Almen voksenuddannelse

Med almen voksenuddannelse (avu) kan du forbedre dig i et eller flere fag på 9.- og 10. klassesniveau

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Almen voksenuddannelse (avu) er et tilbud til voksne over 25 år, der gerne vil forbedre sig i fag på 9. og 10. klasses niveau. Med avu får du de forudsætninger, der er nødvendige, hvis du vil fortsætte med at uddanne dig på fx en erhvervsuddannelse eller gymnasialt niveau.

Avu foregår på voksenuddannelsescentrene (VUC).

Som udgangspunkt er avu for voksne, mens unge under 25 år er i målgruppen for FGU.

Det er kommunen, der afgør, om en ung under 25 år er i målgruppen for FGU. Er du under 25 år, kan du under særlige omstændigheder få adgang til avu, eksempelvis hvis du er selvforsørgende eller deltidsbeskæftiget.

Der er kursusstart på VUC flere gange om året.

Optagelse foregår efter en konkret vurdering af dine forudsætninger og ønsker til uddannelse på baggrund af en samtale med en studievejleder. Som regel starter kurserne i august og januar.

Kontakt VUC for mere information.

Der er deltagerbetaling ved avu. Fagene dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 140 kr. pr. fag (2024).

De øvrige fag koster 1.380 kr. pr. fag (2024). Hvis du modtager efterløn eller en aldersbetinget pension, skal du betale en forhøjet deltagerbetaling på 750 kroner ekstra pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld deltagerbetaling. Prisen afhænger af uddannelsestiden og varierer derfor mellem cirka 4.800 kroner og 18.000 kroner. 

Er du fyldt 25 år og i beskæftigelse, har du i visse tilfælde mulighed for at søge om at få Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at få SU (Statens Uddannelsesstøtte) skal du blandt andet være fyldt 18 år, have mindst 23 undervisningstimer om ugen (17 timer, hvis du har et hjemmeboende barn under 7 år) og være studieaktiv.

Hvis du er SU-modtager, kan du også få tilskud til dækning af deltagerbetaling. Du kan højst få dækket 85 procent af det månedlige beløb.

Uddannelsen består af en række enkeltfag, der er delt op i kernefag og tilbudsfag.

Kernefagene kan du tage på alle VUC'er. Kernefagene er:

  • Dansk
  • Dansk som andetsprog
  • Engelsk
  • Matematik
  • Naturvidenskab
  • Historie eller samfundsfag
  • Tysk eller fransk 

Tilbudsfagene kan variere, men kan fx være billedkunst, grundlæggende it, idræt og samarbejde og kommunikation.   

Du kan følge et enkelt eller flere fag ad gangen.

Fagene tilbydes på forskellige niveauer. Basisniveau ligger niveaumæssigt under folkeskolens 9. klasse, niveau G svarer til 9. klasse og niveau E til 10. klasse. Det afsluttende højeste niveau D giver god faglig sammenhæng til hf-uddannelsen.

De fleste kernefag udbydes på alle niveauer. De fleste tilbudsfag udbydes kun på et enkelt niveau.

Du kan aflægge mundtlige, og i en række tilfælde også skriftlige, prøver i fagene på avu på niveau G og D. Der kan være flere prøver i et fag på et niveau. For eksempel afsluttes dansk niveau G med en sproglig prøve, en prøve i skriftlig fremstilling og en mundtlig prøve. Et andet eksempel er matematik på niveau G, der afsluttes med en kombineret mundtlig og skriftlig prøve.

Niveauerne basis, F og E kan afsluttes med en anden form for faglig evaluering end en prøve. Disse niveauer kan afsluttes med et deltagerbevis. 

Vil du klage over noget i forbindelse med almen voksenuddannelse, kan du henvende dig til forstanderen på dit VUC.

Er du ikke tilfreds med forstanderens afgørelse, kan du klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Du kan dog kun sende klagen til styrelsen, hvis den drejer sig om retlige forhold.