Industri og forurening

Udledning af forurenende stoffer kan skade miljøet

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Forurenende virksomheder skal have en miljøgodkendelse, der sætter vilkår om, hvor meget virksomheden må belaste miljøet. Kommunen tager sig af langt de fleste miljøgodkendelser, mens Miljøstyrelsen godkender og fører tilsyn med ca. 420 af de mest komplicerede virksomheder.

De mest forurenende virksomheder skal altid have en miljøgodkendelse. Mindre forurenende virksomheder skal ikke nødvendigvis miljøgodkendes, men kommunen kan stille krav om, at de skal nedbringe mængden af forurening.

Den myndighed, der godkender virksomheden, skal løbende føre tilsyn med, hvor meget virksomheden forurener. Kommunen kan oplyse, hvilke virksomheder i området der er miljøgodkendte. Nye miljøgodkendelser og tilsynsrapporter bliver offentliggjort på Digital Miljøadministration.

Læs om miljøgodkendelser på Miljøstyrelsens hjemmeside og tilmeld dig abonnement på nye miljøgodkendelser og tilsynsrapporter for specifikke virksomheder på Digital Miljøadministration.

Miljøledelse handler om, at virksomheden sætter miljøarbejdet i system. Miljøledelse sikrer et løbende overblik over forbruget af ressourcer og påvirkning af miljøet. Det er frivilligt at indføre miljøledelse, men det kan være med til at gøre det nemmere at holde styr på ressourceforbrug og udledninger og samtidig forbedre virksomhedens omdømme.

Miljøledelse kan blandt andet indebære , at den enkelte virksomhed udarbejder en miljøpolitik og miljøhandlingsplan samt kortlægger virksomhedens miljøforhold. Flere virksomheder, der har indført miljøledelse, vælger at udgive en årlig miljøredegørelse.

Alle større virksomheder skal gennem en vurdering, hvis de foretager væsentlige ændringer eller udvidelser af deres anlæg, eller hvis de tager nye anlæg i brug. Vurderingen kaldes Vurdering af Virkninger på Miljøet, VVM, og anvendes på fx kraftværker og større lossepladser til miljøfarligt affald.

I vurderingen lægges vægt på, at virksomheden er placeret, så der er så få ulemper for miljøet som overhovedet muligt. Lokalbefolkningen tages også med på råd via en offentlig høring. Du kan få mere at vide om miljøvurdering hos styrelsen.

Hvis du er generet af forurening fra en virksomhed i drift, kan du tage kontakt til myndigheden. Det vil enten være kommunen eller staten, der er myndighed på området.

Du kan klage over en virksomhed, hvis du er nabo eller på anden vis har særlig interesse i en sag om miljøgodkendelse eller påbud til en virksomhed.

Hvis du ønsker at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen, skal du klage via Klageportalen, inden klagefristen udløber. Brug selvbetjeningen Klag til Miljø- og Fødevareklagenævnet (det tidligere Natur- og Miljøklagenævn).

Miljøbeskyttelsesloven er rammelovgivning for hele miljøområdet. Du kan se 'Miljøbeskyttelsesloven' på Retsinformations hjemmeside.

Reglerne for godkendelse af forurenende virksomheder bliver reguleret gennem 'Godkendelsesbekendtgørelsen' og 'Standardvilkårbekendtgørelsen'.

Reglerne for miljøvurdering af virksomheder mv. er reguleret i 'Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer' og digitalisering af området er reguleret i 'VVM-bekendtgørelsen'.

Reglerne for Natur- og Miljøklagenævnet er beskrevet i bekendtgørelsen.