Fysisk tilgængelighed

God tilgængelighed til bygninger og transport kan hjælpe i en hverdag med handicap

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start God Adgang

Mærkeordningen 'God Adgang' kan give dig information om tilgængelighed. Både i hverdagen og som turist i Danmark kan du kan finde oplysninger om adgangsforholdene til steder med offentlig adgang – private såvel som offentlige bygninger.

Det kan fx gøre det lettere at komme omkring for dig, som har et handicap, og for dig, som skal omkring med en barnevogn.

Adgangsforhold - steder

 • attraktioner
 • arbejdspladser
 • badestrande
 • konferencer
 • offentlige bygninger
 • overnatningssteder
 • restauranter
 • sport
 • teater
 • toiletter
 • turistbureauer

Adgangsforhold - brugergrupper

 • kørestolsbrugere
 • gang-, arm- og håndhandicappede
 • synshandicappede
 • hørehandicappede
 • astmatikere og allergikere
 • udviklingshandicappede
 • alle med læsevanskeligheder

For hver af de syv grupper er der tale om ganske konkrete forhold, som skal være opfyldt for, at en bygning eller et område er tilgængeligt og anvendeligt.

Nogle bygninger er fuldt tilgængelige mens andre har mindre god tilgængelighed for en eller flere brugergrupper. Fordelen er først og fremmest, at den pålidelige information om adgangsforholdene gør det lettere at planlægge din færden, hvis du har funktionsnedsættelse.

Stederne er frivillige medlemmer af mærkeordningen. En inspektør fra Foreningen God Adgang gennemgår stedet, hvorefter resultatet bliver offentliggjort på hjemmesiden godadgang.dk.

Hvert andet år bliver stedet gennemgået igen, så oplysningerne er aktuelle.

Du kan finde oplysninger om de mærkede steder via God Adgang.

De almene boligorganisationer har en række handicapvenlige boliger. Både almene familieboliger og almene ældreboliger, herunder plejeboliger, kan være egnede for beboere med handicap.

Boligportalen ’Danmark Bolig’ giver overblik over almene lejeboliger i hele landet. Hvis du vælger ’avanceret søgning’, kan du udvælge boliger med god fysisk tilgængelighed for tre grupper:

 • kørestol
 • synshandicap
 • gang-, arm- og håndhandicap

Samtidig kan du finde svar på spørgsmål som: beliggenhed, boligens størrelse, ventetid, om du må have husdyr, hvem der udlejer, og om det kræver en særlig anvisning fra kommunen.

Almene familieboliger

Familieboliger udlejes efter venteliste. Du skal derfor skrives op på boligorganisationens venteliste. I visse tilfælde kan du have fortrinsret til en ledig bolig frem for andre på ventelisten:

 • Hvis kommunen har besluttet, at ældre og borgere med handicap har fortrinsret til boliger, der tidligere har været forbeholdt denne gruppe, eller som med støtte efter den sociale lovgivning er indrettet til denne gruppe.

 • Hvis du er stærkt bevægelseshæmmet, har du fortrinsret til boliger i tæt, lavt byggeri i en etage, der har et areal på mindst 85 m2 og har mindst et bade- og toiletrum med et frit manøvreareal på mindst 1,5 m.

 • Hvis din husstand er på mindst fire medlemmer, og en af disse er stærkt bevægelseshæmmet, har du fortrinsret til boliger med et areal på mere end 115 m2, der er beregnet for sådanne husstande.

Det kan også være aftalt med kommunen, at den har anvisningsretten til de nævnte boliger. Så bliver de ikke udlejet efter venteliste men efter en individuel vurdering af dit behov sammenholdt med andres. I disse tilfælde skal du kontakte kommunen.

Almene ældreboliger

Ældreboliger er boliger til ældre og borgere med handicap, der har behov for denne type bolig. Hvis du har handicap, kan du komme i betragtning til en ældrebolig uanset din alder.

Det er kommunen som afgør, om du kan komme i betragtning. Du skal derfor altid henvende dig til kommunen om muligheden for at få en ældrebolig. Ring eller bestil tid i borgerservice.

Ændring af boligens indretning

I stedet for at flytte fra din nuværende bolig, kan boligen i mange tilfælde indrettes, så den i højere grad er handicapvenlig. Du kan søge kommunen om hjælp til at gøre din nuværende bolig bedre egnet til dine behov. 

