Barselsregler for lønmodtagere: Barn født før den 2. august 2022

Barselsregler: Søg om barselsdagpenge, planlæg din barsel, bliv klogere på din økonomi

Start

Vælg emne

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Beregn din barsel

Du kan selv lege med fordelingen af orloven, før du og barnets anden forælder beslutter jer. Indtast blot terminsdatoen og prøv jer frem.

Barselsplanen tager udgangspunkt i, at I begge holder den orlov, der er reserveret til mor og far. Det er derfor fordelingen af forældreorloven, I kan lege med.

Barselsplanen tager ikke højde for alle jeres muligheder under orloven. I kan fx ikke lægge ferie, forlængelse og udskydelse af orlov ind.

Du skal huske at give Udbetaling Danmark besked, hvis der sker ændringer, der kan have betydning for din barsel. Hvis du ikke giver Udbetaling Danmark besked om ændringer, kan du risikere at skulle betale penge tilbage.

Når du får barselsdagpenge, skal du give besked i disse 6 situationer:
 1. Du stopper orloven tidligere end planlagt.
 2. Du begynder at arbejde delvist.
 3. Du holder ferie med fx løn eller feriepenge.
 4. Du forlænger din orlov med nedsatte dagpenge.
 5. Dit barn er indlagt - det giver mulighed for forlænget orlov.
 6. Du bliver arbejdsløs under orloven og har ret til arbejdsløshedsdagpenge - det giver i nogle situationer mere i barselsdagpenge.

Du skal give Udbetaling Danmark besked i selvbetjeningsløsningen 'Min Barsel':

Hvis du adopterer, skal du give besked her:

Hvad betyder det, at jeg har oplysningspligt?

Når du få ydelser fra Udbetaling Danmark, har du oplysningspligt. Det betyder, at du har pligt til straks at give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for den hjælp, du søger om eller modtager.

Læs mere om, hvad der sker, hvis du ikke giver besked om ændringer:

Hvis du som gravid er fraværsmeldt på grund af covid-19 med første fraværsdag den 29. september og senere

Sundhedsstyrelsens retningslinjer er ændret, og det fremgår nu, at gravide, herunder gravide indenfor sundheds-, social- og ældresektoren samt i dagtilbud 0-6 år, kan gå på arbejde, som de plejer - også selvom de ikke er vaccineret. Dermed skal de ikke længere fraværsmeldes fra fulde 28. graviditetsuge (28+0) pga. risiko for covid-19.

Det betyder, at gravide med 1. fraværsdag den 29. september 2021 og senere ikke længere kan få barselsdagpenge med henvisning til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Hvis din læge vurderer, at der på din arbejdsplads er en risiko for dit foster relateret til covid-19, kan der være en mulighed for at få barselsdagpenge på den baggrund.

Hvis du som gravid er fraværsmeldt på grund af covid-19 med første fraværsdag før den 29. september 2021

Hvis du som gravid har været fraværsmeldt på grund af covid-19 med første fraværsdag før den 29. september 2021, og endnu ikke har fået søgt inden for fristen på grund af særlige omstændigheder, kan du kontakte Udbetaling Danmark.

Hvis du er i denne situation, skal din arbejdsgiver anmelde dit fravær som ’Sygeligt forløbende graviditet’ i NemRefusion.

Læs om, hvordan du søger barselsdagpenge under ’Sådan søger du om barselsdagpenge’.

Hvis dit barn er født i perioden fra den 2. august 2021 til den 1. august 2022, har du mulighed for at søge om op til 9 ekstra ugers orlov med ret til barselsdagpenge, hvis du er blevet lønmodtager inden 1 år efter barnets fødsel. 

Hvornår kan jeg holde orloven?

De ekstra uger kan tidligst holdes den 2. august 2022 og frem.

Orloven skal samtidig være holdt inden for 1 år efter barnets fødsel, medmindre du på grund af særlige forhold er forhindret i at holde orloven.

Hvornår gælder reglerne for mig?

Du kan have ret til de op til 9 ekstra ugers orlov, hvis du ikke har holdt 9 ugers forældreorlov som lønmodtager inden for barnets første år. 

Det gælder, hvis du eksempelvis har arbejdet som selvstændig, været ledig eller været på anden ydelse, da barnet blev født, men bliver lønmodtager inden barnet fylder 1 år. 

Du skal være lønmodtager, når du starter på de op til 9 ugers orlov.

Læs om fristerne for at søge barselsdagpenge i artiklen ’Sådan søger du om barselsdagpenge’ nedenfor.

Sådan gør du

Når du er blevet lønmodtager og ønsker de op til 9 ekstra ugers orlov, skal du starte din orlov og bede din arbejdsgiver indberette dit fravær. 

Vi kan først tage stilling til, om du har ret til den ekstra orlov, når du er startet på din orlov, og vi har modtaget din ansøgning om barselsdagpenge eller en ansøgning om refusion fra din arbejdsgiver. 

Læs om fristerne for at søge barselsdagpenge i artiklen ’Sådan søger du om barselsdagpenge’.

Særligt for dig, som har fælles forældreorlov tilbage

Det er uden betydning, om du og den anden forælder stadig har orlov tilbage af de 32 ugers fælles forældreorlov med barselsdagpenge. Du kan stadig have ret til de op til 9 nye ugers orlov med barselsdagpenge som lønmodtager, hvis du opfylder alle betingelserne.

Vær dog opmærksom på, at hvis du har holdt nogle eller alle 9 nye uger som lønmodtager, og du efterfølgende vil holde yderligere orlov som lønmodtager ved at bruge af jeres fælles orlov, så vil de 9 nye uger blive fratrukket fællesorloven for hver uge, du holder.

Hvis du har fælles orlov tilbage, og du vil søge om de op til 9 ekstra ugers orlov med barselsdagpenge, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Søg barselsdagpenge

Hvis du får løn under noget af din barsel, skal du søge barselsdagpenge, når din løn stopper.

