Valgdagen ved Europa-Parlamentsvalg

På valgdagen kan du som vælger stemme på dit lokale valgsted

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du ønsker at stemme på valgdagen, skal du gå ned på det valgsted, der står på dit valgkort. Husk at tage valgkortet med. 

Mistet valgkort

Hvis du har mistet dit valgkort eller ikke har modtaget det med posten, skal du huske anden legitimation, fx dit pas, kørekort eller det gule sundhedskort. Det gælder også, hvis du har glemt at få valgkortet med.

Åbningstider

Valgstederne har på valgdagen åbent mellem kl. 9 og kl. 20.

I stemmelokalet vil der være valgstyrere og tilforordnede vælgere. De er valgt af kommunalbestyrelsen til at bistå ved afviklingen af valget, og de holder øje med, at stemmeafgivningen går rigtigt for sig.

I forbindelse med valget skal der være følgende:  

En valgbestyrelse

I hver kommune vælger kommunalbestyrelsen en valgbestyrelse, som har en række opgaver ved valget. Det er fx valgbestyrelsen, der skal sørge for at fremstille stemmesedler. Valgbestyrelsen er også ansvarlig for stemmeoptællingen efter valget og for indberetningen af valgresultaterne på valgaftenen. Det er også valgbestyrelsen, der står for den efterfølgende fintælling.

Valgstyrere

På hvert valgsted vil der være mellem 5 og 9 valgstyrere, valgt af kommunalbestyrelsen, som er ansvarlige for afviklingen af valget og skal lede og fordele arbejdet på det enkelte valgsted. Valgstyrerne er også med til at tælle stemmerne op.

Tilforordnede vælgere

Der vil være en række tilforordnede vælgere, valgt af kommunalbestyrelsen, som har forskellige opgaver i forbindelse med valget. Opgaverne kan fx være:

 • udlevere stemmesedler til vælgere
 • hjælpe - i samarbejde med valgstyrerne - de vælgere, der har brug for hjælp til at stemme
 • vise vælgerene, hvor stemmerummet er
 • passe på stemmekasserne, når vælgerne har lagt stemmesedlerne i
 • tælle stemmerne op efter valget. 

For at få udleveret din stemmeseddel på valgstedet skal du aflevere det valgkort, som du har fået tilsendt med posten, til valglisteføreren og oplyse din fødselsdato.

Hvis du har mistet dit valgkort

Har du mistet eller glemt dit valgkort, eller har du ikke modtaget et valgkort, kan du få udskrevet et nyt på valgstedet, hvis du har medbragt legitimation, fx dit pas, kørekort eller dit gule sundhedskort. Det er altså ikke en betingelse for at få lov til at stemme på valgdagen, at du medbringer dit valgkort, så længe du medbringer legitimation.

Når du har modtaget din stemmeseddel, bliver du vist hen til et stemmerum med et gardin, hvor du kan afgive din stemme, uden at andre kan se, hvad du stemmer.

Sådan stemmer du

 • På stemmesedlen kan du enten sætte kryds ved et partinavn eller ved en kandidat.
 • Du bestemmer selv, om du vil stemme på et parti eller stemme personligt på en kandidat.
 • Du må dog sætte ét kryds på stemmesedlen, ellers kan din stemmeseddel være ugyldig.

Hvis du har stemt personligt på en kandidat, der ikke får nok stemmer til at komme ind i Europa-Parlamentet, vil din stemme tælle som en stemme på det parti, som kandidaten er opstillet for.

Hvis du kommer til at sætte dit kryds forkert, kan du få udleveret en ny stemmeseddel ved at henvende dig til en valgstyrer eller tilforordnet vælger på valgstedet. 

Hvis du ikke afkrydser stemmesedlen

Du kan lade være med at afkrydse stemmesedlen. Det kaldes en blank stemme. En blank stemme er ugyldig og tæller ikke med, når man skal finde ud af, hvem der er valgt, men den tæller med som en afgivet stemme, og den indgå i den samlede valgdeltagelse.

Har du brug for hjælp til at sætte dit kryds eller få forklaret stemmesedlen mv., eksempelvis fordi du er svagtseende eller har et handicap m.v., har du 3 muligheder for at få hjælp:

 1. Du kan få hjælp af 2 tilforordnede vælgere eller valgstyrere på valgstedet. 
 2. Du kan få hjælp af en person, du selv har valgt, i stedet for den ene tilforordnede vælger eller valgstyrer. Du vil så få hjælp af den person, du selv har valgt, sammen med en tilforordnet vælger eller valgstyrer. 
 3. Du kan også få hjælp til at stemme alene af en person, du selv har valgt, dvs. uden medvirken af en myndighedsperson (en valgstyrer eller tilforordnet vælger). Dog er det en betingelse, at du udtrykkeligt og utvetydigt over for en valgstyrer eller tilforordnet vælger tilkendegiver, at du alene ønsker hjælp af den person, du selv har udpeget. Endvidere er det en betingelse, at dit ønske om alene at få hjælp af den person, du selv har udpeget, er begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Hvis du ikke kan komme ind i stemmelokalet, eksempelvis på grund af handicap eller nedsat førlighed, kan du bede om at stemme umiddelbart uden for stemmelokalet. Det kan fx være i din bil. Også dette vil de tilforordnede vælgere eller valgstyrerne hjælpe med.

Når du stemmer, kan du benytte de hjælpemidler, der stilles til rådighed.

Kommunerne skal stille en række hjælpemidler til rådighed på valgstederne. Det drejer sig bl.a. om en sort pen med en tykkere stregtykkelse til brug for afkrydsning af stemmesedlen, en ikke-håndholdt lup samt en ikke-håndholdt LED-lampe.   

Endvidere skal der på mindst ét valgsted i hver kommune være et bord, der kan reguleres i højden samt et forstørrelsesapparat med en skærm af typen CCTV.

Du kan læse mere om hjælp til stemmeafgivningen på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside.

Du skal som udgangspunkt stemme på det valgsted, du hører til. Men hvis du har nedsat førlighed eller har et handicap, der gør, at du bedre kan stemme på et andet valgsted end det, du er tilknyttet, kan du søge om at stemme på et andet valgsted i kommunen. Det kan fx være, at der er et andet valgsted, der har bedre tilgængelighed eller er lettere at komme til med offentlig transport. 

Hvornår skal du søge om at skifte valgsted

Du skal søge din kommune senest 8 dage før valgdagen. Hvis 8 dage før valgdagen er en lørdag eller en søndag, rykkes fristen frem til den sidste hverdag før fristens udløb. du kan tidligst søge om at skifte valgsted 4 uger før valgdagen. 

Alle vælgere kan klage over et afholdt valg til Europa-Parlamentet. Det kan fx være ved mistanke om, at optællingen af stemmerne ikke er foregået korrekt. Klagen skal sendes til indenrigs- og sundhedsministeriet, men bliver afgjort af Folketinget. Klagen skal være modtaget i Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest ugedagen efter valgdagen. 

Reglerne om afholdelse af Europa-Parlamentsvalg i Danmark findes i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (Europa-Parlamentsvalgloven):

EU har lavet de overordnede retningslinjer på området i et direktiv, der fastlægger regler om valgret og valgbarhed:

Regler om hjælpemidler har Indenrigs- og Sundhedsministeriet ansvaret for: