Indskrivning til skolestart

Indskriv jeres barn til skolestart og find information om fx børnehaveklasse og frit skolevalg

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Som udgangspunkt skal jeres barn starte i skole det år, han/hun fylder seks år. Når det er tid til at skrive jeres barn op til skolestart, får I besked fra kommunen. Det sker enten via et brev eller gennem annoncer i dagspressen, fx lokalaviser. 

Som forældre kan I ansøge om eller give samtykke til at udsætte skolestart for deres barn, så barnet først starter et år, efter undervisningspligten er indtrådt. En ansøgning skal være begrundet i barnets udvikling, og kommunalbestyrelsen skal godkende, at skolestarten udsættes. Kommunalbestyrelsen kan også vælge at lade skolelederen på barnets distriktsskole træffe beslutningen om, hvorvidt skolestart kan udsættes.

Der træffes normalt afgørelse på baggrund af en individuel skolemodenhedsundersøgelse eller en udtalelse fra lederen af børnehave eller børnehaveklasse.

Er I som forældre i tvivl om, hvorvidt jeres barn er modent nok og klar til at starte i skole, kan I henvende jer til skolen og få en samtale, der kan hjælpe jer til at vurdere, hvad I ønsker for jeres barn.

I Næstved Kommune skal jeres barn som udgangspunkt starte i skole det år, han/hun fylder seks år. Når det er tid til at skrive jeres barn op til skolestart, vil I modtage brev fra barnets distriktsskole. Er I i tvivl om, hvorvidt jeres barn er modent nok og klar til at starte i skole, kan I henvende jer til jeres barns daginstitution. Daginstitutionen kan hjælpe jer i forhold til afklaring af, om det ville være en god ide, at søge om udsat skolestart for jeres barn. I er også velkommen til at tage kontakt til jeres barns distriktsskole som kan vejlede jer. En eventuel ansøgning om udsættelse af skolestart skal være distritksskolen i hænde senest 1. november året før skolestart. 

Der er mulighed for, at et barn kan optages i skole tidligere end normalt, hvis skole og forældre sammen vurderer, at barnet er modent og kan følge en skoleundervisningen. Barnet kan tidligst begynde i skole i det kalenderår, hvor han/hun fylder fem år inden 1. oktober. Ved ønske om tidlig optagelse skal I henvende jer til barnets distriktsskole inden 1. november, året før I ønsker jeres barn optaget.

Skolerne i kommunen hører til hvert deres skoledistrikt. Jeres bopælsadresse bestemmer, hvilket skoledistrikt I hører til, og altså hvilken skole jeres barn vil blive tilbudt en plads på.

På kommunens hjemmeside kan I finde flere oplysninger om, hvilken skole jeres barn tilhører.

Men der er frit skolevalg, og det betyder, at hvis I ikke ønsker, at jeres barn skal gå på folkeskole i jeres skoledistrikt, kan I frit vælge at indskrive jeres barn i en folkeskole, der ligger uden for jeres skoledistrikt eller i en helt anden kommune, så længe der er plads.

Der er åbenhed om en række nøgletal på skolerne. Er du interesseret i at kende til trivslen, karaktergennemsnit, fraværsprocenten mv. for dit barns skole, så gå på Uddannelsesstatistik.dk (nyt vindue). Fremsøg skolen i søgefeltet.

Frit skolevalg i Næstved Kommune

Folkeskolen giver mulighed for frit skolevalg inden for og over kommunegrænser. Det betyder, at forældre har krav på optagelse af deres barn i en folkeskole i kommunen eller i en anden kommune, hvis der er plads på den ønskede skole. Elever, der bor i skoledistriktet, har et retskrav på at blive optaget i distriktsskolen jf. § 36,stk.2.

Skolelederen kan ikke afvise et barns optagelse ud fra en pædagogisk vurdering. Inden for de mål og rammer som byrådet har fastsat, og inden for skolebestyrelsens principper, træffer skolelederen alle konkrete beslutninger vedrørende skolens elever, herunder placering i klasse.  Elever, der bor i skoledistriktet, har altid ret til at blive indskrevet i distriktsskolen. 

Regler for optagelse i børnehaveklassen

Af hensyn til at skolen skal kunne optage tilflyttede elever i eget skoledistrikt, uden at dette medfører oprettelse af flere klasser på skolen, optages ikke elever, der er bosiddende uden for skoledistriktet, hvis der i forvejen er 24 elever i klassen.  

Ved optagelse af elever fra andre distrikter eller andre kommuner inden for rammen af 24 elever i kommende børnehaveklasse, fastsættes følgende retningslinjer i prioriteret rækkefølge:

a. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner

b. Søskende til elever på skolen går forud for andre

c. Nærmere boende går forud for fjernere boende

d. Lodtrækning i det omfang, objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden.

Skolerne opretter venteliste inden for rammen af 24 elever og ovenstående retningslinjer. Indskrivningen sker på distriktsskolen i november måned med efterfølgende skolestart i august måned efterfølgende år. Indskrivningen sker på baggrund af direkte besked fra Næstved Kommune og/eller på kommunens hjemmeside. Se i øvrigt afsnit 4.3 Førskoleordninger.

Afslag i Næstved Kommune

Der kan kun gives afslag på optagelse, hvis byrådets rammer for skolens kapacitet ikke gør det muligt at optage barnet.