Din arbejdsgiver skal først indberette  

 1. Inden du kan søge barselsdagpenge, skal din arbejdsgiver gå på virk.dk/barselsdagpenge og indberette, at din løn stopper. Det kan de tidligst gøre den sidste dag, du får løn.
 2. Herefter får du et brev fra Udbetaling Danmark med Digital Post med adgang til at søge barselsdagpenge. Du kan ikke søge på forhånd.

Kontakt din arbejdsgiver, hvis du ikke har fået brev

Hvis du ikke har fået brevet inden, der er gået 8 uger, efter din løn er stoppet, skal du kontakte din arbejdsgiver og høre, om de har indberettet dit lønstop.

Du får nemlig ikke noget brev med adgang til at søge, før arbejdsgiver har indberettet, og der er en tidsfrist for at søge.

Vigtige tidsfrister

Vær opmærksom på, at Udbetaling Danmark skal have modtaget din ansøgning senest 8 uger efter, at din løn er stoppet.

Får Udbetaling Danmark ansøgningen senere, kan du først få barselsdagpenge fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning.

Hvis du ikke har kunne søge barselsdagpenge i rette tid, pga. at din arbejdsgiver ikke har indberettet, at din løn stopper, skal du kontakte Udbetaling Danmark for at søge om barselsdagpenge.

Det skal du gøre hurtigst muligt og senest 6 måneder efter, at din løn er stoppet.

1. Det starter hos din arbejdsgiver

Som lønmodtager skal du bede din arbejdsgiver om at gå på virk.dk/barselsdagpenge og oplyse Udbetaling Danmark om, at du skal på orlov. Det kan de tidligst gøre din første dag på orlov.

Har du flere arbejdsgivere?

Så skal du give hver enkelt besked om din graviditet. Læs mere her:

2. Du får brev med adgang til at søge

Når din arbejdsgiver har givet besked om din orlov, får du et brev fra Udbetaling Danmark med adgang til at søge barselsdagpenge. Du kan ikke søge på forhånd.

Tidsfrister - hvornår skal du senest søge barselsdagpenge

Får du ikke løn under orloven, er fristen:

 • 8 uger efter fødslen, hvis du holder orlov 4 uger eller mere før fødslen.

Får du løn under en del af orloven, er fristen:

 • 8 uger efter lønudbetalingen er stoppet.

Er du far eller medmor og holder forældreorlov uden løn, er fristen:

 • 8 uger efter første dag på orlov. 

Får Udbetaling Danmark din ansøgning efter fristens udløb, kan du først få barselsdagpenge fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget den.

I særlige tilfælde kan du få dispensation fra ansøgningsfristen. Læs om dispensation her:

Læs om adoptionsorlov her:

Hvis du søger om barselsdagpenge, skal din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark. 

Sagsbehandlingsfristen er 12 hverdage fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning. Det er den tid, det må tage at behandle din ansøgning om barselsdagpenge færdig.

Udbetaling Danmark har det seneste år i gennemsnit været 2 uger om at behandle en ansøgning om barselsdagpenge. 

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt.

Det gør du ved at:

 • vedhæfte den nødvendige dokumentation
 • sørge for, at dine oplysninger i Folkeregisteret er korrekte. 

Planlæg orloven

Hvor længe du kan holde orlov og få barselsdagpenge kommer an på, om du er mor eller far/medmor til barnet.

Sådan ser din orlov ud som mor

Antal uger

Orlovstype

4 ugers graviditetsorlov Du kan få barselsdagpenge under graviditetsorloven, som kan holdes 4 uger før, du forventer at føde.
14 ugers barselsorlov Fra dagen efter du har født, har du 14 ugers barselsorlov med ret til barselsdagpenge.
32 ugers forældreorlov Efter din barselsorlov har du 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge, som du kan dele med barnets anden forælder.

Fra dagen efter barnet er født, kan du som mor holde 46 ugers (14+32) barselsorlov.

Husk, at du senest 3 måneder før din termin skal fortælle din arbejdsgiver, hvornår du forventer at føde, og hvornår du går på barselsorlov.

Sådan ser din orlov ud som far eller medmor

Antal uger

Orlovstype

2 ugers fædreorlov
 1. Som far eller medmor kan du holde fædreorlov med barselsdagpenge i de 2 første uger fra den dag eller dagen efter, dit barn er født.
 2. Du kan også efter aftale med din arbejdsgiver holde fædreorloven fleksibelt over de første 14 uger.

Du må gerne vente med at starte fædreorloven til barnet er kommet hjem fra hospitalet. Du skal dog holde hele fædreorloven, inden barnet er 14 uger.

32 ugers forældreorlov Efter din fædreorlov har du 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge, som du kan dele med barnets anden forælder.

Husk, at du senest 4 uger før, du forventer at gå på orlov skal fortælle din arbejdsgiver, hvornår du vil holde dine 2 ugers fædreorlov. 

Fleksibel fædreorlov

Har du aftalt med din arbejdsgiver at sprede din fædreorlov, kan du fx holde en uges orlov lige efter fødslen og den anden uge senere. Du skal blot have holdt din fædreorlov inden for de første 14 uger efter fødslen.

Du må også gerne holde fædreorloven som enkeltdage spredt over de 14 uger.

Din fædreorlov svarer til det antal timer, du er ansat. Når du arbejder på fuld tid mandag til fredag, har du 74 timers fædreorlov (2 x 37) at fordele inden for de 14 uger.   

Læs mere om reglerne for barselsdagpenge

Før fødslen skal du huske

 • Som mor skal du fortælle din arbejdsgiver, hvornår du forventer at føde, og hvornår du går på orlov. Det skal du gøre senest 3 måneder før din termin. 
 • Som far skal du fortælle din arbejdsgiver, hvornår du forventer at gå på fædreorlov. Det skal du gøre senest 4 uger før, du går på orlov.

