Folkeskolens prøver

Formålet med prøverne er at finde ud af, om eleverne lever op til de officielle mål og krav

Formålet med prøverne er at finde ud af, om eleverne lever op til de officielle mål og krav

Hver elev skal op i fem bundne prøver: En skriftlig og mundtlig prøve i dansk og en prøve i hvert af fagene matematik, engelsk og fysik/kemi.

Derudover skal du op til to prøver, der bliver afgjort ved udtrækning, i enten: Engelsk - skriftlig, matematik - mundtlig, kristendomskundskab, idræt, historie, samfundsfag, geografi, biologi eller tysk/fransk.

Du kan først få at vide, hvilke fag, der er blevet udtrukket, 8 dage inden de skriftlige prøver begynder.

Hvis du har haft faget kan du frivilligt vælge at tage en prøve i tysk, fransk, håndarbejde, sløjd og hjemkundskab.

Du kan vælge at gå til prøve i håndarbejde, sløjd og hjemkundskab allerede efter 8. klasse.

Nogle af de vigtigste regler til eksamen er:

  • hvis du kommer for sent til en prøve, kan du ikke deltage, med mindre du får lov af skolelederen.
  • den lærer, der skal holde øje med, at reglerne overholdes under en skriftlig prøve, må ikke være din egen lærer i faget.
  • du må ikke kommunikere med andre under prøven. I nogle tilfælde må du bruge din computer til fx at slå et ord op i en online ordbog, men du må ikke tage kontakt til andre via sociale medier eller andet. Gør du det, kan du blive bortvist fra prøven.

Er du så uheldig at være syg lige den dag, du skal til folkeskolens prøver, kan du komme op til en sygeprøve senere på året. Tal med din lærer om mulighederne.

I 9. klasse skal du – enten alene eller i en gruppe – lave en projektopgave. Du/I bestemmer selv, hvad opgaven skal handle om ud fra et overordnet emne, som jeres lærere har bestemt.

Den færdige opgave skal afleveres skriftligt, men også fremlægges mundtligt for klassen.

Projektopgaven bliver bedømt med en udtalelse og en karakter, og hvis du ønsker det, har du mulighed for at få karakteren og/eller udtalelsen skrevet på dit eksamensbevis.

Projektopgaven er en del af den almindelige undervisning og tæller ikke som en afgangsprøve.

Klagen kan vedrøre prøveforløbet, herunder eksaminators og censors dispositioner, og bedømmelse af prøven.

Vil du klage over Folkeskolens prøver, kan du først og fremmest henvende dig til skolelederen, der vurderer, om der er hold i din klage. I så fald kan han/hun beslutte, at du kan få lov til at tage en ny prøve, eller at din opgave skal bedømmes igen.