Dit barn har ret til at blive gående i en folkeskole i en anden kommune end bopælskommunen, hvis I ikke ønsker skoleskift i tilfælde af flytning til en anden kommune. Det er en forudsætning, at elevens forbliven ikke medfører oprettelse af en ekstra klasse.
Kommunens befordringsforpligtigelse ophører ved frit valg og forbliven.

Start Indskriv elev

Du skal indskrive dit barn som elev i folkeskolen digitalt.

På privatskole

Hvis dit barn skal gå på en privatskole, skal du selv henvende dig til den enkelte skole. Hver skole har sine egne regler for indskrivning og optagelse, men i de fleste tilfælde er det en god idé at skrive dit barn op i god tid.

Bliver dit barn tilbudt en plads på en privatskole, kan du vælge at kontakte den kommunale distriktsskole, som barnet ellers skulle have gået på, og fortælle, at I ikke skal bruge pladsen.

I nogle kommuner skal man underrette den distriktsskole barnet er blevet indskrevet på. På den måde kan kommunen holde styr på, om den lever op til sit ansvar for, at ethvert undervisningspligtigt barn i kommunen bliver indskrevet i folkeskolen eller modtager undervisning.

Tidlig start

Hvis skole, dagtilbud og forældre sammen vurderer, at barnet er modent og kan følge en skoleundervisning, kan skolelederen i samrådet med barnets forældre beslutte, at barnet kan begynde i skole tidligere end normalt. Barnet kan tidligst begynde i skole i det kalenderår, hvor han/hun fylder fem år inden den 1. oktober.

Hvis forældre ønsker tidlig skolestart, kan de kontakte kommunens skoleforvaltning og få at vide, hvordan de skal forholde sig. De kan også henvende sig til den lokale folkeskole. 

Sen start

Hvis I som forældre - i samråd med skolen og fx barnets daginstitution - vurderer, at jeres barn ikke er modent til at starte i skole som seksårig, kan I anmode om, at der sker et års udsættelse af skolestart. Det er kommunalbestyrelsen, der skal godkende, at skolestarten bliver udsat. Beslutningen om at udsætte undervisningspligten skal træffes i kalenderåret, hvor barnet fylder seks år og senest før skoleårets start den 1. august.

I Næstved Kommune skal du indskrive dit barn som elev i folkeskolen digitalt.

Jeg har ikke NemID - hvad gør jeg?

Indskrivningen foregår digitalt og gælder alle børn, uanset om de skal på privatskole eller i folkeskole. Indskrivningen foregår i november måned året før dit barn skal starte i 0. klasse. Du vil i oktober måned modtage brev vedr. indskrivningsproceduren fra dit barns distriktsskole, ligesom der også vil komme annonce i lokalavisen om dette.

Har dit barn fået plads på en privatskole, skal du oplyse dette i den elektroniske indskrivning. På den måde kan kommunen holde styr på, om den lever op til sit ansvar for, at ethvert undervisningspligtigt barn i kommunen modtager undervisning.

Hvis I som forældre - gerne i samråd med barnets daginstitution - vurderer, at jeres barn ikke er modent til at starte i skole som seksårig, kan I anmode om, at der sker et års udsættelse af skolestart. I Næstved Kommune gøres dette via daginstitutionen, og anmodning skal være fremsendt til barnets distriktsskole inden 1. november året før skolestart. Går jeres barn ikke i daginstitution, og ønsker I skoleudsættelse, skal I henvende jer til barnets distriktsskole ligeledes inden 1. november året før skolestart.

Det er obligatorisk for alle børn at gå i børnehaveklasse, også kaldet 0. klasse. Det er især pædagogisk uddannede børnehaveklasseledere, der underviser, men lærere kan også stå for en del af undervisningen. Dele af undervisningen i børnehaveklassen kan foregå sammen med 1. og 2. klasse, så klasserne har fælles timer. På mindre skoler kan al undervisning for de tre årgange være fælles.

Med den seneste ændring af folkeskoleloven, er den samlede mindste undervisningstid i børnehaveklassen ændret til 1.110 timer. Det er desuden blevet muligt for kommunalbestyrelsen at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden.

Fagligt indhold

Børnehaveklassen er et overgangsår, hvor børn kan blive fortrolige med at gå i skole, og hvor de lærer nogle grundlæggende ting. Fx skal børnene:

  • lære tal og bogstaver at kende
  • lære at lytte til og genfortælle en historie
  • begynde at arbejde med skrift.

Derudover arbejder børnene med kreativitet og musik, bevægelse og natur. Et af målene med undervisningen er desuden at lære børnene nogle sociale færdigheder, såsom at arbejde i grupper og blive fortrolige med reglerne i en klasse.

Er I forældre til et barn med et handicap eller en funktionsnedsættelse, kan I med fordel starte i god tid med at planlægge skolestarten - gerne et til to år, før det bliver aktuelt. Det er en god idé at få sat navn på og få inddraget den person, der skal koordinere overgangen mellem børnehave og skole. Det er som regel sagsbehandleren eller en person fra pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR), der varetager koordineringen.

Det er skolelederen, der træffer beslutninger om skolens elever inden for de rammer og principper, som kommunalbestyrelsen eller skolebestyrelsen har fastsat. Det er derfor ikke muligt at klage over en afgørelse om barnets skolestart.

I Næstved Kommune er det skolelederen, der har det overordnede administrative og pædagogiske ansvar for skolen, hvorfor en eventuel klage skal stiles til skolelederen på dit barns distriktsskole.
Skolelederens afgørelse kan ikke ankes.