Retshjælp i udlandet

Er du part i en sag, kan du søge om retshjælp eller fri proces

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du vil søge om fri proces til at en sag i udlandet, kan du sende din ansøgning om at få fri proces til Civilstyrelsen.

En ansøgning om fri proces til en retssag i udlandet bliver afgjort af myndighederne i det pågældende land og efter dette lands lovgivning.

Når du sender en ansøgning til Civilstyrelsen, sørger styrelsen for at videresende din ansøgning til myndighederne i det land, du vil føre sagen i.

Det er muligt at søge om fri proces til sager i lande, der har tiltrådt den europæiske overenskomst om formidling af ansøgninger om retshjælp (også kaldet Strasbourg-overenskomsten.)

Lande som har tiltrådt Strasbourg-overenskomsten: 

 • Albanien
 • Aserbajdsjan
 • Belgien
 • Bosnien og Hercegovina
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrig
 • Georgien
 • Grækenland
 • Irland
 • Italien
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Makedonien (den tidligere jugoslaviske republik, FYROM)
 • Nederlandene
 • Norge
 • Montenegro
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Schweiz
 • Serbien
 • Spanien
 • Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
 • Sverige
 • Tjekkiet
 • Tyrkiet
 • Ukraine
 • Østrig

Ansøgningen om fri proces skal normalt skrives på enten engelsk, fransk eller det officielle sprog, som det pågældende land anvender. 

Civilstyrelsen kan ikke oversætte eller betale for en oversættelse af din ansøgning.

I nogle tilfælde kan du få retshjælp til at klage til et internationalt klageorgan, som for eksempel Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

For at finde ud af om du kan få hjælp til at føre sådan en sag, skal du sende en ansøgning til Civilstyrelsen.

Der ydes retshjælp, hvis der skønnes at være rimelig grund til at føre klagesagen, og det internationale klageorgan har anmodet om den danske regerings retlige bemærkninger til klagen.

Der kan desuden ydes retshjælp til juridiske personer, hvis betingelserne er opfyldt. Derudover skal sagen som udgangspunkt være af principiel karakter eller af almindelig offentlig interesse eller have væsentlig betydning for ansøgerens sociale eller erhvervsmæssige situation.

For at kunne få retshjælp til at føre en klagesag ved et internationalt klageorgan, skal du først have udtømt de nationale retsmidler. Det vil sige, at du skal have udnyttet alle de muligheder, der er for at få din sag behandlet i Danmark – både administrative klageadgange og domstolsprøvelse.

Får du bevilliget retshjælp, dækker hjælpen rimelige og nødvendige udgifter til at føre sagen, herunder også et rimeligt salær til en advokat. Retshjælp betyder dog ikke nødvendigvis, at statskassen dækker alle sagens omkostninger.

Hvis du får afslag fra Civilstyrelsen på din ansøgning om fri proces til at føre en retssag i Danmark eller på retshjælp til en klagesag ved et internationalt klageorgan, kan du klage over afgørelsen til Procesbevillingsnævnet. Det skal du gøre inden for fire uger efter, du har modtaget et afslag.

Hvis du får afslag fra en udenlandsk myndighed på din ansøgning om fri proces til en sag i udlandet, gælder det pågældende lands klageregler.