Efter fødslen skal du huske

 • Hvis du får løn under noget af din barsel, skal din arbejdsgiver indberette når du går på orlov på virk.dk/barselsdagpenge. Herefter modtager du et brev med Digital Post om, hvordan du søger barselsdagpenge. Husk at søge senest 8 uger efter lønnen er stoppet. 
 • Hvis du ikke får løn under din barsel, skal din arbejdsgiver melde det til Udbetaling Danmark. Herefter modtager du et brev med Digital Post om, hvordan du søger barselsdagpenge. Husk at søge senest 8 uger efter fødslen.
 • Fortæl din arbejdsgiver, hvornår du kommer tilbage på arbejde. Det skal du gøre senest 8 uger efter fødslen. 
 • Hvis I vil dele de 32 ugers forældreorlov mellem jer, skal I fortælle det til Udbetaling Danmark på borger.dk i selvbetjeningsløsningen ’Min Barsel’.
 • Hvis du vil udskyde eller forlænge din orlov, kan du gøre det på borger.dk i selvbetjeningsløsningen ’Min Barsel.’ Husk at fortælle din arbejdsgiver, hvis du forlænger eller udskyder orloven.

Økonomi

Som lønmodtager kan du få barselsdagpenge, hvis du opfylder disse tre betingelser:

 • Du skal være ansat på den første dag i din orlov eller dagen før.
 • Du skal have mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven.
 • Du skal have mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.

Derudover skal du også være sammen med dit barn dagligt, dvs. fysisk tilbringe tid sammen med barnet.

Udbetaling Danmark får automatisk oplysningerne om din ansættelse og timer, når din arbejdsgiver indberetter din løn.

Eksempel: Hvis du går på orlov i juli: 

Arbejder du 40 timer i marts og april, holder fri i Maj og arbejder 80 timer i juni, har du i alt arbejdet 160 timer inden for 4 måneder.

Får du løn under noget af din barsel?

Hvis du får fuld løn i noget af din barselsorlov, skal du først søge barselsdagpenge, når din arbejdsgiver ikke længere udbetaler løn. Hvis du får fuld løn under hele din barsel, skal du ikke søge barselsdagpenge.

Er du i tvivl om, hvilke regler der gælder for dig, kan du kontakte din arbejdsgiver eller fagforening for at høre mere om reglerne i din overenskomst. Du kan også læse mere om reglerne her:

Er du gået på orlov før den 1. juli 2018?

Vær opmærksom på, at der er andre betingelser for at kunne få barselsdagpenge, hvis du er gået på orlov før den 1. juli 2018:

Som lønmodtager kan du få barselsdagpenge, hvis du opfylder disse betingelser om beskæftigelse:

 • Du skal have arbejdet uafbrudt de seneste 13 uger.
 • Du skal have haft mindst 120 timer i de 13 uger.

Derudover skal du også være sammen med dit barn dagligt, dvs. fysisk tilbringe tid sammen med barnet.

Hvis du holder fuld orlov, er ansat 37 timer om ugen og får over 20.359,00 kr. (brutto) i månedsløn, vil du få højeste dagpengesats på 4.695 kr. (2024) om ugen før skat (4.550 kr. i 2023).
Bruttolønnen er din grundløn og sædvanlige tillæg fratrukket AM-bidrag, feriegodtgørelse, søgnehelligdagsbetaling, pensionsbidrag og ATP-bidrag.

Dine barselsdagpenge bliver beregnet efter, hvor meget du får i timeløn (uden AM-bidrag), og hvor mange timer du holder orlov om ugen.

Man kan i 2024 højst få 126,89 kr. pr. time før skat i barselsdagpenge (4.695 kr./37 timer). Hvis din timeløn er mindre end 126,89 kr., får du udbetalt den timeløn, du normalt har (122,97 kr. i 2023).

Eksempler

Pia er ansat 37 timer pr. uge og har en timeløn på 150 kr. Da hendes timeløn er højere end 126,89 kr., har hun ret til 126,89 kr. x 37 timer = 4.695 kr. før skat pr. uge.

Kasper er ansat 20 timer pr. uge og har en timeløn på 100 kr. Da timelønnen er under 126,89 kr., har han ret til 100 kr. x 20 timer = 2.000 kr. før skat pr. uge.

Ayse er ansat 20 timer pr. uge med en timeløn på 130 kr. Timelønnen er højere end 126,89 kr., så Ayse får 4.695 kr. / 37 timer x 20 timer = 2.537,83 kr. før skat pr. uge.

Maria er ansat i 40 timer pr. uge og har en timeløn på 110 kr. Barselsdagpengene bliver beregnet som 110 kr. x 40 timer = 4.400 kr. før skat pr. uge.

Har du ikke fast arbejdstid?

Hvis du ikke har fast arbejdstid, beregner Udbetaling Danmark, hvor meget du kan få ud fra din gennemsnitlige timeløn og din gennemsnitlige arbejdstid for den seneste afsluttede kalendermåned, inden din orlov begyndte. 

Hvis din arbejdstid for denne periode ikke er retvisende, kan du kontakte Udbetaling Danmark. Vi kan så beregne dine barselsdagpenge ud fra det gennemsnitlige antal arbejdstimer og den gennemsnitlige timefortjeneste, du har haft i de seneste 3 afsluttede kalendermåneder, inden din orlov begyndte. 

Tjek din overenskomst og ansættelsesvilkår

Nogle overenskomster og virksomheder giver ret til fuld løn under hele eller dele af barselsorloven. Når lønnen stopper, kan du få barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark.

Er du i tvivl, om du kan få løn under din orlov, kan din arbejdsgiver eller fagforening hjælpe dig med at forstå din overenskomst.

