Sorgorlov

Du kan have ret til sorgorlov, hvis du mister dit barn

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Som forælder kan du have ret til orlov med dagpenge, hvis dit barn er dødfødt eller dør inden det fylder 18 år. Det kaldes sorgorlov.

Det er en lægelig vurdering, om det er en abort eller dødfødsel. Som udgangspunkt er det en abort indtil fosteret er 22 uger gammelt.

Lønmodtager

Er du lønmodtager, skal du som udgangspunkt opfylde tre betingelser for at få dagpenge under sorgorlov:

  • Du er ansat på den første dag i din orlov eller dagen før.    
  • Du har arbejdet i mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven.
  • Du har arbejdet i mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.

Udbetaling Danmark får automatisk oplysningerne om din ansættelse og timer, når din arbejdsgiver indberetter orloven.

Selvstændig

Når du er selvstændig, skal du som udgangspunkt opfylde tre betingelser for at få dagpenge under sorgorlov:

  • Du har arbejdet i mindst 18,5 timer om ugen i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder.          
  • Du har arbejdet mindst 18,5 timer om ugen den seneste måned, før du går på orlov.       
  • Der er overskud i din virksomhed.

Perioder, hvor du har fået sygedagpenge, barselsdagpenge eller arbejdsløshedsdagpenge, tæller ikke med som arbejde.

Hvis du er nystartet og har arbejdet som selvstændig i mindre end 6 måneder, kan du regne perioder med, hvor du har arbejdet som lønmodtager.

Ledig

Som ledig kan du få dagpenge under sorgorlov, hvis du er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Du skal have meldt dig ledig i din a-kasse, og stillet dig til rådighed som jobsøgende i dit jobcenter.

Anden arbejdssituation

Er du i en anden arbejdssituation, kan du læse mere nedenfor. Betingelserne for at få dagpenge under sorgorlov er de samme, som betingelserne for at få barselsdagpenge under barsel.

Som forælder kan du holde sorgorlov med dagpenge i 26 uger, dvs. 6 måneder, hvis du opfylder betingelserne. Sorgorloven starter dagen efter, du har mistet barnet.  Du har mulighed for at arbejde helt eller delvist under orloven, og du kan også veksle mellem arbejde og orlov i 26 ugers perioden.

Du vil modtage dagpenge for de timer, du holder orlov. Vær opmærksom på, at du ikke kan forlænge eller udskyde den del af orloven, som du ikke bruger.

Som lønmodtager skal du hurtigst muligt give besked til din arbejdsgiver om, hvor længe du vil holde sorgorlov. Du modtager et brev fra Udbetaling Danmark i din digitale postkasse, når din arbejdsgiver har indberettet orloven.

Får du ikke løn under orloven, får du i brevet besked om, hvordan du søger dagpenge. Du skal søge dagpenge senest 8 uger efter din første dag på orlov.

Får du løn under orloven, får du i brevet besked om at tage stilling til din arbejdsgivers oplysninger. Stopper din løn under orloven, skal du søge om dagpenge senest 8 uger efter din sidste dag med løn.

Som ledig skal du senest 8 uger efter din første dag på orlov give besked til din a-kasse om, at du vil holde sorgorlov. Når a-kassen har indberettet din orlov, modtager du et brev fra Udbetaling Danmark i din digitale postkasse med besked om, hvordan du søger dagpenge. Du skal søge dagpenge senest 8 uger efter, at du har modtaget brevet fra Udbetaling Danmark.

Som selvstændig skal du senest 8 uger efter din første dag på orlov søge om dagpenge under sorgorlov i NemRefusion:

Som selvstændig uden CVR-nummer kan du udfylde og indsende den manuelle ansøgningsblanket nedenfor:

Som nyuddannet er det din situation, der afgør, hvad du skal gøre for at søge dagpenge under sorgorlov:

Husk fristen

Husk, at du risikerer at miste dagpenge, hvis du søger efter fristen. For du kan først få dagpenge, efter vi har modtaget din ansøgning.

