Når dit barn skal starte i skole (brugertest)

Forbered skolestart: skoleparathed, skolevalg, indskrivning og hjælp til børn med handicap 

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

I Danmark er der 10 års undervisningspligt. Undervisningspligt betyder, at barnet skal undervises fra august i det kalenderår, barnet fylder 6 år. Dér skal barnet starte i børnehaveklasse i en folkeskole eller begynde anden undervisning som alternativ til folkeskolen.

Undervisningspligt er ikke det samme som skolepligt. Det betyder, at forældre selv kan vælge, hvordan deres børn skal undervises. Alternativer til folkeskolen kan være: 

 • privatskoler
 • friskoler
 • hjemmeundervisning.

Der er ingen facitliste over, hvad det vil sige at være skoleparat. Skoleparathed hænger sammen med egenskaber og færdigheder, som barnet har udviklet i familien, daginstitution og blandt venner. Det vigtigste er, at barnet er klar til at møde nye udfordringer, og at barnet er så socialt udviklet, at det kan trives i en større børnegruppe i en børnehaveklasse.

Hvis du er i tvivl

Hvis du er i tvivl om, om dit barn er skoleparat, kan du henvende dig 2 steder:

 • Daginstitution: Hvis barnet går i daginstitution, kan du spørge personalet til råds om deres opfattelse af barnets skoleparathed. Det er almindeligt, at daginstitutioner inviterer forældre til en samtale i efteråret, året før barnet skal starte i skole. Samtalen kan hjælpe til at finde ud af, om barnet er skoleparat.   
 • Skole: Det er også muligt at kontakte skolen i skoledistriktet for råd og vejledning. 

Folkeskolerne i kommunen hører til hvert deres skoledistrikt. Barnets bopælsadresse bestemmer, hvilket skoledistrikt barnet tilhører, og dermed hvilken skole barnet vil blive tilbudt en plads på.

På kommunens hjemmeside kan du finde flere oplysninger om, hvilken skole dit barn tilhører.

Hvis du vil vælge en anden folkeskole til dit barn

Hvis du ikke ønsker, at dit barn skal gå på folkeskolen i skoledistriktet, kan du vælge at indskrive dit barn i en folkeskole, der ligger uden for skoledistriktet eller i en helt anden kommune. Om barnet kan gå der, afhænger af, om der er plads. 

På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside kan du læse om frit skolevalg: 

Start Indskriv elev

Dit barn skal som udgangspunkt starte i skole det år, hvor barnet fylder 6 år.

Du kan skrive dit barn op i løbet af efteråret i kalenderåret, før dit barn skal starte i skole. De uger, hvor du kan indskrive dit barn, kan variere fra kommune til kommune. 

Når det er tid til at skrive dit barn op til skolestart, får du besked fra kommunen i Digital Post. 

Du skal indskrive dit barn digitalt med MitID.

Hvis dit barn skal gå på en privatskole/friskole, skal du selv henvende dig til den enkelte skole. Hver skole har egne regler for indskrivning og optagelse, men i de fleste tilfælde er det en god idé at skrive dit barn op i god tid. 

Du kan vælge at kontakte folkeskolen i skoledistriktet, hvis dit barn bliver tilbudt en plads på en privatskole. Giver du skolen besked om, at dit barn ikke skal bruge pladsen, sikrer du, at:

 • pladsen kan gives til et andet barn
 • kommunen kan holde øje med, at alle undervisningspligtige børn i kommunen bliver indskrevet i folkeskolen eller modtager undervisning på anden måde. 
Start Specialpædagogisk Støtte (SPS)

Hvis du er forælder til et barn med et handicap eller en funktionsnedsættelse, er det godt at starte i god tid med at planlægge skolestarten – gerne 1 til 2 år, før det bliver aktuelt. 

Her kan du få rådgivning

Det er en god idé at få sat navn på og få inddraget den person, der skal koordinere overgangen mellem børnehave og skole. Den person er som regel sagsbehandleren eller en fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). PPR er kommunal rådgivning, hvor lærere, pædagoger og forældre kan få råd og vejledning for børn og unge i alderen 0 til 17 år.

På Forældrerådgivningens hjemmeside kan du læse mere om PPR og dens rolle:

Her kan du søge om støtte

SPS står for Specialpædagogisk Støtte. Gennem SPS kan du som forælder søge om kompenserende hjælpemidler til dit barn, hvis barnet har behov for støtte til at kunne begå sig på lige vilkår med de øvrige elever i barnets klasse.

Du kan søge om støtte til 3 forskellige ting:

 • Hjælpemidler: fx ergonomiske møbler, it-hjælpemidler og høretekniske hjælpemidler
 • Personlig assistance: fx tegnsprogstolkning og sekretærhjælp
 • Specialundervisning eller anden socialpædagogisk bistand: fx studiestøttetimer og faglige støttetimer.

Skolestart kan udsættes med 1 år, hvis barnet ikke er parat til at starte skole i det kalenderår, barnet fylder 6 år. Udsættelsen kan ske, hvis du som forælder ønsker, at dit barn skal vente et år, eller fordi kommunen vurderer, at det er bedst for barnet at vente. Du skal som barnets forælder give samtykke til udsættelse af barnets skolestart. 

Hvis du ønsker at søge om udsættelse af dit barns skolestart, skal du kontakte kommunens skoleforvaltning eller folkeskolen i skoledistriktet.

Afgørelsen om udsættelse af skolestart træffes normalt på baggrund af:

 • en individuel skolemodenhedsundersøgelse
 • en udtalelse fra lederen af børnehaven.

Der er 2 betingelser for udsættelse af skolestart:

 • Kommunalbestyrelsen skal godkende, at skolestarten bliver udsat.
 • Beslutningen om at udsætte undervisningspligten skal tages i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år og senest før skoleårets start i august. 

Dit barn kan begynde i skole tidligere end normalt. Det beslutter du som forælder i samråd med skole og dagtilbud. Beslutningen om tidlig skolestart tages ud fra en vurdering af, om barnet er modent og kan følge skoleundervisning i børnehaveklassen.

Barnet kan tidligst begynde i skole i det kalenderår, hvor barnet fylder 5 år, og hvis det har fødselsdag inden den 1. oktober. 

Hvis du som forælder ønsker tidlig skolestart for dit barn, kan du enten: 

 • kontakte kommunens skoleforvaltning
 • henvende dig til folkeskolen i skoledistriktet. 

Hvis du vil vide mere

Det er skolelederen, der træffer beslutninger om skolens elever inden for de rammer og principper, som kommunalbestyrelsen eller skolebestyrelsen har fastsat. Det er derfor ikke muligt at klage over en afgørelse om barnets skolestart.