Specialundervisning for voksne

Har du et fysisk eller psykisk handicap, kan du få særlig undervisning og rådgivning

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du har et fysisk eller psykisk handicap, kan du få særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse dit handicap.

Tilbuddet omfatter:

  • specialundervisning
  • specialpædagogisk bistand

Tilbuddet gælder, hvis du ikke kan benytte dig af andre relevante tilbud. Tilbuddet gælder ikke, hvis du er indlagt på et sygehus.

Tilbuddet omhandler ikke ordblinde. På borger.dk kan du læse om tilbud for voksne med ordblindhed.

Kommunen skal inden start afdække dine færdigheder, behov og forudsætninger, så undervisningen passer til dig og dine behov.

Når du er begyndt på din undervisning, vurderer kommunen løbende i samråd med dig, om du får det forventede udbytte af undervisningen.

Gør du ikke det, skal undervisningsplanen revideres i samråd med dig. Hvis det vurderes, at du ikke længere har brug for undervisningen, stopper undervisningen, og du skal derefter have vejledning om andre relevante tilbud.

Specialundervisning skal bidrage med metoder og hjælpemidler, som kan kompensere for dit handicap, så du bedre kan deltage i samfundslivet.

Det er dine forudsætninger, færdigheder og behov, som ligger til grund for undervisningen og rådgivningen.

Specialpædagogisk bistand skal bidrage med den ekstra hjælp, du behøver for at få udbytte af specialundervisningen. I tilbuddet kan der indgå fagundervisning, der er tilrettelagt under hensyntagen til handicappet, som en del af det samlede undervisningstilbud, hvis formålet med undervisningen gør det nødvendigt.

VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og i specialundervisningen. VISO yder gratis vejledende rådgivning til dig som borger. Rådgivningen supplerer eventuelle tiltag hos din kommune. Det er kommunen, som har myndighed til at træffe afgørelser, og som derfor beslutter, hvad der skal ske i din sag eventuelt på baggrund af VISO's anbefalinger.

Er du ikke enig i din kommunes afgørelse, kan du fx få din klage behandlet i Klagenævnet for Specialundervisning eller få rådgivning hos DUKH – Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet.

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, skal du indbringe din klage til Klagenævnet for specialundervisning inden 4 uger, fra du har modtaget afgørelsen fra kommunen.

Du kan søge aktindsigt i dine sager hos kommunen, hos lægen og på hospitalets forskellige afdelinger. Læs mere på borger.dk om at søge aktindsigt og om offentlighed i forvaltningen.