Fravær fra skolen

Hvis en elev ikke møder op til undervisning, skal forældrene give besked om grunden

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis skolelederen mener, at der er en god begrundelse, som fx særlige begivenheder i familien, kan skolelederen give ekstraordinær tilladelse til, at en elev ikke kommer i skole.

Ulovligt fravær dækker over, at eleven er udeblevet fra skolen, uden at forældrene har givet skolen besked om det, og/eller at skolelederen har givet tilladelse til fraværet. I så fald skal skolen kontakte forældrene og finde ud af, hvorfor eleven ikke er mødt op til undervisningen.

Hvis det viser sig, at fraværet skyldes, at eleven har enten faglige eller sociale problemer i skolen, er det skolens pligt at forsøge at hjælpe eleven og forældrene med at få løst problemerne.

Hvis en elev er syg i mere end 2 uger, kan skolen forlange at se en lægeerklæring som dokumentation for sygdommen.

Hvis en elev bliver syg, og der er grund til at tro, at sygdommen vil vare i en længere periode, skal skolen så hurtigt som muligt kontakte forældrene, så de i fællesskab kan tage stilling til, om barnet skal have tilbudt sygeundervisning.

Når eleven vender tilbage til skolen igen efter en sygdomsperiode, er det op til skolens leder at tage stilling til, om eleven har brug for ekstraundervisning for at nå op på niveau med sine klassekammerater.

Hvis du vil klage over noget i forbindelse med håndteringen af dit barns fravær fra folkeskolen, kan du først henvende dig til skolelederen, der har det overordnede administrative og pædagogiske ansvar for skolen.