Klage til den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Enkeltpersoner, grupper af personer og ikke-statslige organisationer kan klage til Menneskerettigheds-domstolen

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Danmark er forpligtet til at overholde Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og de tillægsprotokoller til konventionen, som Danmark har tiltrådt.

Hvis du mener, at dine rettigheder, som du har efter konventionen, er blevet krænket, er der under nærmere betingelser klageadgang til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

De betingelser, der bl.a. skal være opfyldt for at klage, er:

  • at du skal være direkte og personligt påvirket af den handling eller undladelse, som du mener er i strid med konventionen
  • at alle nationale klage- og ankemuligheder skal være udtømt
  • at du skal klage inden 4 måneder, efter at sagen er blevet endeligt afgjort i det danske system. Klagefristen på 4 måneder gælder dog kun for endelige danske afgørelser afsagt 1. februar 2022 og fremefter. For endelige danske afgørelser, der er afsagt før 1. februar 2022, er klagefristen 6 måneder.
  • at klagen ikke er anonym
  • at klagen ikke må have været behandlet ved internationale klageorganer tidligere.

Du skal anvende en speciel formular til din klage til Menneskerettighedsdomstolen. Den ligger på Menneskerettighedsdomstolens hjemmeside.

Formularen printes og sendes pr. post sammen med alle relevante bilag til sagen til Menneskerettighedsdomstolen på følgende adresse:

The Registrar

European Court of Human Rights

Council of Europe

F-67075 Strasbourg Cedex

France

Menneskerettighedsdomstolen afviser klager, som ikke er indgivet ved anvendelse af formularen på Menneskerettighedsdomstolens hjemmeside.

Menneskerettighedsdomstolen kan endvidere afvise en klage, såfremt der er er dele af formularen, der ikke er udfyldt, eller hvis betingelserne for at klage ikke er opfyldt. De nærmere krav til, hvilke oplysninger der skal fremgå af klagen samt til klagens øvrige indhold og omfang, fremgår af regel 47 i Menneskerettighedsdomstolens processuelle regler. 

Det er gratis at klage til Menneskerettighedsdomstolen, men du skal som udgangspunkt selv betale dine udgifter i forbindelse med klagesagen. Det er imidlertid muligt at søge retshjælp til hel eller delvis dækning af disse udgifter enten fra Menneskerettighedsdomstolen eller fra Civilstyrelsen.