Du får barselsdagpenge den sidste torsdag i måneden. Hvis den sidste torsdag er en helligdag, får du pengene udbetalt hverdagen inden. Du får barselspenge for perioden til og med søndagen inden udbetalingen. Du får også barselsdagpenge for helligdage.

Du kan se, hvornår du får din første udbetaling af barselsdagpenge i det brev, du automatisk modtager, når Udbetaling Danmark har behandlet din ansøgning om barselsdagpenge.

I skemaet kan du se, hvornår barselsdagpenge udbetales, og hvilken periode udbetalingen dækker over: 

Udbetalingsdage 2024
Uge Periode Udbetaling Antal uger
52-3 25.12.2023 - 21.01.2024 25.01.2024  4 uger
4-8 22-01-2024 - 25-02-2024 29-02-2024  5 uger
9-12 26-02-2024 - 24-03-2024 27-03-2024  4 uger
13-16 25-03-2024 - 21-04-2024 25-04-2024   4 uger
17-21 22-04-2024 - 26-05-2024 30-05-2024  5 uger
22-25 27-05-2024 - 23-06-2024 27-06-2024  4 uger
26-29 24-06-2024 - 21-07-2024 25-07-2024  4 uger
30-34 22-07-2024 - 25-08-2024 29-08-2024  5 uger
35-38 26-08-2024 - 22-09-2024 26-09-2024  4 uger
39-43 23-09-2024 - 27-10-2024  31-10-2024  5 uger
44-47 28-10-2024 - 24-11-2024 28-11-2024  4 uger
48-51 25-11-2024 - 22-12-2024 23-12-2024  4 uger

Pengene bliver udbetalt til din NemKonto.

Få overblik over din barsel:

Du vil få tilsendt et indbetalingskort med Digital Post inden for 8 uger.

Hvis du ikke kan betale hele beløbet på én gang, kan du søge om en afdragsordning. Her kan du også give dit forslag til, hvordan afdragsordningen skal sættes sammen.

Hvorfor skal jeg betale barselsdagpenge tilbage?

Når man skal betale barselsdagpenge tilbage, er det typisk, fordi man ikke har oplyst om ændringer, der har betydning for barslen.

De tre typiske årsager til, at du skal betale tilbage:

 • Du stopper orloven tidligere end planlagt.
 • Du begynder at arbejde delvist.
 • Du holder ferie med fx løn eller feriepenge.

Barselsdagpengene bliver beregnet som et bruttobeløb. Nettobeløbet – altså det beløb, du får sat ind på kontoen - beregner Udbetaling Danmark på baggrund af ATP-bidrag og den skat, der skal trækkes fra dagpengesatsen.

Hovedkort

Hvis du har valgt, at Udbetaling Danmark skal anvende hovedkortet til dine barselsdagpenge, er det dit ugefradrag, der bliver anvendt i beregningen. Dvs. ugefradraget bliver brugt i samtlige uger, hvor der udbetales barselsdagpenge. Det gælder også første og sidste uge, selvom din orlov måske starter eller stopper midt i en uge, og i uger hvor du fx delvist genoptager dit arbejde.

Bikort og frikort

Hvis du har valgt, at Udbetaling Danmark skal anvende dit bikort til dine udbetalinger, har du intet fradrag.

Har du et frikort, vil det automatisk blive anvendt først, uanset om du vælger bikort eller hovedkort.

Hvordan kommer Udbetaling Danmark frem til din timeløn?

Udbetaling Danmark beregner din timeløn ud fra din gennemsnitlige indkomst og arbejdstid for de seneste tre afsluttede måneder før din første orlovsdag. Her bruges automatisk de oplysninger, som din arbejdsgiver har indberettet til Skattestyrelsen.

Hvis du har været ansat under otte uger, beregner Udbetaling Danmark dog ikke din gennemsnitlige indkomst og arbejdstid. Her bruges i stedet den indkomst og arbejdstid, som din arbejdsgiver indberetter til Udbetaling Danmark.

Vær opmærksom på

Når dit barselsforløb er slut, er det en god idé at kontakte Skattestyrelsen og få tilpasset din forskudsopgørelse. På den måde vil dét fradrag, du har ret til resten af året, blive tilpasset, og du undgår at få en eventuel restskat ved næste årsopgørelse.

Læs mere på skat.dk, hvis du har spørgsmål til dit skattekort eller din forskudsopgørelse.

Hvis din orlovsperiode er startet før den 1. juli 2018, beregnes dine barselsdagpenge ud fra de oplysninger, som din arbejdsgiver har givet Udbetaling Danmark. Beløbet bliver beregnet efter, hvor mange timer du arbejder om ugen, og hvor meget du får i timeløn.

Som lønmodtager kan du højst få 4.465 kr. (2022) om ugen før skat i barselsdagpenge. Man kan i 2022 højst få 120,69 kr. pr. time før skat i barselsdagpenge (4.465 kr./37 timer).

Sygdom under graviditet eller barsel

Hvis du er syg pga. din graviditet, skal du give besked til din arbejdsgiver, som skal informere Udbetaling Danmark om det.  

Du modtager herefter et brev med Digital Post med besked om, hvilke oplysninger du skal sende til Udbetaling Danmark i selvbetjeningsløsningen 'Min barsel'.

Hvis du får et brev i Digital Post om, at Udbetaling Danmark skal have en lægeattest, skal du kontakte din læge. Lægen sender den derefter til Udbetaling Danmark. 

Du kan også selv sende vandrejournal eller mulighedserklæring, hvis årsagen til sygemeldingen, omfanget og varigheden er oplyst.

Vær opmærksom på, at hvis Udbetaling Danmark ikke modtager dokumentationen indenfor den frist, du får oplyst, kan det få betydning for din ret til Barselsdagpenge.