Tilgængelighed i byggeri reguleres i byggeloven og skal blandt andet fremme handicapvenlig indretning i nybyggeri og ombygninger.

Reglerne om tilgængelighed omhandler:

 • niveaufri adgang til alle enheder i en bygnings adgangsetage
 • niveaufri adgang til enheder på bebyggelsens etager, handicapparkeringspladser, tilgængelig passage fra handicapparkeringspladserne til bygningen
 • handicaptoiletter, offentligt tilgængelige
 • elevatorer, som kan betjenes af kørestolsbrugere – kravet gælder kun for bygninger med tre eller flere etager
 • teleslyngeanlæg i rum med fællesaktiviteter, mobile/trådløse teleslynger eller andre former for installationer, fx i mødelokaler og ved skranker
 • etablering af kørestolspladser ved fastmonterede pladser
 • tilgængelig skiltning og information i bygninger.

De enkelte regler er præciseret i Bygningsreglementet.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt et byggeri overholder Bygningsreglementets tilgængelighedskrav, eller hvis du ønsker at klage over utilgængeligt byggeri, skal du kontakte kommunen.

Du skal kunne rejse med fly, tog, bus og skib ligesom alle andre, selvom du har handicap. Tilgængelighed ved rejser er EU reguleret og er derfor gældende i hele Europa.

Tilgængelighed ved flyrejser

Du skal kunne rejse med fly ligesom alle andre, selvom du har handicap. Flyselskabet kan altså ikke nægte dig boarding, medmindre flyet ikke er stort nok til at rumme eventuelt mobilitetsudstyr eller hvis der er tale om en decideret sikkerhedsrisiko, som i så fald skal begrundes.

Uden beregning har du ret til assistance:

 • i lufthavnen før og efter rejsen
 • til at komme på og af flyet
 • ombord på flyet.

Luftfartsselskaberne skal ikke hjælpe dig med at spise eller tage medicin under flyvningen. Hvis du har behov for denne form for hjælp, fx under en længere flyvning, kan flyselskabet kræve, at du skal have en ledsager med.

For at få bedst mulig assistance på din rejse bør du kontakte flyselskabet, billetsælgeren eller rejsebureauet senest 48 timer, før rejsen begynder, og forklare, hvilken slags hjælp du har brug for. De vil også give vejledning om din kørestol eller andet mobilitetsudstyr og i givet fald om reglerne vedrørende batterierne til dem.

Hvis du har problemer med at få hjælp, mens du rejser, bør du kontakte lufthavnsmyndighederne eller flyselskabet. Hvis du ikke er tilfreds med svaret, kan du kontakte den relevante myndighed i det land, hvor du blev nægtet hjælp. I Danmark er denne myndighed Trafikstyrelsen.

Tilgængelighed ved togrejser

Du skal kunne rejse med tog ligesom alle andre, selvom du har handicap, og du bør let kunne få oplysninger om togenes tilgængelighed fra jernbaneselskabet.

Du må ikke forhindres i at købe en billet, foretage en reservation eller komme ombord på grund af din nedsatte mobilitet, medmindre det er strengt nødvendigt for at overholde jernbaneselskabets tilgængelighedsregler.

Uden beregning har du ret til assistance

 • på stationen før og efter rejsen
 • til at komme på og af toget.

For at få bedst mulig assistance bør du kontakte jernbaneselskabet, billetsælgeren eller rejsebureauet senest 48 timer, før rejsen begynder, og forklare, hvilken slags hjælp du har brug for. I Danmark er det senest 12 timer før, hvis du rejser med DSB, Arriva eller Nordjyske Jernbaner.

Ønsker du at klage over en utilgængelig togrejse i Danmark, skal du sende klagen til det pågældende jernbaneselskab. Hvis du ikke er tilfreds med jernbaneselskabets svar, kan du kontakte Ankenævnet for Bus, Tog og Metro.

Har du spørgsmål til overholdelsen af forordningen for passagerrettigheder, kan du kontakte Jernbanenævnet.

Tilgængelighed ved busrejser

Du skal kunne rejse med bus ligesom alle andre, selvom du har handicap.

Du må ikke forhindres i at købe en billet, foretage en reservation eller komme ombord på grund af din nedsatte mobilitet - medmindre det er strengt nødvendigt for at overholde lovbestemte sundheds- og sikkerhedskrav, eller hvis infrastrukturen ikke kan garantere sikker transport.

