Støtte til bygningsfornyelse - privat lejebolig

Hvis du bor i en privat udlejningsejendom, opført før 1960, kan det berøre dine lejeforhold

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Som udlejer er der mulighed for, du kan få støtte til renoveringsarbejde på din ejendom. Dog skal mindst én af følgende betingelser være opfyldt:

  • Der er ikke tidssvarende opvarmning i boligerne
  • Boligerne mangler toilet eller bad
  • Ejendommen er opført før 1960, og kommunen vurderer, at ejendommen er nedslidt.

Kommunen kan som udgangspunkt give tilskud til alle typer renoveringsarbejde på bygningen.

Hvis din bolig mangler toilet eller bad, kan du få tilskud til at opføre mindre tilbygninger med plads til toilet- og badefaciliteter. Det samme gælder, hvis du ønsker at etablere en elevator til ejendommen.

Endelig kan kommunen yde tilskud til nedrivning af bygninger, som er i meget dårlig stand, eller som kan skaffe lys, luft og friarealer til andre boliger i nærheden.

Det er kommunen, der afgør, hvilket renoveringsarbejde du kan få støtte til.

Arbejdet bliver udført efter lejelovens almindelige bestemmelser om gennemførelse af forbedringer. Der er ikke noget formelt krav om, at du som lejer skal inddrages i projektet. Men for at opnå det bedste og mest tilfredsstillende resultat bør ejer og lejere arbejde sammen om projektets omfang og valg af løsninger. Ejeren bør også bestræbe sig på løbende at holde alle lejere informeret om projektet – ikke mindst de praktiske forhold ved selve ombygningen.

Hvis der er en lovligt valgt beboerrepræsentation i ejendommen, skal repræsentanterne have forelagt projektet på forhånd og have en frist på mindst 6 uger til at komme med indsigelser.

Hvis byggearbejderne er så omfattende, at du som lejer ikke kan bo i din lejlighed under ombygningen, skal du have stillet en midlertidig genhusningsbolig til rådighed. Det er kommunen, der afgør, om din lejlighed er ubeboelig under ombygningen, finder genhusningsboligen og betaler udgifterne i forbindelse med den midlertidige genhusning.

Under den midlertidige genhusning bliver du ikke sagt op. Du skal derfor blive ved med at betale din sædvanlige husleje til udlejer, og du skal ikke ændre din folkeregisteradresse. Huslejen i den midlertidige lejlighed betales af kommunen.

Retten til almindelig boligstøtte i din hidtidige lejlighed bevares, selv om du er midlertidig genhuset.

Da der er tale om en kortere periode, er det begrænset, hvilke krav du kan stille til den midlertidige lejlighed.

Når du er flyttet tilbage, fortsætter lejemålet på uændrede lejevilkår. Dog får du en lejeforhøjelse som følge af de forbedringer, der er gennemført.

Du har også mulighed for selv at finde et sted at bo. Kontakt kommunen for yderligere oplysninger om dine muligheder ved egen midlertidig genhusning.

Permanent genhusning vil være nødvendig, når lejligheden:

  • er en del af en ejendom, som skal rives ned
  • skal lægges sammen med en anden lejlighed
  • på grund af bygningsfornyelsen vil være ubeboelig i mere end 6-12 måneder
  • skal fraflyttes, fordi den er sundheds- eller brandfarlig (kondemneret).

Permanent genhusning vil sige, at du ikke kommer tilbage til din lejlighed, men får tilbudt en ny. Lejere, hvis husleje stiger mere end 226 kr. pr. m2 bruttoetageareal (2024), som følge af bygningsfornyelse sammen med andre forbedringer gennemført inden for de sidste 3 år, kan også forlange at få en anden bolig.

Retten til permanent genhusning gælder ikke for ”nye” lejere i følgende tilfælde:

  • Hvis du som lejer har haft din lejlighed i mindre end 2 år på det tidspunkt, hvor du skal flytte ud på grund af bygningsfornyelsen, har du ikke ret til genhusning, hvis udlejeren ved lejemålets indgåelse var klar over, at lejligheden senere skulle fraflyttes permanent.
  • Hvis du som lejer har haft dit lejemål i mindre end 2 år på det tidspunkt, hvor der varsles lejeforhøjelse som følge af bygningsfornyelsen, har du ikke ret til genhusning efter ”155 kr.-reglen”, jf. § 60 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, hvis udlejeren ved lejeaftalens indgåelse vidste, at reglen ville kunne træde i kraft.

Er der gået 2 år eller mere fra lejemålets indgåelse og frem til lejemålet skal fraflyttes eller lejeforhøjelsen varsles, har du i begge tilfælde alligevel ret til permanent genhusning.

Kommunen betaler rimelige udgifter ved flytningen til genhusningslejligheden, herunder også udgifter til flytning af telefon mv. Ved udnyttelse af fortrydelsesretten dækkes flytteomkostningerne på ny. Der kan eventuelt også ydes lån til depositum mv.

Lejeforhøjelse for forbedringsarbejderne skal varsles 3 måneder i forvejen og desuden godkendes af kommunen.

Forhøjelsen kan tidligst træde i kraft ved arbejdernes afslutning.

Til de støtteberettigede forbedringsudgifter ydes et huslejetilskud, som kaldes indfasningsstøtte. Hvis huslejestigningen overstiger 226 kr. pr. m2, skal kommunen yde tilskud til den del af huslejestigningen, som overstiger de 226 kr. pr. m2. Tilskuddet udgør det første år 2/3 af huslejestigningen udover de 226 kr. pr. m2, og det aftrappes ligeligt over 10 år.

Til den del af huslejestigningen, som ligger under 226 kr. pr. m2, kan kommunen vælge at yde indfasningsstøtte. Kommunen fastsætter støttens størrelse, men støtten kan det første år maksimalt udgøre 2/3 af huslejestigningen. Indfasningsstøtten aftrappes ligeligt over 10 år med lige store dele hvert år, således at lejeren betaler den fulde lejeforhøjelse år 11.

Udlejer skal lade indfasningsstøtten fragå huslejeberegningen.

Indfasningsstøtten kan kun ydes til de boliger, der bebos af de samme lejere, som da huslejestigningen blev varslet. Når de oprindelige lejere flytter, bortfalder støtten.

Beløbet på 226 kr. pr. m2 bruttoetageareal (2024) reguleres én gang årligt efter udviklingen i nettoprisindekset.

Uanset begrundelsen har du ret til én gang at afvise en tilbudt genhusningslejlighed og få tilbudt en anden i stedet.

Herudover kan du altid klage til kommunen, hvis du ikke mener, den tilbudte genhusningslejlighed opfylder lovens krav om en passende erstatningslejlighed. Kan kommunen ikke imødekomme klagen, indbringer kommunen den for byfornyelsesnævnet, der tager stilling til, om lejligheden opfylder lovens krav.

I op til 2 år efter, at du er flyttet ind i en tilbudt genhusningslejlighed, kan du fortryde og anmode kommunen om at få tilbudt en anden genhusningslejlighed.