Se, hvad du skal gøre, hvis din sygemelding skal forlænges:

Hvis dit arbejde kan skade dit ufødte barn

Som mor kan du gå tidligere på orlov med barselsdagpenge, hvis:

 • din læge mener, der er særlig risiko for dig eller dit ufødte barn
 • dit arbejde kan skade dit ufødte barn.

Din arbejdsgiver skal melde dit fravær til Udbetaling Danmark, som sender et brev med Digital Post til dig. I brevet kan du se, hvilke oplysninger du skal sende til Udbetaling Danmark i selvbetjeningsløsningen 'Min barsel'.

Kan jeg rejse til udlandet, mens jeg er sygemeldt?

Du kan rejse til udlandet, selvom du er sygemeldt og får barselsdagpenge. Du behøver ikke give Udbetaling Danmark besked, når du rejser til udlandet under din orlov.

Hvis du bliver syg, mens du holder forældreorlov med barselsdagpenge, kan barnets anden forælder bruge den resterende del af orloven. Det gælder dog kun, hvis du afbryder din orlov og giver besked om det til Udbetaling Danmark.

I skal samtidig give jeres arbejdsgivere besked om situationen.

Som far eller medmor kan du overtage orloven ved sygdom

Bliver barnets mor for syg til at passe jeres barn, inden det er 14 uger, kan du som far eller medmor holde orlov i perioden. Du kan faktisk overtage hendes orlov, men det kræver, at hun har ret til at holde orlov med barselsdagpenge.

I skal også have dokumentation fra lægen om, at moren ikke kan passe barnet.

 

Hvis du er i et ansættelsesforhold, men modtager sygedagpenge fra kommunen, eller hvis du får en lavere sygeløn fra din arbejdsgiver, så skal din arbejdsgiver indberette dit fravær i NemRefusion. Herefter kan du søge om barselsdagpenge.

Læs mere under ’Sådan søger du om barselsdagpenge’.

For at modtage barselsdagpenge skal du opfylde beskæftigelseskravet. Det betyder, at du skal have arbejdet 160 timer inden for 4 måneder. Timer med sygedagpenge indgår i opgørelsen.

Dine barselsdagpenge vil blive beregnet ud fra de seneste 3 afsluttede kalendermåneder, hvor du har modtaget fuld løn.

Som forældre kan I forlænge orloven, hvis jeres barn bliver indlagt på hospitalet. Det gælder dog kun indtil barnet er 46 uger, og hvis I ikke går på arbejde imens.

Orloven kan forlænges med den periode, barnet er indlagt. I kan højst forlænge orloven i 3 måneder tilsammen.

Vær opmærksom på, at det kun er selve indlæggelsen på hospitalet, der giver denne mulighed. Bliver barnet sendt hjem på fx tidligt hjemmeophold (THO), bliver de dage ikke regnet med.

Særligt til far eller medmor

Bliver dit barn indlagt under din fædreorlov, kan du afbryde den og gå på forældreorlov i stedet. For de 2 ugers fædreorlov kan ikke forlænges.

De 2 ugers fædreorlov skal i øvrigt være afholdt, inden barnet er 14 uger, ellers mister du dem.

Du skal kontakte din arbejdsgiver og aftale det, hvis du vil bruge din forældreorlov, mens barnet er indlagt. Husk også at give din arbejdsgiver besked med det samme, når barnet kommer hjem fra hospitalet.

Hvis I vil arbejde under indlæggelsen

Hvis I går tilbage på arbejde, mens barnet er indlagt, kan I i stedet udsætte den resterende orlov med barselsdagpenge til efter udskrivelsen. For at bruge den mulighed skal jeres barn være udskrevet senest 60 uger efter fødslen.

Send dokumentation

For at du kan forlænge eller udsætte orloven med ret til barselsdagpenge, skal du sende dokumentation for barnets indlæggelse fra hospitalet. Det er vigtigt, at indlæggelses- og udskrivelsesdatoen står på dokumentationen.

Send dokumentationen til Udbetaling Danmark via:

Hvis du adopterer, skal du sende dokumentationen her:

Vær opmærksom på, at Udbetaling Danmark først kan udbetale barselsdagpenge for den forlængede periode, når dokumentationen - med barnets indlæggelses- og udskrivelsesdato - er modtaget.

Se, hvilke regler der gælder, hvis du mister dit barn:

Ferie

Du kan godt holde ferie, mens du er på orlov, men det kræver, at du efter aftale med din arbejdsgiver stopper med at holde orlov og holder ferie i stedet for. 

Når du holder ferie med løn eller feriepenge, kan du ikke samtidig få barselsdagpenge. Du skal derfor sikre dig, at Udbetaling Danmark bliver informeret om, at du holder ferie med løn eller feriepenge. Du kan enten selv kontakte Udbetaling Danmark, eller du kan få din arbejdsgiver til at anmelde det elektronisk via Nemrefusion. 

Vær opmærksom på, at hvis du har optjent feriedagpenge, kan du som hovedregel ikke få dem udbetalt under din orlov. Kontakt din a-kasse, hvis du har spørgsmål til feriedagpenge

Overførsel og udbetaling af feriepenge under orlov

Du kan overføre op til fire ugers ferie, hvis du er hindret i at holde ferie på grund af barselsorlov helt op til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december. Det er din arbejdsgiver, som skal give besked til Feriepengeinfo  om, hvor mange dage der skal overføres. 

Hvis du har været feriehindret på grund af længerevarende barsel, kan du i særlige tilfælde få udbetalt feriepenge samtidig med, at du modtager barselsdagpenge. Det kræver dog, at du har været feriehindret i to ferieafholdelsesperioder i træk. Det betyder, at du skal have været feriehindret frem til den 31. december i den første afholdelsesperiode og stadigvæk være ferieforhindret den 31. december året efter. 