Ved lange rejser - over 250 km:

 • skal selskabet lade en person efter dit valg ledsage dig gratis, hvis dette løser sikkerhedsproblemer, der ellers ville forhindre dig i at rejse
 • har du ret til bistand i særlige terminaler og med at komme af og på bussen eller rutebilen - pt. findes der én af den type terminaler, som er beliggende i Aarhus.

Assistancen er gratis, men hvis du vil være sikker på at få den, skal du kontakte busselskabet, billetsælgeren eller rejsebureauet mindst 36 timer, før rejsen begynder og oplyse, hvilken slags assistance du har brug for. Selskabet eller terminalchefen kan bede dig møde op på et bestemt sted i op til én time før den planlagte afgang.

Hvis du har problemer med at få hjælp, mens du rejser, bør du fortælle det til myndighederne på stationen eller busselskabet.

Hvis du ønsker at klage over en hændelse der har fundet sted i Danmark, skal du henvende dig til det pågældende busselskab og anmode om en skriftlig afgørelse på din klage.

Er afgørelsen fra busselskabet ikke tilfredsstillende, skal du henvende dig til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro. Hvis din klage til ankenævnet falder uden for forordningen om buspassagerrettigheder vil ankenævnet henvise til Færdselsstyrelsen.

Tilgængelighed ved rejser med skib

Du skal kunne rejse med skib ligesom alle andre, selvom du har handicap.

Du har uden beregning ret til assistance til at komme ombord og i havn samt til at skifte skib.

For at få bedst mulig assistance bør du kontakte selskabet, billetsælgeren eller rejsebureauet senest 48 timer, før rejsen begynder, og forklare, hvilken slags hjælp du har brug for.

Selvom du ikke har gjort dette, skal selskabet og terminaloperatøren stadig gøre, hvad de kan for at hjælpe dig ombord, fra borde og under rejsen.

Hvis du har særlige behov for indkvartering, siddeplads eller hjælp, eller hvis du skal have lægeligt udstyr med, så fortæl billetsælgeren det, når du reserverer din rejse.

HHH Selskabet kan kræve, at du ledsages af en anden, hvis det er nødvendigt af hensyn til sikkerheden eller på grund af skibets eller havnens udformning. Ledsageren rejser gratis.

Hvis du har problemer med at få hjælp på din rejse, skal du fortælle det til havnemyndighederne eller færgeselskabet. Hvis du ikke er tilfreds med svaret, kan du kontakte den relevante myndighed i det land, hvor hændelsen fandt sted. I Danmark er det enten Søfartsstyrelsen eller Trafikstyrelsen. 

Mærkeordningen 'God Adgang'

Hvis du vil klage over, at en virksomhed ikke lever op til beskrivelsen i mærkeordningen 'God adgang', skal du først klage til virksomheden. Hvis virksomheden stadig ikke fremmer tilgængeligheden, kan du klage til Klagenævnet for Mærkeordningen for Tilgængelighed. Det er et privat klagenævn, der er etableret af Foreningen Tilgængelighed for Alle.

Ved flyrejser

Ønsker du at klage over en utilgængelig flyrejse, skal du klage til lufthavnen eller flyselskabet. Hvis du ikke er tilfreds med svaret, kan du kontakte den relevante myndighed i det land, hvor hændelsen fandt sted. I Danmark er myndigheden Trafikstyrelsen.

Ved togrejser

Ønsker du at klage over en utilgængelig togrejse, kan du klage til jernbaneselskabet. Hvis du ikke er tilfreds med jernbaneselskabets svar, kan du kontakte Ankenævnet for Bus, Tog og Metro.

Ved busrejser

Hvis du ønsker at klage over en utilgængelig busrejse, skal du kontakte det pågældende busselskab og anmode om en skriftlig afgørelse på din klage.

Er afgørelsen fra busselskabet ikke tilfredsstillende, skal du kontakte Ankenævnet for Bus, Tog og Metro. Hvis din klage til ankenævnet falder udenfor forordningen om rettigheder for buspassager vil ankenævnet henvise dig til Færdselsstyrelsen.

Ved rejser med skib

Ønsker du at klage over en utilgængelig rejse med skib, skal du kontakte havnemyndighederne eller færgeselskabet.

Hvis du ikke er tilfreds med svaret, kan du kontakte den relevante myndighed i det land, hvor hændelsen fandt sted. I Danmark er dette enten Søfartsstyrelsen eller Trafikstyrelsen.