine personoplysninger?

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, eller vil du at gøre brug af dine rettigheder, om fx indsigt i eller rettelser af dine personoplysninger, kan du kontakte LG.

Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger?

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du mener,

 • at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger
 • at LG ikke har overholdt dine rettigheder.

Er du uenig i den måde, vi behandler dine personoplysninger, kan du også klage til Datatilsynet.

Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans over LG’s behandling af personoplysninger, men ikke i forhold til håndteringen af din sag.

Er du uenig i vores håndtering af din sag, skal du kontakte LG.

Lønmodtagernes Garantifond, LG

Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød

CVR-nr. 11043739 

Du kan læse mere i:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (almindelige personoplysninger)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, jf. stk. 1 (følsomme personoplysninger)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 10 (straffedomme og lovovertrædelser)
 • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 (personnummer)
 • Lov om Lønmodtagernes Garantifond
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 45, stk. 1 (overførsel til sikkert tredjeland)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra a (overførsel til ikke-sikkert tredjeland)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 49, stk. 1, litra e (overførslen sker for at statuere et retskrav)
  Du kan finde lovgrundlaget på: