Nabostøj

Støj fra naboen kan ikke helt undgås, men med gensidig hensyntagen kan I undgå problemer

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du har problemer med din nabo på grund af støj fra fx høj musik, plæneklippere eller anden form for støj, kan du i første omgang gøre din nabo opmærksom på, at støjen generer dig.

Hjælper det ikke, gælder der forskellige regler for, hvordan du kan klage:

  • Hvis du bor i en privatudlejningsbolig, kan du prøve at kontakte din udlejer, da udlejer skal sikre, at der hersker en god stemning i ejendommen. Hvis din nabo hverken reagerer på din klage eller udlejers krav om ordentlig opførsel, kan udlejer opsige din nabos lejemål.
  • Hvis du bor i et alment boligbyggeri, kan du kontakte kommunens beboerklagenævn. Klagenævnet har til formål at afgøre tvister mellem beboere i det almene boligbyggeri.
  • Hvis du bor i en ejerbolig og ønsker at klage over en anden ejerbolig, kan du kontakte grundejer-, ejerlejligheds- eller andelsboligforeningen, alt efter hvilken boligtype du bor i.

Hvis du er akut generet af støj, og det ikke hjælper med venlige henstillinger, kan du kontakte politiet. Kommunen kan oplyse om reglerne, hvis du er generet af støj fra naboens varmepumpe, plæneklipper, motorsav, hanegal eller lignende.

Du kan læse mere om nabostøj og få råd til at løse problemet på roligbolig.dk og i Håndbog - Gode råd om nabostøj. Du kan få gode tips i forbindelse med støj fra byggeri hos Boligejernes Videnscenter.

Du kan selv gøre meget for at begrænse generne af din egen støj og bevare et godt naboskab:

  • overholde husordenen i boligforeningen eller reglerne i grundejerforeningen
  • lydisolere din bolig
  • begrænse støjen til dagtimerne
  • lukke vinduer og døre
  • varsle naboerne i god tid, fx når du skal holde fest, afhøvle gulve og lignende.

Du kan se reglerne i Bygningsreglementets afsnit om akustisk indeklima.

På grundlag af Ordensbekendtgørelsens § 3 stk. 1 kan politiet gribe ind overfor: Slagsmål, skrigen, råben eller anden støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende optræden, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden, må ikke finde sted.

Kommunen kan vedtage regler om støj fra plæneklippere, motorsave og hanegal på grundlag af Miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 19 og § 20.

På grundlag af Miljøbeskyttelsesloven kan kommunen regulere støj fra fx varmepumper.

Hegnsloven