Danske statsborgere

Nogle personer får automatisk dansk statsborgerskab ved fødslen, ved forældrenes ægteskab eller ved adoption

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

I visse situationer får du automatisk dansk statsborgerskab. Det vil i nogle tilfælde ske ved fødslen eller ved, at dine forældre gifter sig, og det kan også ske ved, at du bliver adopteret af danske forældre.

Hvis du er født den 1. juli 2014 eller senere, får du automatisk dansk statsborgerskab ved fødslen, hvis din far, mor eller medmor er dansk.

Hvis du har en dansk far og en udenlandsk mor og ikke har fået dansk statsborgerskab ved fødslen, får du dansk statsborgerskab, hvis dine forældre efterfølgende gifter sig. Det er dog en betingelse, at du på dette tidspunkt er under 18 år og ugift.

Hvis du som udenlandsk barn under 12 år bliver adopteret ved en dansk adoptionsbevilling, bliver du dansk statsborger ved adoptionen, hvis du adopteres af et ægtepar eller et samlevende par, hvor mindst én af ægtefællerne eller de samlevende er dansk statsborger, eller af en enlig dansk statsborger.

Hvis du har fået dansk statsborgerskab ved fødslen, ved dine forældres indgåelse af ægteskab eller ved adoption, kan du ansøge om bevis for dit danske statsborgerskab – et såkaldt statsborgerretsbevis.

Hvis du allerede én gang har fået udstedt et bevis for dansk statsborgerskab – uafhængigt af, om du fik dansk statsborgerskab automatisk, ved erklæring eller ved lov (naturalisation) – vil der ikke kunne udstedes et nyt statsborgerretsbevis.

I stedet kan du få udstedt en bevisbekræftelse. Dette er en officiel bekræftelse på, at du tidligere har fået udstedt et statsborgerretsbevis.

Hvis du er født i udlandet og aldrig har boet i Danmark og heller ikke har opholdt dig i Danmark under forhold, der tyder på samhørighed med Danmark, taber du dit danske statsborgerskab, når du fylder 22 år, medmindre du derved bliver statsløs.

Hvis du ikke har bevaret dit danske statsborgerskab gennem bopæl eller ophold i Danmark, og du ansøger, inden du fylder 22 år, kan udlændinge- og integrationsministeren tillade, at du bevarer dit danske statsborgerskab.

Hvis du ikke har bevaret dit danske statsborgerskab gennem bopæl eller ophold, og du ansøger, efter du fylder 22 år, har udlændinge- og integrationsministeren ikke mulighed for at tillade, at du bevarer dit danske statsborgerskab. I sådan et tilfælde undersøger ministeriet, om du bevarede dit statsborgerskab på tidspunktet, hvor du fyldte 22 år.

Du kan blandt andet miste, i offentligt regi kaldet fortabe, dit danske statsborgerskab, hvis du inden den 1. september 2015 aktivt har erhvervet fremmed statsborgerskab, eller hvis du har indtrådt i offentlig tjeneste i et andet land.

Hvis du er dansk statsborger og er født i udlandet, mister du dit danske statsborgerskab, når du fylder 22 år, hvis du aldrig har boet i Danmark og ikke har opholdt dig i Danmark under forhold, der tyder på samhørighed med Danmark, medmindre du derved bliver statsløs.

Du kan blive frakendt dit danske statsborgerskab ved dom, hvis du i forbindelse med, at du fik dansk statsborgerskab, har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet relevante oplysninger, og dette var medvirkende til, at du fik dansk statsborgerskab.

Dette gælder uanset, om du derved bliver statsløs.

Du kan desuden blive frakendt dit danske statsborgerskab, hvis du dømmes for overtrædelse af en eller flere bestemmelser i straffelovens kapitel 12 og 13 (om bl.a. landsforræderi og andre forbrydelser mod statens sikkerhed), medmindre du derved bliver statsløs.

Hvis du ønsker at blive løst fra dit danske statsborgerskab, og du bor i Danmark, skal det vurderes konkret, om du kan blive løst fra dit danske statsborgerskab.

Hvis du derimod også er fremmed statsborger, og du bor fast i et andet land end Danmark, kan du ikke blive nægtet løsning fra dit danske statsborgerskab.

Hvis du har børn, som skal omfattes af din ansøgning om løsning fra dansk statsborgerskab, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • barnet skal være under 18 år
  • barnet må ikke være gift
  • ansøgeren skal have del i forældremyndigheden over barnet
  • hvis den anden forælder også har del i forældremyndigheden, skal vedkommende give sit samtykke til, at barnet omfattes af ansøgningen
  • barnet skal samtykke, hvis det er 12 år eller derover.