Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Det er muligt for elever i grundskolen at få specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Beslutning om specialundervisning foretages af skolelederen på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV) af eleven og i samråd med eleven og forældrene.

Hvis skolen ikke har de nødvendige specialpædagogiske kompetencer, skal kommunen i samråd med forældrenes ønsker finde en anden skole med et relevant undervisningstilbud.

Det er skolelederen,  der indstiller eleven til en pædagogisk-psykologisk vurdering, evt. efter forslag fra en lærer eller ønske fra forældre og elev. Det er skolelederen, der beslutter, om elever kan få specialundervisning på skolen. Det kan være som støtte i den almindelige klasse i mindst 9 ugentlige timer eller i en specialklasse.

Når det skal besluttes, om en elev skal have specialundervisning, sker det efter en pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV) af eleven, i samråd med eleven og forældrene. Skolens leder skal indstille eleven til en pædagogisk-psykologisk vurdering, hvis man mener, at eleven har behov for specialpædagogisk bistand. Forældrene og eleven kan også selv bede om en pædagogisk-psykologisk vurdering, hvis de synes, at der er behov for det.

Hvis eleven skal have specialundervisning på en anden skole end distriktsskolen, skal kommunalbestyrelsen henvise eleven.

En pædagogisk-psykologisk vurdering giver et sagkyndigt grundlag for beslutninger om undervisningen med udgangspunkt i elevens behov.

En pædagogisk-psykologisk vurdering vedlægges som et forslag til undervisningens rammer og indhold.

Specialundervisning og specialpædagogisk bistand kan gives på flere måder:

  • Elever bliver i den almindelige klasse og deltager i den almindelige undervisning med støtte.
  • Eleven går i en specialklasse i en almindelig folkeskole eller i en specialskole.
  • Eleven går i en specialklasse, men modtager også undervisning i en almindelig klasse.

Regionerne driver visse specialiserede lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud til børn og unge med tale- høre- eller synshandicap. Herudover er langt de fleste specialskoler kommunale.

Du kan klage over en afgørelse i forbindelse med specialundervisning, hvis:

  • dit barn er blevet henvist til specialundervisning eller specialskole imod din vilje.
  • kommunen, imod jeres ønske som forældre, ikke vil henvise jeres barn til specialklasse, specialskole eller give støtte i den overvejende del af undervisningstiden.

Klagefristen er fire uger, fra afgørelsen er faldet, og klagen skal sendes til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Det er som oftest kommunen, der træffer sådanne afgørelser. Kommunen har herefter fire uger til at vurdere sagen igen. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, bliver sagen sendt videre til Klagenævnet for specialundervisning, der vurderer afgørelsen.