Sådan behandler AUB dine personoplysninger

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Her kan du læse, hvilke typer af oplysninger AUB behandler, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du har, når vi behandler sager og henvendelser, der omfatter:

 • Tilskud til oplæring i udlandet
 • Tilskud til oplæring i Danmark
 • Tilskud ved virksomhedsophør eller konkurs, mens du er elev eller lærling
 • Din nuværende eller tidligere arbejdsgivers bidrag og tilskud i Læreplads-AUB
 • Tilskuds- og refusionsordninger til en arbejdsgiver, som du har indgået en oplærings- eller uddannelsesaftale med
 • Tilskud til dig eller din arbejdsgiver for din deltagelse i voksen- og efteruddannelse (VEU)

AUB er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har om dig.

Vi behandler dine personoplysninger til et eller flere af følgende formål:

 • At udbetale lønrefusion, refusion af pension og befordringstilskud til din arbejdsgiver i forbindelse med, at du skal på skoleophold
 • At udbetale løntilskud til din arbejdsgiver for ansættelse af dig, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale
 • At udbetale EGU-bonus til din arbejdsgiver 
 • At beregne din arbejdsgivers bidrag og tilskud i Læreplads-AUB
 • At beregne din arbejdsgivers bidrag til AUB og VEU
 • At udbetale tilskud til din arbejdsgiver ved din udstationering til udenlandsk arbejdsgiver 
 • At udbetale tilskud til din oplæring i udlandet 
 • At udbetale tilskud til din oplæring i Danmark
 • At udbetale tilskud ved virksomhedsophør eller konkurs, mens du er elev eller lærling
 • At udbetale tilskud til dig eller din arbejdsgiver for din deltagelse i voksen- og efteruddannelse (VEU)
 • At uddanne vores medarbejdere og forbedre kundeoplevelsen, hvis du ringer til os og siger ja til, at vi må optage samtalen
 • At teste vores systemer i forbindelse med udvikling, driftsoptimering samt håndtering af eventuelle fejl.

Vi indhenter kun de oplysninger om dig, som er nødvendige for vores behandling af din sag.

Vi indhenter følgende personoplysninger om dig: 

Almindelige personoplysninger

 • Fra CPR modtager vi dit navn, adresse og andre stamoplysninger
 • Fra Skattestyrelsen modtager vi indkomstoplysninger
 • Fra Digitaliseringsstyrelsen modtager vi oplysninger om kontonummer/NemKonto
 • Fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering modtager vi oplysninger om, du er medlem af en a-kasse
 • Fra din erhvervsskole modtager vi oplysninger om din deltagelse på skoleophold
 • Fra Styrelsen for It og Læring modtager vi oplysninger om din uddannelsesaftale og deltagelse på voksen- og efteruddannelse (VEU)
 • Fra din FGU-institution modtager vi oplysninger om din virksomhedspraktik
 • Fra din arbejdsgiver indhenter vi oplysninger om din ansættelse og lønforhold
 • Fra Danmarks Statistik indhenter vi oplysninger, om du er erhvervsuddannet, og er du det, får vi også oplysninger om din uddannelse.
 • Fra Arbejdsmarkeds Tillægspension indhenter vi oplysninger om din arbejdsgivers ATP-indbetaling for dig.

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af §§ 1, 2, 26 og 26 a i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 187 af 9. marts 2020.  

Vi kan få og samkøre oplysninger til sagsbehandling og til kontrol af udbetalinger mv. Dette kan eventuelt ske med hjælp fra Udbetaling Danmark ud fra særregler i lov om Udbetaling Danmark og efter fastlagte retningslinjer, herunder for sletning af data.

Vi kan videregive oplysninger om dig til andre offentlige myndigheder fx Skatteforvaltningen og Udbetaling Danmark, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne. 

Vi videregiver oplysninger om dig til andre i forbindelse med vores sagsbehandling.

Vi videregiver følgende personoplysninger om dig: 

Almindelige personoplysninger

 • Til CPR, Skattestyrelsen, Danmarks Statistik og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering videregiver vi dit CPR-nr.
 • Til din arbejdsgiver videregiver vi oplysninger om dit navn, adresse, CPR-nr. og deltagelse i voksen- og efteruddannelse (VEU) eller skoleophold på en erhvervsuddannelse.  
 • Til Rigsarkivet skal vi i nogle tilfælde videregive din sag.

Vi gemmer dine oplysninger under behandlingen af din sag og sletter dem efter 10 år. Oplysningerne gemmes efter sagens afslutning på grund af regler i forældelses-, bogførings- og arkivloven.

Hvis du har accepteret, at AUB må optage en samtale, sletter AUB optagelsen efter to måneder. Du kan altid få slettet samtalen tidligere ved at kontakte AUB.

Vi kan træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling. De automatiske afgørelser træffes ved, at vi elektronisk indhenter oplysninger om dig, som tilsammen afgør, om du er berettiget til et tilskud og tilskuddets størrelse. Det automatiske system sender dig et brev, hvis din sag er blevet genstand for en automatisk behandling.

Du kan få en kopi af de oplysninger, vi behandler om dig (indsigt). 

Du kan klage over, at vi behandler personoplysninger om dig (indsigelse).

Du kan også bede om:

 • at få dine personoplysninger rettet eller slettet
 • at få sendt oplysningerne til dig eller til en anden (dataportabilitet)
 • at vi sætter behandlingen af oplysningerne i bero.

Endelig kan du gøre indsigelse mod, at vi træffer automatiserede afgørelser.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til de ovenstående rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til at få personoplysninger slettet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med databehandlingen. Dette kan bl.a. skyldes, at dine personoplysninger indgår i en sag om udbetaling til en tredje part eller skyldes overholdelsen af et lovkrav.

Har du spørgsmål til din sag?

Har du spørgsmål til din sag, skal du kontakte AUB.

Har du spørgsmål om dine personoplysninger?

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, eller vil du gøre brug af dine rettigheder, om fx indsigt i eller rettelse af dine personoplysninger, kan du kontakte AUB.

Hvis du skriver til os, skriv venligst ’personoplysninger’ i overskriften.

Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger?

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du mener:

 • at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger
 • at AUB ikke har overholdt dine rettigheder.

Er du uenig i den måde, vi behandler dine personoplysninger, kan du også klage til Datatilsynet. 

Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans over AUB’s behandling af personoplysninger, men ikke i forhold til håndteringen af din sag.

Er du uenig i vores håndtering af din sag, skal du kontakte AUB.

Dataansvarlig
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Kongens Vænge 8,
3400 Hillerød
CVR-nr. 11043798

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (almindelige personoplysninger) 
 • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 (personnummer).
 • Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, §§ 1, 2, 26 og 26 a
 • Lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, §§ 14 og 18
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 45, stk. 1 (overførsel til sikkert tredjeland)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra a (overførsel til ikke-sikkert tredjeland)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 49, stk. 1, litra e (overførslen sker for at statuere et retskrav)

Du kan finde lovgrundlaget på www.retsinformation.dk samt www.eur-lex.eu