Få din sag genoptaget

Har du nyt, der vil ændre vores afgørelse? Så kan du bede os om at genoptage din sag.

Start

Genoptagelse: Forstå, hvad det går ud på

Start Søg om genoptagelse

Du kan udfylde et online skema, hvis du vil have os til at genoptage din sag. Du hjælper os med at vurdere, om vi kan genoptage din sag, når du svarer på spørgsmålene i skemaet. 

Bemærk, at du i skemaet skal bede os om at genoptage en specifik afgørelse. Læs evt. de breve, vi har sendt dig, for at finde ud af, hvilken afgørelse det er relevant for dig at få genoptaget. 

Du kan også finde vejledning her, hvor vi beskriver de 3 typiske afgørelser, som de fleste søger om at få genoptaget:  

 1. Anerkendelse

  Vi har afgjort, at enten du eller din skade/sygdom ikke er dækket af arbejdsskadelovgivningen. Vi har derfor ikke anerkendt din arbejdsskade.  

  Du kan bede om genoptagelse, hvis du har nye oplysninger, der dokumenterer, at enten du eller din skade/sygdom er omfattet af loven. 

  Du skal være opmærksom på, at der gælder en absolut tidsfrist på 5 år fra første afgørelse. En absolut tidsfrist betyder, at fristen ikke kan ændres eller forlænges.

 2. Godtgørelse for mén  

  Din arbejdsskade er anerkendt, og du har fået én af følgende afgørelser:  

  1) Du har fået afslag på godtgørelse for varigt mén

  2) Du har fået udbetalt et beløb, fordi du har fysiske eller psykiske gener, der ikke forventes at blive bedre med tiden og som påvirker din daglige funktion og livskvalitet 

  Søg om genoptagelse, hvis dine symptomer er blevet forværret til trods for behandling, og du har lægelig dokumentation for, at dine symptomer er blevet værre på grund af din arbejdsskade.

 3. Erstatning for tab af erhvervsevne 

  Du har fået afslag på erstatning for tab af erhvervsevne, fordi vi vurderer, at din arbejdsskade ikke har forringet dine muligheder for at tjene penge ved arbejde. For at få erstatning skal din arbejdsskade have medført et tab af erhvervsevne på mindst 15%. 

  Søg om genoptagelse, hvis din anerkendte arbejdsskade har medført, at din erhvervsmæssige situation har ændret sig, fordi du fx er gået ned i løn eller har forladt arbejdsmarkedet helt eller delvist.  

Du kan bede os om at vurdere din sag igen, hvis du indsender nye oplysninger, som er vigtige for vurderingen af den afgørelse, du ønsker genoptaget. 

De nye oplysninger kan fx dreje sig om ændringer i dit helbred eller din arbejdssituation som følge af arbejdsskaden. Det kan også være nye oplysninger, der adskiller sig fra det, som vi lagde til grund ved første afgørelse.

Vi ser på hver enkelt sag individuelt, og hvad der er "nyt" vil være forskelligt fra sag til sag. Det afhænger af din specifikke situation. Det vigtigste er, at de nye oplysninger hænger sammen med den afgørelse, du gerne vil have genoptaget. 

Eksempler på nye oplysninger: 

 • Et nyt vidne, som kan forklare, hvad der skete under din ulykke 
 • En ansættelseskontrakt, der viser, at du arbejdede i Danmark 
 • Flere oplysninger om dét, der forårsagede din skade, fx dokumentation af vægten på et objekt, støjniveauet i et rum eller strømmængden i en enhed 
 • En e-mail fra din arbejdsgiver, der bekræfter, at du var på arbejde, da ulykken skete 
 • En erklæring fra en speciallæge, der siger, at dine symptomer fra arbejdsskaden er blevet værre
 • En ny diagnose som gør, at din sygdom nu kan erkendes som en arbejdsskade, fordi den fremgår af erhvervssygdomsfortegnelsen  

De nye oplysninger, du giver os, skal potentielt kunne ændre den tidligere afgørelse. De skal derfor kunne føre til, at vi enten anerkender din arbejdsskade eller forhøjer din erstatning. 

Du bør overveje 2 ting, når du søger om genoptagelse af din sag:  

 1. Er de nye oplysninger relevante for begrundelsen i afgørelsen?

  Hvis vi fx har afvist din arbejdsskade, fordi vi vurderer, at du ikke var på arbejde, da ulykken skete, skal de nye oplysninger bekræfte, at du faktisk var på arbejde. Hvis du fx har fået mere ondt i din skulder, men vi allerede har vurderet, at din skulderskade ikke kan tilskrives dit arbejde, vil en lægeerklæring om forværring af din situation ikke være relevant. Nye oplysninger, som dokumenterer at din skulderskade er forårsaget af dit arbejde, vil der derimod være relevante.

