Når jeres barn skal starte i skole

Forbered skolestart: indskrivning, hjælp til børn med handicap, skolevalg og skoleparat

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis dit barn skal gå på en privatskole, skal du selv henvende dig til den enkelte skole. Hver skole har sine egne regler for indskrivning og optagelse, men i de fleste tilfælde er det en god idé at skrive dit barn på i god tid. 

Hvis du barn bliver tilbudt en plads på en privatskole, kan du vælge at kontakte den kommunale distriktsskole, som barnet ellers skulle have gået på, og fortælle, at I ikke skal bruge pladsen. 

I nogle kommuner skal man underrette den distriktsskole, barnet er indskrevet på. På den måde kan kommunen holde styr på, om den lever op til sit ansvar for, at alle undervisningspligtige børn i kommunen bliver indskrevet i folkeskolen eller modtager undervisning. 

Start Specialpædagogisk Støtte (SPS)

Hvis I er forældre til et barn med et handicap eller en funktionsnedsættelse, kan I med fordel starte i god tid med at planlægge skolestarten - gerne 1 til 2 år, før det bliver aktuelt. 

Her får I rådgivning

Det er en god idé at få sat navn på og få inddraget den person, der skal koordinere overgangen mellem børnehave og skole.

Det er som regel sagsbehandleren eller en person fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), der varetager koordineringen. 

På Forældrerådgivningens hjemmeside kan du læse mere om PPR og dets roller:

Her kan I søge om støtte

SPS står for Specialpædagogisk Støtte. Gennem SPS kan I som forældre søge om kompenserende hjælpemidler til jeres barn, hvis barnet har behov for støtte til at kunne begå sig på lige vilkår med de øvrige elever i barnets klasse. Det kan være tilskud til hjælpemidler, personlige assistance, specialundervisning eller anden socialpædagogisk bistand. 

Hvis jeres barn fx har høretab, skal I vedlægge en udtalelse fra en hørekonsulent eller en udtalelse fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, når I søger om høretekniske hjælpemidler, 

Skolerne i kommunen hører til hvert deres skoledistrikt. Jeres bopælsadresse bestemmer, hvilket skoledistrikt I hører til, og altså hvilken skole jeres barn vil blive tilbudt en plads på.

På kommunens hjemmeside kan I finde flere oplysninger om, hvilken skole jeres barn tilhører.

Hvis I ønsker en anden skole

Hvis I ikke ønsker, at jeres barn skal gå på folkeskolen i jeres skoledistrikt, kan I frit vælge at indskrive jeres barn i en folkeskole, der ligger uden for jeres skoledistrikt eller i en helt anden kommune. Om barnet kan gå der afhænger af, om der er plads. 

På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside kan du læse om frit skolevalg: 

Jeres barn har krav på undervisning i folkeskolen fra det kalenderår, hvor det fylder 6 år. Men alderen afgør ikke i sig selv, om jeres barn er parat til at gå i skole.

Den afgørelse træffes normalt på baggrund af:

  • en individuel skolemodenhedsundersøgelse
  • en udtalelse fra lederen af børnehave eller børnehaveklasse. 

Der er ingen facitliste over, hvad det vil sige at være skoleparat. Skoleparathed hænger sammen med de mange forskellige egenskaber og færdigheder, som jeres har udviklet i familien, børnehaven og blandt venner indtil nu. Det vigtigste er, at barnet er klar til at møde nye udfordringer, og at det er så socialt udviklet, at det kan trives i en større børnegruppe med færre voksne.

Hvis I som forældre - i samråd med skolen og fx barnets dagsinstitution - vurderer, at jeres barn ikke er modent til at starte i skole som 6-årig, kan I anmode om 1 års udsættelse af skolestart. 

Der er 2 betingelser for at udsætte skolestart: 

  • Kommunalbestyrelsen skal godkende, at skolestarten bliver udsat
  • Beslutningen om at udsætte undervisningspligten skal tages i kalenderåret, hvor barnet fylder 6 år og senest før skoleårets start den 1. august. 

Hvis skole, dagtilbud og I som forældre sammen vurderer, at barnet er modent og kan følge en skoleundervisning, kan skolelederen i samråd med jer beslutte, at barnet kan begynde i skole tidligere end normalt. Barnet kan tidligst begynde i skole i det kalenderår, hvor det fylder 5 år inden den 1. oktober. 

Hvis I som forældre ønsker tidlig skolestart, kan I enten: 

  • kontakte kommunens skoleforvaltning
  • henvende jer til den lokale folkeskole. 

Hvis du vil vide mere

Det er skolelederen, der træffer beslutninger om skolens elever inden for de rammer og principper, som kommunalbestyrelsen eller skolebestyrelsen har fastsat. Det er derfor ikke muligt at klage over en afgørelse om barnets skolestart.