Dispensation fra ansøgningsfristen

I særlige tilfælde kan du få dispensation fra ansøgningsfristen. Læs om dispensation her:

Beløbet du får i dagpenge afhænger af din arbejdssituation. Du kan højst få 4.695 kr. (2024) eller 4.550 kr. (2023) om ugen før skat.

Dagpengene bliver sat ind på din NemKonto den sidste torsdag i hver måned. Får du løn fra din arbejdsgiver under orloven, kan din arbejdsgiver få refusion svarende til de dagpenge, du ellers ville have ret til.

Selvstændig

Hvis du er selvstændig, har du også mulighed for at få en udbetaling fra Barsel.dk.

Oplys Udbetaling Danmark om ændringer

Du skal give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig. Det kan fx være, at du begynder at arbejde helt eller delvist under orloven, eller du vælger at holde ferie med fx løn eller feriepenge.

Det er vigtigt, at du hurtigt giver Udbetaling Danmark besked om ændringer, da du ellers kan risikere at skulle betale penge tilbage. Du kan også risikere at skulle betale penge tilbage, hvis du giver forkerte oplysninger.

Oplys din arbejdsgiver om ændringer

Du skal hurtigst muligt give din arbejdsgiver besked, hvis du vil holde sorgorlov i en anden periode, end du tidligere har oplyst. Du kan højst holde 26 ugers orlov, som starter dagen efter du mistede barnet.

Hvis du vil overgå fra sorgorlov til forældreorlov for et andet barn, skal du give din arbejdsgiver besked senest 4 uger inden sorgorloven slutter.

Er du efter de 26 ugers sorgorlov sygemeldt som følge af graviditeten, kan din orlov med dagpenge forlænges. Det kræver dokumentation fra lægen om, at fraværet skyldes graviditeten.

Du kan højst holde orlov i op til 46 uger efter fødslen. Har du behov for orlov udover de 46 uger, kan du søge om sygedagpenge fra din kommune.

Er du lønmodtager eller ledig, skal din arbejdsgiver eller a-kasse indberette dit fortsatte fravær.

Som selvstændig skal du selv indberette det fortsatte fravær i NemRefusion.

Når dit fortsatte fravær er indberettet, vil du modtage et brev i din digitale postkasse fra Udbetaling Danmark med besked om, hvad du skal gøre.

Har du mistet et barn, mens du er på orlov med barselsdagpenge eller dagpenge, kan du gå på sorgorlov i stedet. Du vil få udbetalt det samme beløb. Det gælder både, hvis du er på orlov med det barn du har mistet, eller hvis du er på orlov med et andet barn.

Er du på forældreorlov med et andet barn, kan forældreorloven udskydes til senere brug. Den skal være afholdt inden barnet fylder 9 år.

Hvis du har ret til orlov med et andet barn

Har du ret til orlov med et andet barn, kan du fortsat være på orlov, når din sorgorlov er ovre.

Som forælder kan du have ret til sorgorlov med dagpenge, hvis du har bortadopteret dit barn inden den 32. uge efter fødslen. Du kan holde orlov i 14 uger med dagpenge, fra dagen efter du bortadopterede barnet, hvis du opfylder betingelserne.

Der gælder de samme betingelser for at have ret til dagpenge under sorgorlov, som når forældre mister et barn.

Søger du dagpenge under sorgorlov, skal din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark.

Sagsbehandlingsfristen er 10 uger fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning, hvis vi har alle nødvendige oplysninger for at behandle sagen.

Udbetaling Danmark har det seneste år i gennemsnit været 6 uger om at behandle en ansøgning om dagpenge. 

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt.

Det gør du ved at:

  • vedhæfte den nødvendige dokumentation i ansøgningen
  • sørge for, at dine oplysninger i folkeregisteret er korrekte.

Kontakt Udbetaling Danmark, Barselsdagpenge