Hvis orloven er afbrudt mellem de to ferieafholdelsesperioder, kan ferien ikke udbetales.  

Det samme er gældende, hvis du får udbetalt feriegodtgørelse fra et ophørt ansættelsesforhold. Hvis du har spørgsmål til udbetaling af feriepenge på grund af feriehindring, skal du kontakte FerieKonto.

Kan jeg rejse til udlandet?

Du kan rejse til udlandet og samtidig få barselsdagpenge. Du behøver ikke give Udbetaling Danmark besked, når du rejser til udlandet under din orlov.

Jeg vil gerne holde orlov i længere tid

Se, hvad du skal være opmærksom på under ’Forlæng eller udskyd orloven’.

Når du ønsker at holde ferie med løn eller feriepenge, skal du eller din arbejdsgiver give Udbetaling Danmark besked om ferien, så barselsdagpengene bliver stoppet imens.

Vær opmærksom på, at du ikke kan holde ferie, hvis du har forlænget din orlov og får nedsatte barselsdagpenge imens.

Hvis du vil holde ferie mindre end 5 uger

Holder du ferie i op til 5 uger med løn eller feriepenge, behøver du ikke at søge om barselsdagpenge igen efter ferien.

Når Udbetaling Danmark har vurderet, om du fortsat opfylder betingelserne for at modtage barselsdagpenge efter din ferie, får du automatisk barselsdagpenge igen efter ferien.

Særligt for mor

Mor kan som udgangspunkt ikke holde ferie og udskyde orlov i løbet af de første 14 uger efter fødslen. Vælger mor at afbryde 14 ugers perioden for at holde ferie, mister hun således som udgangspunkt retten til barselsdagpenge i de antal uger, hvor hun har afholdt ferie.

Hvis du vil holde ferie i mindre end 5 uger

Holder du ferie i en hel kalenderuge eller mere, betyder det, at orloven er afbrudt. Orlovsperioden kan dog efter afbrydelsen genoptages, og der vil kunne udbetales barselsdagpenge for den resterende orlovsperiode, hvis betingelserne for ret til barselsdagpenge er opfyldt, herunder beskæftigelseskravet. 

Holder du ferie i op til 5 uger med løn eller feriepenge, behøver du ikke at søge om barselsdagpenge igen efter ferien. 

Når Udbetaling Danmark har vurderet, om du fortsat opfylder betingelserne for at modtage barselsdagpenge efter din ferie, får du automatisk barselsdagpenge igen efter ferien.

Hvis du vil holde ferie i mere end 5 uger

Holder du ferie i mere end 5 uger, skal du søge om barselsdagpenge igen efter ferien. 

Sådan stopper du barselsdagpengene under din ferie

Hvis du får løn under orloven, skal din arbejdsgiver give Udbetaling Danmark besked om ferien. Det kan din arbejdsgiver tidligst gøre den første dag, du holder ferie.

Hvis du får barselsdagpenge, skal du give Udbetaling Danmark besked om din ferie her:

Hvis du har adopteret, skal du give besked her:

Sådan får du udbetalt dine feriepenge:

Du kan læse mere om reglerne for ferie under barsel her:

Har du optjent feriedagpenge, så vær opmærksom på, at du ikke kan få dem udbetalt under barsel. Kontakt din a-kasse, hvis du har spørgsmål om feriedagpenge, eller hvis det drejer sig om udbetaling af feriedagpenge, efter du har været på barsel.

Du kan også læse mere om feriedagpenge her:

Barsel i udlandet

Det har ingen betydning for din ret til barselsdagpenge, at Storbritannien har forladt EU.

Storbritannien og EU har lavet en aftale, som fortsat sikrer dig barselsdagpenge, selvom Storbritannien ikke længere er medlem af EU.

Du har ret til danske barselsdagpenge, uanset om du er dansk statsborger med bopæl i Storbritannien eller britisk statsborger med bopæl i Danmark. Du skal selvfølgelig stadig enten arbejde i Danmark eller være i en anden situation, hvor du er omfattet af de danske regler om social sikring. Du skal samtidig opfylde de almindelige betingelser for at kunne få barselsdagpenge.

Er du statsborger i et land uden for Storbritannien og EU/EØS, kan du få barselsdagpenge, hvis du:

 • er flyttet til eller har fået arbejde i Storbritannien eller et EU/EØS-land efter den 31. december 2020 og
 • forud for dette var omfattet af barselsloven i Storbritannien eller et EU/EØS-land og
 • i øvrigt opfylder betingelserne for at få barselsdagpenge.

Privat ansat

Er du af en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark udstationeret til et EU/EØS-land (Island, Norge og Liechtenstein) eller til Storbritannien, kan du få barselsdagpenge fra Danmark. Det gælder dog kun, hvis:

 • udstationeringen er på maks. 3 år. Hvis udstationeringen varer mellem 2 og 3 år, kræver det dog, at myndighederne har lavet en særlig aftale om forlængelse af dansk social sikring. Hvis du er udstationeret til Storbritannien efter den 31. december 2020, kan du dog under alle omstændigheder kun få barselsdagpenge fra Danmark i op til 2 år.
 • du er skattepligtig i Danmark, Færøerne eller Grønland eller er omfattet af de danske regler om social sikring
 • du ikke også samtidig modtager eller har ret til barselsdagpenge eller anden erstatning for tab af indtægt fra et andet land
 • du opfylder de øvrige betingelser i barselsloven, herunder beskæftigelseskravet mv. 

Reglerne gælder også, selvom du ikke er statsborger i et EU/EØS-land eller Storbritannien, hvis du bor i Danmark og den 1. januar 2021 eller senere bliver udstationeret til Storbritannien.

