Sådan behandler Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol dine personoplysninger

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Her kan du læse, hvilke oplysninger Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol (AESK) behandler om dig, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du har, når vi kontrollerer afgørelser om erhvervssygdomme truffet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

AESK er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har om dig.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At sikre, at AES har truffet en korrekt afgørelse i din sag om erhvervssygdom.
 • At teste vores systemer i forbindelse med udvikling, driftsoptimering samt håndtering af eventuelle fejl.

Vi indhenter kun de oplysninger om dig, som er nødvendige for vores behandling af din sag. Vi kontrollerer AES' afgørelse på baggrund af de oplysninger, der er anvendt ved behandlingen af din erhvervssygdomssag, og som fremgår af AES’ ’Ny Se Sag’. 

Vi har følgende personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger

 • Fra CPR modtager vi personnummer og andre stamoplysninger, herunder navn, adresse og civilstand
 • Fra ATP Livslang kan vi modtage oplysninger om dine ATP-indbetalinger og ansættelsesforhold 

Følsomme personoplysninger

 • helbredsoplysninger, der har betydning for din sag
 • oplysninger fra din sag i kommunen, hvis disse fremgår af din sag hos AES.
 • eventuelt oplysninger om medlemskab af fagforening, hvis det fremgår af din sag hos AES
 • eventuelt partsrepræsentant, hvis det fremgår af din sag hos AES.

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af Bekendtgørelse af lov om Arbejdsskadesikring. 

Vi modtager oplysningerne i din sag fra AES. Vi kan indhente oplysninger fra ATP om dine ATP-indbetalinger, hvis det er aktuelt for behandlingen af din sag.

Vi kan videregive oplysninger om dig i form af en eventuel klage til AES. Hvis du er tilkendt førtidspension, så oplyser vi Udbetaling Danmark om klagen, hvis afgørelsen vedrører tab af erhvervsevne.

Vi videregiver følgende personoplysninger om dig:

 • Dit navn
 • Dit personnummer

Vi skal i nogle tilfælde videregive din sag til Rigsarkivet.

Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS

Vi overfører ikke personoplysninger til lande uden for EU/EØS (3. lande).

Du kan få en kopi af de oplysninger, vi behandler om dig (indsigt).

Du kan klage over, at vi behandler personoplysninger om dig (indsigelse).

Du kan også bede om:

 • at få dine personoplysninger rettet eller slettet
 • at vi kun foretager en begrænset behandling af dine personoplysninger
 • at få sendt oplysningerne til dig eller en anden (dataportabilitet)

Der kan være betingelser eller begrænsninger til de ovenstående rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til at få personoplysninger slettet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med databehandlingen.

Har du spørgsmål til din sag?

Har du spørgsmål til din sag, skal du kontakte AESK.

Har du spørgsmål om dine personoplysninger?

Har du spørgsmål til AESK's behandling af dine personoplysninger, eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, om fx indsigt i eller rettelse af dine personoplysninger, kan du kontakte AESK:

Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger?

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du mener,

 • at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger
 • at AESK ikke har overholdt dine rettigheder.

Er du uenig i den måde, AESK behandler dine personoplysninger, kan du også klage til Datatilsynet. Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans over AESK´s behandling af personoplysninger, men ikke i forhold til håndteringen af din sag.

Er du uenig i AESK´s håndtering af din sag, skal du kontakte AESK direkte.

Arbejdsmarkedet Erhvervssygdomskontrol

Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød

CVR-nr.: 43405810