Indskrivning til skolestart

Indskriv jeres barn til skolestart og find information om fx børnehaveklasse og frit skolevalg

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Som udgangspunkt skal jeres barn starte i skole det år, barnet fylder 6 år. Når det er tid til at skrive jeres barn op til skolestart, får I besked fra kommunen.

Som forældre kan I ansøge om eller give samtykke til at udsætte skolestart for deres barn, så barnet først starter et år, efter undervisningspligten er indtrådt. En ansøgning skal være begrundet i barnets udvikling, og kommunalbestyrelsen skal godkende, at skolestarten udsættes. Kommunalbestyrelsen kan også vælge at lade skolelederen på barnets distriktsskole træffe beslutningen om, hvorvidt skolestart kan udsættes.

Der træffes normalt afgørelse på baggrund af en individuel skolemodenhedsundersøgelse eller en udtalelse fra lederen af børnehave eller børnehaveklasse.

Er I som forældre i tvivl om, hvorvidt jeres barn er modent nok og klar til at starte i skole, kan I henvende jer til skolen og få en samtale, der kan hjælpe jer til at vurdere, hvad I ønsker for jeres barn.

Skolerne i kommunen hører til hvert deres skoledistrikt. Jeres bopælsadresse bestemmer, hvilket skoledistrikt I hører til, og altså hvilken skole jeres barn vil blive tilbudt en plads på.

På kommunens hjemmeside kan I finde flere oplysninger om, hvilken skole jeres barn tilhører.

Men der er frit skolevalg, og det betyder, at hvis I ikke ønsker, at jeres barn skal gå på folkeskole i jeres skoledistrikt, kan I frit vælge at indskrive jeres barn i en folkeskole, der ligger uden for jeres skoledistrikt eller i en helt anden kommune, så længe der er plads.

Der er åbenhed om en række nøgletal på skolerne. Du kan finde oplysninger om trivsel, karaktergennemsnit, fraværsprocent mv. for dit barns skole på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Start Indskriv elev

Du skal indskrive dit barn som elev i folkeskolen digitalt.

På privatskole

Hvis dit barn skal gå på en privatskole, skal du selv henvende dig til den enkelte skole. Hver skole har sine egne regler for indskrivning og optagelse, men i de fleste tilfælde er det en god idé at skrive dit barn op i god tid.

Bliver dit barn tilbudt en plads på en privatskole, kan du vælge at kontakte den kommunale distriktsskole, som barnet ellers skulle have gået på, og fortælle, at I ikke skal bruge pladsen.

I nogle kommuner skal man underrette den distriktsskole barnet er blevet indskrevet på. På den måde kan kommunen holde styr på, om den lever op til sit ansvar for, at ethvert undervisningspligtigt barn i kommunen bliver indskrevet i folkeskolen eller modtager undervisning.

Tidlig start

Hvis skole, dagtilbud og forældre sammen vurderer, at barnet er modent og kan følge en skoleundervisning, kan skolelederen i samrådet med barnets forældre beslutte, at barnet kan begynde i skole tidligere end normalt. Barnet kan tidligst begynde i skole i det kalenderår, hvor barnet fylder 5 år inden den 1. oktober.

Hvis forældre ønsker tidlig skolestart, kan de kontakte kommunens skoleforvaltning og få at vide, hvordan de skal forholde sig. De kan også henvende sig til den lokale folkeskole. 

Sen start

Hvis I som forældre - i samråd med skolen og fx barnets daginstitution - vurderer, at jeres barn ikke er modent til at starte i skole som 6-årig, kan I anmode om, at der sker 1 års udsættelse af skolestart. Det er kommunalbestyrelsen, der skal godkende, at skolestarten bliver udsat. Beslutningen om at udsætte undervisningspligten skal træffes i kalenderåret, hvor barnet fylder 6 år og senest før skoleårets start den 1. august.

Det er obligatorisk for alle børn at gå i børnehaveklasse, også kaldet 0. klasse. Det er især pædagogisk uddannede børnehaveklasseledere, der underviser, men lærere kan også stå for en del af undervisningen. Kommunen kan beslutte, at elever på 1.-3. klassetrin undervises sammen i aldersintegrerede klasser. På mindre skoler kan en klasse omfatte flere klassetrin op til 7. klassetrin.

Den samlede mindste undervisningstid i børnehaveklassen er 1.110 timer. Kommunalbestyrelsen kan desuden fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden.

Fagligt indhold

Børnehaveklassen er et overgangsår, hvor børn kan blive fortrolige med at gå i skole, og hvor de lærer nogle grundlæggende ting. Fx skal børnene:

  • lære tal og bogstaver at kende
  • lære at lytte til og genfortælle en historie
  • begynde at arbejde med skrift.

Derudover arbejder børnene med kreativitet og musik, bevægelse og natur. Et af målene med undervisningen er desuden at lære børnene nogle sociale færdigheder, såsom at arbejde i grupper og blive fortrolige med reglerne i en klasse.

Er I forældre til et barn med et handicap eller en funktionsnedsættelse, kan I med fordel starte i god tid med at planlægge skolestarten - gerne 1 til 2 år, før det bliver aktuelt. Det er en god idé at få sat navn på og få inddraget den person, der skal koordinere overgangen mellem børnehave og skole. Det er som regel sagsbehandleren eller en person fra pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR), der varetager koordineringen.

Det er skolelederen, der træffer beslutninger om skolens elever inden for de rammer og principper, som kommunalbestyrelsen eller skolebestyrelsen har fastsat. Det er derfor ikke muligt at klage over en afgørelse om barnets skolestart.