Myndig - umyndig

I Danmark bliver du myndig, når du fylder 18 år. Du kan stemme til valg og må selv bestemme

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

At være myndig betyder, at du kan indgå bindende aftaler, disponere over din egen økonomi, og at du kan indgå forskellige former for retshandler, fx købe ejendom. Når du er myndig, har du stemmeret til valg i Danmark og til Europa-Parlamentet.

I Danmark er myndighedsalderen 18 år.

Er du under 18 år er du automatisk umyndig. Den, som har forældremyndigheden, er automatisk din værge. Indtil du fylder 18 år kan dine forældre i en række sager derfor bestemme over dine handlinger.

Personer, som er fyldt 18 år, kan også være umyndige.

Hvis du helt mister din (økonomiske) retlige handleevne, betyder det kort fortalt, at du bliver umyndig. Det betyder, at du ikke kan indgå gyldige økonomiske aftaler. Når du bliver umyndig, mister du også din ret til at stemme ved valg til Folketinget. Værgen kan ikke overtage stemmeretten. Du kan fortsat stemme ved kommunalvalg, valg til regionsrådet og valg til Europaparlamentet.

Hvis du delvist mister din (økonomiske) retlige handleevne, er du fortsat myndig. Du kan imidlertid ikke indgå gyldige økonomiske aftaler på de områder, hvor handleevnen er frataget, men du kan fortsat stemme ved valg til Folketinget.

Hel eller delvis fratagelse af din økonomisk retlige handleevne sker for at forhindre, at du havner i økonomisk uføre, fordi du bliver økonomisk udnyttet, eller fordi du selv bruger dine penge på en meget uhensigtsmæssig måde.

Hvis du helt eller delvist får frataget din handleevne, bliver der udpeget en værge, som så bestemmer over din økonomi.

Det er domstolene, der helt eller delvist kan fratage en person den retlige handleevne. Familieretshuset kan imidlertid behandle en ansøgning om indskrænkelse eller ophævelse af fratagelse af den retlige handleevne.