Fredede bygninger

Ejer du en fredet bygning, skal du have tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen til ændringer

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Indsend ansøgninger i bygge- og miljøsager

I dag er cirka 7.100 bygninger fredede i Danmark. En bygning kan blive fredet, hvis den har væsentlige arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier. Har du forslag til fredning af en bygning, kan du indsende det til Slots- og Kulturstyrelsen.

Slots- og Kulturstyrelsen administrerer bygningsfredningsloven og vejleder i spørgsmål om bygningsfredning. Styrelsen kan frede bygninger, haver, pladser og mindesmærker m.m., hvis de er over 50 år. Det er også muligt at frede yngre bygninger, hvis der er helt særlige fredningsinteresser tilknyttet dem. Alle bygninger fra før 1536 er automatisk fredet.

Før styrelsen kan frede en bygning, skal den anbefales af Det Særlige Bygningssyn. Det Særlige Bygningssyn er et rådgivende udvalg, som består af 13 medlemmer, der har en særlig ekspertise inden for bl.a. arkitektur, kultur- og kunsthistorie.

Når en bygning bliver fredet, får det en række konsekvenser for bygningen og for dens ejer. Som ejer og bruger har du pligt til at holde bygningen i forsvarlig stand.

Desuden skal du i forbindelse med ethvert ændrings-, restaurerings- eller istandsættelsesarbejde, der rækker ud over almindelig vedligeholdelse, søge Slots- og Kulturstyrelsens tilladelse og have tilladelse, før du kan gå i gang.

For ejere af fredede bygninger er der forskellige muligheder for støtte og skattefradrag.

Får du tilkendt et tilskud af Slots- og Kulturstyrelsen, vil Udbetaling Danmark lave en låneaftale i form af et pantebrev. Du skal som modtager af lånet sørge for tinglysning af pantebrevet. Når pantebrevet er tinglyst uden retsanmærkninger udbetaler Udbetaling Danmark lånet.

Hvis du som låntager ønsker at ændre lånevilkår, som fx anmodning om henstand, rykning, relaksation og gældsovertagelse skal du sende en anmodning til Udbetaling Danmark.

Er du uenig i en afgørelse truffet af Slots- og Kulturstyrelsens, kan du klage til kulturministeren. Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor du har modtaget brev fra Slots- og Kulturstyrelsen. Du skal sende klagen til Slots- og Kulturstyrelsen, der sender klagen videre til kulturministeren sammen med sagens øvrige materiale.