Opstilling til kommunale og regionale valg

Hvis du ønsker at få indflydelse på forholdene i kommunen eller regionen, kan du stille op

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du skal være valgbar for at stille op til kommunale eller regionale valg (kommunalbestyrelsesvalget eller regionsrådsvalget). Det betyder, at du skal opfylde nogle grundlæggende betingelser for at stille op og blive valgt ind i regionsrådet eller kommunalbestyrelsen. Man er automatisk valgbar, når man har valgret, det vil sige hvis man:

 • er fyldt 18 år
 • har fast bopæl i opstillingskommunen/regionen og
 • enten er dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge eller uden afbrydelse har boet mindst 4 år i Danmark, Grønland eller på Færøerne.

Siden 1. juli 2016 har personer, der er umyndige, haft ret til at stemme til kommunale og regionale valg. 

Briter kan fortsat stemme og stille op til kommunal- og regionalvalget i Danmark i 2021, hvis de den 31. januar 2020 havde og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark. Briter, der er flyttet til Danmark efter den 31. januar 2020, vil ligesom andre tredjelandsborgere kunne stemme og stille op til kommunale og regionale valg i Danmark, hvis de uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark i de sidste 4 år forud for valgdagen.

Følgende personer har dog ikke valgret og kan derfor ikke stille op til kommunale og regionale valg:

 • udlændinge, der er på tålt ophold
 • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c)
 • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b)
 • udlændinge, der opholder sig i Danmark for at afsone straf mv. idømt af en international straffedomstol.

For at blive valgt

For at blive valgt til kommunalbestyrelsen/regionsrådet må du ikke have fået en straf, der medfører tab af valgbarhed. Der er fastsat objektive kriterier for, hvornår man ikke er valgbar til kommunalbestyrelser eller regionråd på grund af straf. Udgangspunktet er, at man mister sin valgbarhed, hvis man idømmes frihedsstraf, eller hvis man ubetinget frakendes førerretten til bil.  

Du mister dog ikke din valgbarhed, hvis der:

 • er gået mindst 3 år, efter at straffen er udstået, ophævet eller bortfaldet. 
 • Hvis du ønsker at opstille til valget, skal du først beslutte, om du vil:

  • opstille alene
  • opstille for et parti, der er repræsenteret i Folketinget
  • opstille for en lokal borgerliste.

  Alle, der opstiller til kommunale og regionale valg, opstiller på kandidatlister. Uanset hvordan du ønsker at stille op, skal du derfor udfylde en formular (kandidatliste) med en række oplysninger, som skal indleveres til formanden for valgbestyrelsen i den kommune eller region, du ønsker at stille op i. Kandidatlisten skal blandt andet have et navn (listebetegnelse).

  Du kan få udleveret formularen til kandidatlisten af kommunen eller regionen alt efter, om du ønsker at stille op til det kommunale eller regionale valg. Du får samtidig udleveret en vejledning til, hvordan du udfylder formularen.

  For at få godkendt din kandidatliste skal den anbefales af et vist antal vælgere (stillere) i den kommune eller region, hvor du vil opstille. Stillerne skriver her under på, at de ønsker, at kandidatlisten stiller op.

  En kandidatliste kan anmode om at blive fritaget for kravet om at indsamle stillerunderskrifter. Det kan den, hvis kandidatlisten blev valgt ved sidste kommunale eller regionale valg og fortsat er repræsenteret i kommunalbestyrelsen eller regionsrådet 9 uger før valgdagen. Anmodningen skal indgives til valgbestyrelsen i kommunen henholdsvis regionen.

  Kandidatlisten skal have mindst 25 underskrifter for at kunne stille op. I Aarhus, Odense og Aalborg Kommune er mindsteantallet dog 50, og i Københavns Kommune er mindsteantallet 150.

  Hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til kommunen eller regionen, hvor din liste vil stille op.

  Det er en god idé at indsamle lidt flere underskrifter fra stillere end det antal, der som minimum kræves for at stille op. Nogle af stillerne kan siden have skrevet under på andre lister, være flyttet eller være afgået ved døden, og så tæller de ikke med i kandidatlisteanmeldelsen. 

  Kandidatlisten skal indeholde navnene på de kandidater, der stiller op for listen. Der skal mindst være én kandidat på listen. Der må højst være 4 kandidater mere på listen end det antal medlemmer, der skal vælges til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet. Til regionsrådet skal altid vælges 41 medlemmer, mens kommunalbestyrelsen selv bestemmer, hvor mange medlemmer der skal være i kommunalbestyrelsen.

  Ud over kandidaternes fulde navn skal listen indeholde oplysninger om kandidaternes personnummer, statsborgerskab, stilling og bopæl. Det kan være, at du eller flere af kandidaterne gerne vil have skrevet jeres navne på en særlig måde på stemmesedlen, fx hvis du gerne vil bruge det navn, du havde, før du blev gift, eller et mellemnavn. Så skal du skrive navnet i formularen, sådan som du ønsker, det skal stå på stemmesedlen. Derudover skal alle kandidater underskrive formularen.

  Til det kommunale og regionale valg tirsdag den 16. november 2021 skal du indlevere kandidatlisten med stillernes underskrifter til formanden for valgbestyrelsen senest kl. 12 tirsdag den 28. september 2021 (7 uger inden valgdagen). Du kan tidligst indlevere kandidatlisten tirsdag den 14. september 2021 (9 uger før valgdagen).

  Kandidatlister, der ikke skal indsamle stillerunderskrifter, skal indlevere kandidatlisten til valgbestyrelsen senest kl. 12 tirsdag den 14. september 2021 (9 uger før valdagen).

  Kandidatlisten kan tidligst indleveres tirsdag den 31. august 2021 (11 uger før valgdagen).

  Valgbestyrelsen godkender kandidatlisten

  Valgbestyrelsen skal godkende kandidatlisten og give den en bogstavbetegnelse, som vil stå på stemmesedlen ud for navnet på kandidatlisten. Kandidatlisten kan godt ønske at få en bestemt bogstavbetegnelse, men det er valgbestyrelsen, der i sidste ende beslutter, hvilket bogstav listen skal have. Det gælder dog ikke for lister, der stiller op for et af de partier, der kan opstille til folketingsvalg. De partier har nogle faste bogstaver til folketingsvalg, som de også kan bruge, når de stiller op til kommunale og regionale valg. Ingen lokallister kan benytte disse bogstaver.

  Kommunen offentliggør snarest muligt – efter at fristen for at indlevere kandidatlisten er udløbet – en liste over alle godkendte kandidatlister og de opstillede kandidater.