Du kan få barselsdagpenge fra Danmark, hvis du er udstationeret af en arbejdsgiver, med hjemsted i Danmark, til et land udenfor et EU/EØS-land (Island, Norge og Liechtenstein) eller Storbritannien. Det gælder dog kun, hvis

 • du er omfattet af dansk social sikring efter en international aftale
 • udstationeringen er på maks. 1 år 
 • du ikke også samtidig får eller har ret til at få barselsdagpenge eller anden erstatning for tab af indtægt fra et andet land
 • du opfylder de øvrige betingelser i barselsloven, herunder beskæftigelseskravet mv.  

Offentligt ansat

Er du udstationeret som offentligt ansat af en arbejdsgiver, med hjemsted i Danmark, til et EU/EØS-land (Island, Norge og Liechtenstein) eller Storbritannien, kan du få barselsdagpenge. Det gælder, uanset hvor længe du udstationeret. 

Det er ingen betingelse, at du skal være skattepligtig i Danmark. Men du må ikke samtidig få eller have ret til at få barselsdagpenge eller anden erstatning for tab af indtægt fra et andet land. Øvrige betingelser om beskæftigelseskrav mv. skal også være opfyldt.

Reglerne gælder også, selvom du ikke er statsborger i et EU/EØS-land eller Storbritannien, hvis du bor i Danmark og den 1. januar 2021 eller senere bliver udstationeret til Storbritannien.

Du kan få barselsdagpenge fra Danmark, hvis du er udstationeret af en arbejdsgiver, med hjemsted i Danmark, til et land udenfor et EU/EØS-land (Island, Norge og Liechtenstein) eller Storbritannien. Det gælder dog kun, hvis

 • udstationeringen er på maks. 1 år
 • du ikke også samtidig får eller har ret til at få barselsdagpenge eller anden erstatning for tab af indtægt fra et andet land
 • du opfylder de øvrige betingelser i barselsloven, herunder beskæftigelseskravet mv. 

Forlæng eller udskyd orloven

Kan jeg forlænge min orlov?

Som forælder kan du forlænge orloven med 8 eller 14 uger.

Du skal bare sørge for at give din arbejdsgiver besked om forlængelsen, inden dit barn bliver 8 uger. Samtidig kan du søge Udbetaling Danmark om at få nedsatte barselsdagpenge.

Er barnets anden forælder ledig, kan han/hun kun forlænge orloven i 8 uger.

Forlængelse af orlov er lig med barselsdagpenge i flere uger, men færre kroner pr. uge.

Vær opmærksom på, at hvis du forlænger din forældreorlov, mister du retten til senere at udskyde den.

Du kan kun forlænge, indtil dit barn har en vis alder

Forlænges orloven med

 • 8 uger, skal al orlov være holdt, inden dit barn er 54 uger.
 • 14 uger, skal al orlov være holdt, inden dit barn er 60 uger.

Det betyder, at der i hele orlovsperioden, frem til barnet bliver 54 eller 60 uger, skal være en forælder på orlov. 

Hvis du vil holde ferie

Hvis du afbryder orloven for at holde ferie med løn eller feriegodtgørelse, kan du ikke bagefter fortsætte orloven på nedsatte barselsdagpenge. Holder du ferie, vil forlængelsen af orloven blive annulleret og den ’normale’ orlov går i gang. 

Når ferien er slut, vil du derfor få udbetalt fulde barselsdagpenge i resten af den periode, der er tilbage af de 32 uger. Derudover vil du få udbetalt det beløb, du har fået for lidt i perioden med nedsatte barselsdagpenge.  

Hvis du holder ferie i mere end 5 uger, og du ikke får løn under orloven, skal du søge om barselsdagpenge igen, når ferien er slut.

Læs mere om ferie under forældreorlov:

 • Vælg emnet Ferie øverst på siden.

Sådan gør du

Du ansøger om nedsatte barselsdagpenge ved forlængelse af din forældreorlov via selvbetjening her:

Vælger du at holde orlov i længere tid, kan du strække barselsdagpengene over flere uger, dvs. du får mindre udbetalt hver uge. Det kaldes nedsatte barselspenge, og det skal du søge om at få.

Samlet set får du hverken mere eller mindre udbetalt i barselsdagpenge ved at forlænge forældreorloven.

Gælder for begge forældre

Forlænget orlov med nedsatte barselsdagpenge har virkning for begge forældre. Det giver jer mulighed for enten

 • at dele den forlængede orlov mellem jer
 • holde noget orlov samtidig eller
 • lade dig eller den anden forælder holde det hele alene.

Vær opmærksom på, at I begge skal tale med jeres arbejdsgiver, hvis I overvejer at forlænge orloven og samtidig vil have nedsatte barselsdagpenge. Så får arbejdsgiveren nemlig mindre udbetalt i refusion.

Det har dog først virkning fra den dato, du vælger at få nedsatte barselsdagpenge. Overvej derfor, om du først vil søge om nedsatte barselsdagpenge, når du ikke længere får løn.

Se, hvordan Anna og Jesper forlænger deres forældreorlov

Anna og Jesper er lige blevet forældre til Olivia.

Præsentation af Jesper, Anna og lille Olivia

De planlægger at dele forældreorloven, så Anna holder 20 uger, mens Jesper holder 12.

 Jespers og Annas fordeling af forældreorloven

Men efter den første måned af Annas barselsorlov bliver de enige om, at det er bedst at strække orloven mest muligt. Anna fortæller derfor sin arbejdsgiver, at hun vil forlænge orloven med 14 uger. 

Anna søger samtidig om at få udbetalt nedsatte barselsdagpenge. Det betyder, at hun vil få mindre udbetalt hver uge, men i længere tid. 

Forældreorlov med og uden forlængelse 

Så bliver det Jespers tur til at holde orlov, og han får løn fra sin arbejdsgiver imens. Anna får allerede nedsatte barselsdagpenge, så det får Jesper også. Det betyder, at Jespers arbejdsgiver vil få mindre i refusion. 