 2. Er det sandsynligt, at de nye oplysninger vil ændre afgørelsen?

  For at vi kan genoptage din sag, er det vigtigt, at de nye oplysninger med vis sandsynlighed kan føre til en ændret afgørelse med ændret indhold, fx:

  1) at få anerkendt en arbejdsskade, som vi tidligere har afvist

  2) at få en højere erstatning for mén eller tab af erhvervsevne

  Hvad det betyder for dig, vil afhænge af, hvad vi har afgjort i din konkrete sag. Tilsvarende gælder det, hvis du ønsker at få genoptaget andre erstatninger, fx en afgørelse om behandlingsudgifter eller erstatning for tab af forsøger.

Tjek den begrundelse, vi har sendt dig 

Du bør derfor se på den afgørelse, vi har sendt dig, og overveje, om de nye oplysninger vil kunne føre til, at vi ændrer vores begrundelse. 

Er du fx gået ned i løn eller arbejdstid på grund af din arbejdsskade? Er dine gener efter arbejdsskaden blevet værre? Eller har du nye oplysninger om hændelsen på dit arbejde, som har medført din arbejdsskade?

Uanset, hvad din situation er, skal dine nye oplysninger være relevante i forhold tilden begrundelse, vi har skrevet i den afgørelse, du vil have genoptaget.

Hvis du er i tvivl, om afgørelsen kan genoptages, kan du udfylde skemaet for genoptagelse, hvor du vil blive vejledt undervejs.  

Du skal kunne dokumentere de nye oplysninger, som du mener, vil føre til, at vi enten anerkender din arbejdsskade eller forhøjer erstatningsbeløbet.  

Det er vigtigt, at du vedlægger relevant dokumentation, når du beder om at få din sag genoptaget. AES vil efterfølgende vurdere, om der skal indhentes yderligere dokumentation til vurderingen af sagen. Hvis du ikke vedlægger dokumentation, kan AES afvise at se på din sag igen. 

Hvad er dokumentation? 

Hvis du fx har været ude for en ulykke under transport, og vi derfor ikke har anerkendt skaden som en arbejdsulykke, kan dokumentationen fx være en udtalelse fra din arbejdsgiver, som du vedhæfter og som bekræfter, at transporten var led i dit arbejde.  

Hvis du har oplevet en forværring af dine symptomer, efter vi har truffet afgørelse om varigt mén, skal du fx have opsøgt en læge, der kan dokumentere, at du har fået det dårligere, og at det skyldes din arbejdsskade. 

Eksempler på dokumentation 

Uddybende beskrivelser af de skadelige påvirkninger, der har ført til arbejdsskaden, fx produktbeskrivelser, vægt på de genstande, som du har løftet, måling af støjniveau mv. 

Ansættelseskontrakt eller udtalelse fra arbejdsgiver om fx nedsat arbejdstid eller skånehensyn.

Afgørelse fra din kommune om, at du fx er tilkendt fleksjob eller førtidspension. 

Lægelige eller kommunale oplysninger, der bekræfter en ændring i dit helbred eller arbejdssituation. 

Tjek sundhed.dk og din Digitale Postkasse, inden du ansøger 

Det er forskelligt fra person til person, hvilken dokumentation vi har brug for.

I skemaet for genoptagelse vejleder vi dig om, hvilke oplysninger vi skal bruge. Vi stiller fx spørgsmål om dine lægebesøg og afgørelser fra kommunen, hvis det er relevant for dig. 

Før du går i gang, anbefaler vi derfor, at du tjekker sundhed.dk for at få overblik over dine lægebesøg og lægeoplysninger. Det kan også være en god idé at downloade eventuelle afgørelser fra kommunen, som du har modtaget i din Digitale Postkasse. 

Der er forskellige tidsfrister for, hvor længe du kan bede om at få din sag genoptaget. Det kommer an på, hvilken type af afgørelse du har fået.  

Anerkendelse af arbejdsskade: 5 år (absolut frist) 

Der er en absolut tidsfrist på 5 år for at bede om genoptagelse, hvis du ikke har fået anerkendt din arbejdsskade. Tidsfristen på 5 år regnes fra den første afgørelse, og fristen kan ikke ændres eller forlænges. Tidsfristen er vigtig for dig, der har fået en afgørelse om, at enten du eller din skade ikke er omfattet af reglerne i loven. 

Hvis du har fået at vide, at din sygdom ikke kan anerkendes som en arbejdsskade, fordi den ikke er med på erhvervssygdomsfortegnelsen, kan du altid bede os om at genoptage din sag, hvis sygdommen bliver tilføjet til listen. Først når vi har truffet en ny afgørelse, er der en absolut tidsfrist for at bede om genoptagelse på 5 år.  

Spørgsmål om erstatning: Ingen tidsfrist 

Der er ingen tidsfrist for at bede om genoptagelse, hvis du har fået en afgørelse om fx varigt mén, tab af erhvervsevne eller behandlingsudgifter. Du kan når som helst bede os om at tage stilling til sagen igen, hvis du har nye oplysninger, som med vis sandsynlighed vil ændre den tidligere afgørelse.  

Tab af forsøger (enke/samlever): 5 år 

For afgørelser om tab af forsørger til forladt enke eller samlever er tidsfristen for at bede om genoptagelse 5 år.  

