Privatskoler og friskoler

Det koster mellem 1.250 og 2.500 kr. om måneden at gå på en privat skole

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Trods de forskellige betegnelser er der tale om det samme koncept: En selvejende institution, der driver skole inden for de rammer, der er beskrevet i ”Lov om friskoler og private grundskoler”. Skolerne er holdningsskoler, som er båret af forskellige værdigrundlag. Fælles for dem er, at de afspejler forældregruppen.

De frie grundskolers indtægter er primært baseret på statstilskud og forældrebetaling. Omkring 15 procent af danske skolebørn går i en fri grundskole.

Skolepengenes størrelse varierer meget fra skole til skole og fra by til land. En skole, der ligger på landet, koster typisk omkring 1.250 kr. om måneden pr. elev, mens skolepengene i storbyerne varierer mere og typisk ligger imellem 1.250 og 2.500 kr. pr. måned (2024). 

Du skal selv henvende dig til den eller de fri grundskoler, du er interesseret i. Hver skole har sine egne regler for indskrivning og optagelse, men i de fleste tilfælde er det en god idé at skrive dit barn op i god tid.

Bliver dit barn tilbudt en plads på en fri grundskole, kan du vælge at kontakte den kommunale distriktsskole, som barnet ellers skulle have gået på, og fortælle, at I ikke skal bruge pladsen. På den måde kan skolen bedre have overblik over evt. ledige pladser.

​Undervisningen på en fri grundskole skal stå mål med den, der gives i folkeskolen, og skolerne skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre.

Skolerne kan vælge at kalde fagene noget andet end i folkeskolen og lade de faglige mål indgå i anderledes kombinationer og forløb, men der stilles krav om faglige discipliner og slutmål inden for det humanistiske, det praktisk / musiske og det naturvidenskabelige område. Skolerne har dog frihed til at opfylde kravene i overensstemmelse med skolens overbevisning og ønske om tilrettelæggelse af undervisningen.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet tilsyn med fri- og privatskolers kvalitet i undervisningen.

For at sikre undervisningens kvalitet skal skolerne vælge en eller flere certificerede tilsynsførende, eller skolen skal gennemføre en selvevaluering efter en evalueringsmodel, som er godkendt af ministeriet.

Selvevalueringen sikrer, at en skoles evaluering kan give skolens forældrekreds og bestyrelse samt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet mulighed for at vurdere, om skolen lever op til de centrale krav om undervisningen i loven. Hvis skolen vælger en certificeret tilsynsførende, er der i lov om frie grundskoler fastsat regler om, hvad tilsynet indebærer.

For mange frie grundskoler er folkeskolens prøver et væsentligt slutmål for undervisningen, men nogle skoler tilbyder ikke prøver. Det skal fremgå tydeligt på skolens hjemmeside, hvis den ikke tilbyder folkeskolens prøver, og skolen skal orientere nye forældre om, at skolen ikke afholder prøver.

Ønsker du at klage over en fri grundskole, skal du henvende dig til skolens leder eller bestyrelse. 

Ønsker du at klage over en skoles strukturelle problematikker, kan du rette henvendelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Styrelsen fører et overordnet tilsyn med undervisningen på fri- og privatskoler, og fri- og privatskolernes overholdelse af friskoleloven. Styrelsen er ikke en klageinstans i forhold til konkrete udfordringer mellem forældre/elever og fri- og privatskoler og de konkrete beslutninger, som den enkelte skole har truffet. Styrelsen kan vejlede om de overordnede rammer og regler på området, herunder styrelsens rolle.