Folkeskolens prøver

Formålet med folkeskolens prøver er at dokumentere, i hvilken grad eleven opfylder de mål og krav, der er fastsat for det enkelte fag

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

8. klasse

I 8. klasse skal du aflægge prøve i et obligatorisk praktisk/musisk valgfag. Det kan enten være madkundskab, håndværk og design, billedkunst eller musik. Resultatet fra denne prøve vil indgå i bestå-kravet til folkeskolens afgangseksamen.

9. klasse

I 9. klasse skal du aflægge syv obligatoriske prøver. Fem bundne prøver og to prøver som findes ved udtræk.

De fem bundne prøver er: En skriftlig og mundtlig prøve i dansk, en skriftlig prøve i matematik, en mundtlig prøve i engelsk og en fælles mundtlig prøve i fagene fysik/kemi, biologi og geografi.

Børne- og Undervisningsministeriet udtrækker de to udtræksprøver, som du skal aflægge prøve i. Én prøve fra den humanistiske fagblok (skriftlig engelsk, skriftlig tysk/fransk/mundtlig tysk/fransk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab) og én prøve fra den naturfaglige fagblok (skriftlig biologi, geografi og fysik/kemi, mundtlig matematik og idræt).

Du får at vide, hvilke prøver der er udtrukket, fem dage inden de skriftlige prøver begynder.

10. klasse

I 10. klasse kan du aflægge prøve i dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi, tysk og fransk.

Du eller dine forældre skal hurtigst muligt kontakte skolen og melde dig syg. Hvis du har været forhindret i at gennemføre prøven, fx pga. sygdom, skal du til en ny prøve snarest muligt.

Hvis du kommer for sent, afgør din skoleleder, om du må deltage i prøven, eller om du skal til en ny prøve.

Du kan klage over prøveforløbet, herunder eksaminators og censors dispositioner og bedømmelse af prøven.

Hvis du vil klage over folkeskolens prøver, skal du henvende dig til skolelederen, som vurderer, om der er hold i din klage. I så fald kan skolelederen beslutte, at du kan få lov til at tage en ny prøve, eller at din opgave skal bedømmes igen.