Eksempler: Her bør du bede om genoptagelse

Ud fra de oplysninger vi fik, da vi behandlede din sag, vurderede vi, at din sygdom eller skade efter en ulykke ikke skyldes dit arbejde. Nu har du fået flere oplysninger om dét, der forårsagede din skade eller gjorde dig syg. 

Det kan være, at du har fundet dokumentation, som viser, at genstanden, du har løftet, var tungere end først oplyst. Det kan også være, at en ny måling viser, at støjniveauet i det rum, hvor du arbejder, er højere end først antaget.  

Vi kan genoptage sagen, da de nye oplysninger ændrer de forhold, vi lagde til grund for vores første afgørelse, og fordi oplysningerne med vis sandsynlighed vil føre til, at vi nu kan anerkende din arbejdsskade.  

Vi har fx tidligere truffet afgørelse om, at du ikke har noget varigt mén på grund af arbejdsskaden. Der er nu gået 2 år, og du har fået daglige smerter i ryggen. 

Du har opsøgt din læge med jævne mellemrum og har fået flere fysioterapibehandlinger, men rygsmerterne er blevet værre. Du anmoder os derfor om at genoptage afgørelsen om varigt mén, fordi du nu har daglige smerter i ryggen efter arbejdsulykken.

Vi kan genoptage vores afgørelse om erstatning for varigt mén, hvis der er dokumentation for, at du har varige følger efter arbejdsskaden, som med vis sandsynlighed kan fastsættes til 5 % eller derover. Vi vil herefter træffe en ny afgørelse. 

Der skal gå tid efter en operation 

Hvis du er blevet opereret, skal du være opmærksom på, at du typisk skal vente 6-9 måneder efter operationen, før vi kan vurdere din tilstand. Du kan bede os om at genoptage vores afgørelse om varigt mén, hvis du stadig har forværring af dine symptomer efter den periode. Du kan også bede os om at genoptage vores afgørelse om tab af erhvervsevne, hvis din arbejdssituation er ændret som følge af arbejdsskaden.  

Du kan altid bede os om at genoptage vores afgørelse om tab af erhvervsevne, hvis din anerkendte arbejdsskade har gjort det sværere for dig at tjene det samme som før skaden. 

Det kan fx være, at du må tage et andet arbejde, der betyder, du får mindre i løn, end du fik, da vi traf den første afgørelse om tab af erhvervsevne. Det kan også være, at du er faldet ud af beskæftigelsessystemet. 

Vi får ikke automatisk besked fra din kommune, hvis din jobsituation ændrer sig, så det er vigtigt, at du beder om genoptagelse, hvis din arbejdsskade gør, at du:   

 • Må gå ned i løn/tid
 • Er blevet sygemeldt eller opsagt
 • Er tilkendt revalidering eller uddannelsesgodtgørelse 
 • Er tilkendt fleksjob
 • Er tilkendt førtidspension eller seniorpension
 • Er gået på efterløn eller tidlig pension (Arne-pension) 

Eksempel: Knæskade kræver nedsat arbejdstid 

Du har fx fået anerkendt en knæskade med et varigt mén på 5%, men har ikke fået nogen erstatning for tab af erhvervsevne, fordi du genoptog dit arbejde efter skaden på fuld tid og til samme løn.

Siden vores afgørelse har du fået mere ondt i knæet og har gået til diverse behandlinger.

Du kan som følge af arbejdsskaden og problemer med dit knæ ikke længere klare dit knæbelastende arbejde som mekaniker på fuld tid og er derfor gået ned i tid og løn.

For dig vil det være relevant at søge om genoptagelse af afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne, fordi du ikke længere kan arbejde på fuld tid og til samme løn.  

Forvaltningsretlig genoptagelse betyder, at en offentlig myndighed genåbner og behandler en tidligere afgjort sag igen på baggrund af regler og principper inden for forvaltningsretten. Vi kan genoptage din sag, hvis der er opdaget fejl eller mangler i den oprindelige afgørelse, eller hvis der er fremkommet nye oplysninger, som kan have betydning for sagen.

Det kan fx være tilfældet, hvis:

 1. Der er nye, faktuelle oplysninger, som var tilgængelige, men ikke blev brugt, da den oprindelige afgørelse blev truffet. Det gælder både oplysninger, som vi havde registreret på din sag, men ikke brugte til afgørelsen, og oplysninger som vi manglede at modtage og derfor ikke havde tilgængelige.
 2. Der er begået væsentlige fejl i den måde, som vi har behandlet din sag på. Det kan være fejl i proceduren, manglende høring af parter eller lignende.
 3. Der er sket ændringer i lovgivningen eller retspraksis, som gælder med tilbagevirkende kraft, og som kan påvirke din sag.

For at vi kan genoptage sagen, skal der samtidig være en vis sandsynlighed for, at de nye oplysninger vil ændre den tidligere afgørelse. Hvis vi allerede på forhånd kan se, at det ikke vil ske, kan vi ikke genoptage sagen.