Forlængelse påvirker begge forældrenes orlov og arbejdsgivernes refusion 

Får I løn under orloven, er det derfor vigtigt, at I taler med jeres arbejdsgivere, hvis I overvejer at forlænge orloven og få barselsdagpenge i mere end 32 uger.

Både Anna og Jesper taler med deres arbejdsgivere

Du kan også forlænge din orlov ved at arbejde på deltid. Formelt er det ikke det samme som forlænget orlov, men reelt strækker du orloven ved at arbejde færre timer om ugen og fx holde enkelte ugedage fri i en periode.  

På den måde kan orloven forlænges med den tid, du har arbejdet. Det kræver dog, at det er aftalt med din arbejdsgiver.

Særligt for mor

Ifølge loven må du som mor ikke arbejde de første to uger efter fødslen. Men fra den tredje uge efter fødslen har du mulighed for at arbejde på deltid. 

Det er altså ikke alene forældreorloven på de 32 uger, du kan forlænge, men også din barselsorlov fra 3.-14. uge efter fødslen.   

Sådan gør du

Du skal give besked om ændrede arbejdstider i selvbetjening:

Hvis du adopterer, skal du give besked her:

Hvordan udskyder jeg min orlov?

Der er to måder, du kan udskyde din orlov på:

1. Udskydelse, som alle har ret til

Du eller barnets anden forælder har ret til at genoptage arbejdet og udskyde mellem 8 og 13 uger af forældreorloven.  

Forældreorloven er på i alt 32 uger til deling mellem forældrene.

Det er kun én af jer, der har ret til at udskyde forældreorlov. Den anden forælder må dog gerne udskyde forældreorloven, hvis det kan aftales med arbejdsgiveren - læs længere nede ved punkt 2. 

Illustration af udskydelse af barsel - Udbetaling Danmark

Brug orloven, inden barnet fyldet 9 år

Den udskudte forældreorlov kan holdes, efter jeres barn er blevet 46 uger. Orloven skal holdes samlet, og den skal være holdt inden barnet fylder 9 år. 

Illustration af udskudt orlov - Udbetaling Danmark

Garanti for at holde orloven senere

Som forælder har man garanti for at kunne holde orloven senere, hvis man varsler den til sin arbejdsgiver mindst 16 uger før orloven starter. Det gælder også, selvom man har skiftet arbejdsgiver.

Dog skal man naturligvis opfylde betingelserne for at få barselsdagpenge og være i arbejde for at kunne holde orloven senere.

Giv besked til arbejdsgiver senest 8 uger efter fødslen

Du skal give din arbejdsgiver besked senest 8 uger efter fødslen eller modtagelsen af barnet, hvis du vil udskyde mellem 8 og 13 uger af din forældreorlov.

2. Udskydelse efter aftale med arbejdsgiver

Du må gerne udskyde helt op til 32 uger af forældreorloven med barselsdagpenge, hvis du kan lave en aftale med din arbejdsgiver om at gemme orloven til senere. Det gælder både for mor og far eller medmor.

Der er i alt 32 uger med barselsdagpenge til fri fordeling mellem forældrene, som kan udskydes, hvis de ikke er holdt af den anden forælder. Forældrene kan tilsammen udskyde op til 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge.

For at gemme orloven til senere brug skal du genoptage dit arbejde i en periode, hvor du ellers havde ret til barselsdagpenge under forældreorloven. Som mor skal du genoptage arbejdet mellem den 15. og 46. uge efter barnets fødsel, og som far eller medmor skal du genoptage arbejdet i løbet af de første 46 uger efter barnets fødslen eller modtagelsen af barnet.

Eksempel:

Jeres barn bliver født 30. januar 2017. Orloven vil normalt stoppe den 18. december 2017.

Mor kan efter aftale med arbejdsgiver genoptage sit arbejde allerede fra den 8. maj 2017 og udskyde resten af forældreorloven. Mor kan nemlig ikke udskyde orlov fra de første 14 ugers barselsorlov. Mor kan starte arbejde og vælge at udskyde orlov helt frem til den 18. december 2017.

Hvis det er far, der vil udskyde orlov, kan han efter aftale med arbejdsgiver udskyde sin forældreorlov allerede fra dagen efter barnets fødsel, dvs. den 31. januar 2017. De fleste vil dog holde deres 2 ugers fædreorlov først, for den kan ikke udskydes.

Far kan også udskyde forældreorlov frem til den 18. december 2017. Dog kan han højst udskyde 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge, og kun hvis mor ikke har brugt de 32 ugers forældreorlov.

Når orloven senere skal holdes

Al orlov skal være holdt, inden barnet fylder 9 år, ellers bortfalder orloven. På det tidspunkt, hvor du vil holde orlov, skal du opfylde beskæftigelseskravet og være i arbejde, lige indtil din udskudte orlov går i gang. Hvis du bliver ledig, skal din udskudte orlov med andre ord starte dagen efter din ansættelse stopper. Reglen er, at du hverken må være ledig eller holde ferie for egen regning, før den udskudte orlov går i gang.

Du har dog ingen garanti for at kunne holde orloven senere. Det er op til aftalen mellem dig og din arbejdsgiver.

Sådan gør du

Hvis du er på orlov lige nu og vil udskyde noget af den, skal du stoppe din orlov her i selvbetjeningsløsningen:

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Fuldmagt - hvis du skal hjælpe en anden

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have en fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen. Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt.

Lovgivningen for barselsdagpenge

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om dine barselsdagpenge, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Er du uenig i en afgørelse om pasning af alvorligt syge børn, kan du læse mere her:

Anmeld mistanke om snyd

Hvis du har mistanke om en person, der snyder med en af Udbetaling Danmarks ydelser, kan du informere Udbetaling Danmark.

Kontakt Udbetaling Danmark, Barselsdagpenge