Kolonihave

Kolonihaveområder giver bybefolkningen mulighed for beskæftigelse og rekreation i fritiden i byområder

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Den overvejende del af kolonihaverne ligger på kommunalt ejet jord, mens en række andre parter, fx DSB, ejer resten. Kolonihaveforbundet er ofte lejer af arealerne, og lejer i så fald arealerne videre til de lokale foreninger.

Kolonihaveloven sikrer, at den langt overvejende del af kolonihaveområderne forbliver varige kolonihaver, der ikke kan nedlægges som led i kommunens almindelige kommune- og byplanlægning.

Kommunen kan også udlægge nye kolonihaveområder, hvis der lokalt er behov for det, og kommunen er indstillet på at efterkomme ønsket.

En kolonihave defineres i loven som en havelod i et kolonihaveområde.

Et kolonihaveområde defineres i loven primært ved, at havelodderne i gennemsnit ikke er større end 400 m2. Der må opføres bebyggelse til dag- og natophold og til opbevaring af redskaber m.v. Bebyggelsen må ikke anvendes til helårsbeboelse.

I nye kolonihaveområder etableret efter 2001 må alle og enhver færdes til fods på veje og stier i dagtimerne fra 1. april til 30. september, og i ældre kolonihaveområder vil der ofte også være adgang for offentligheden.

  • I kolonihaveloven defineres et kolonihaveområde som et areal, der ligger i byzone eller landzone
  • Et kolonihaveområde kan ikke ligge i et sommerhusområde
  • Kolonihaveområder giver bybefolkningen mulighed for beskæftigelse og rekreation i fritiden i byområder.

Et kolonihavehus er ikke et sommerhus

Sommerhusområder anvendes til ferie- og fritidsformål uden for byerne.

I vinterperioden må man som udgangspunkt ikke overnatte i sit kolonihavehus. Der kan dog fastsættes lokale regler for dette i de enkelte kommuner. Nogle kolonihaveområder må slet ikke benyttes til overnatning i vinterhalvåret, mens andre kolonihaveområder må benyttes fx i weekender og ferier. 

Hvis der ikke er tilladelse til overnatning i kolonihaveområdet, er der året rundt alene mulighed for dagophold i kolonihaven. 

Reglerne for ophold i kolonihavehuse vil typisk være fastsat af en offentlig myndighed i en lokalplan, byplanvedtægt eller i en landzonetilladelse. Det kan også være reguleret i en privatretlig servitut og i aftalen om udlejning af arealet.

Er du i tvivl, så spørg kommunen, hvor kolonihavehuset ligger. 

Helårsbeboelse strider imod formålet med kolonihaver, idet kolonihaveområder fortsat kan være en væsentlig del af bybefolkningens mulighed for rekreation og beskæftigelse i fritiden.

Hvis kolonihavehuse overgår til at blive helårsbeboelse, vil de - særligt i de store byer – kunne blive så dyre, at almindelige danskere ikke vil have råd til at benytte dem til rekreation og beskæftigelse i fritiden. 

Som berørt borger kan du klage over en kommunes afgørelse om hel eller delvis nedlæggelse af kolonihaver.

Klagereglerne fremgår af kapitel 6 i kolonihaveloven.
Du skal klage til Planklagenævnet.