Særligt for dig, der er pensionist

Læs mere om boligstøtte for dig, der er pensionist 

Indhold

Boligstøtte hvis du bor i lejebolig

Hvor meget du kan få i boligstøtte, kommer bl.a. an på:

 • husstandens indkomst
 • husstandens formue
 • antallet af børn og voksne, der bor i boligen
 • huslejens størrelse
 • antal kvadratmeter i boligen
 • om du er folkepensionist eller førtidspensionist

Her er en oversigt over, hvad du højst kan få i boligstøtte, når du er folkepensionist:

Antal børn i boligen Maks per md. (2024) 

0-3 børn

4 børn eller flere

4.563 kr.

5.704 kr. 

Du kan måske få mere i boligstøtte, hvis

 • du bor i en bolig, der er anvist af kommunen
 • du eller en anden i boligen modtager tilskud til borgerstyret personlig assistance, BPA
 • du eller en anden i boligen er stærkt bevægelseshæmmede, og boligen er tilpasset til det.

Når du søger om boligstøtte, bliver du bedt om at oplyse, om du har en andelsbolig eller anden uregistreret formue. Formue deles op i registreret og uregistreret formue.

Uregistreret formue er:

 • Kontantbeholdning
 • Værdi af biler
 • Egenkapital i virksomhed
 • Private tilgodehavender, herunder i udlandet
 • Fast ejendom i udlandet
 • Uregistrerede værdipapirer, herunder i udlandet
 • Værdi af skibe og andre fartøjer
 • Anden gæld

Udbetaling Danmark indhenter selv oplysninger om din registrerede formue.

Registreret formue er:

 • Penge i banker og pengeinstitutter
 • Værdipapirer, bl.a. pantebreve, aktier og kursværdien af obligationer
 • Kursværdi af investeringsbeviser
 • Studiegæld
 • Ejendomsværdi af fast ejendom i Danmark
 • Restgæld til realkreditinstitutter, reallånefonde og pengeinstitutter,
 • Restgæld til pensionskasser, forsikrings- og finansieringsselskaber
 • Restgæld til kontokortordninger
 • Pantebreve i depot
 • Gæld vedrørende boligydelseslån
 • Gæld vedrørende lån til betaling af grundskyld (indefrosne ejendomsskatter)

Påvirker min formue boligstøtten?

Du kan godt få boligstøtte, selvom du har en formue. Der er ikke en øvre grænse for, hvor stor formuen må være for at få boligstøtte. Men der er en grænse for, hvornår formuen regnes med ved beregning af boligstøtten.

Her kan du se, hvilke konsekvenser formuen har for boligstøtten:

Ikke-pensionister og personer tilkendt førtidspension efter 1. jan. 2003

Formuegrænse (2024) Betydning for boligstøtten 
0 kr. - 855.800 kr. Ingen betydning for boligstøtten
855.800 kr. – 1.711.800 kr. 10% af formuen bliver regnet med som en del af din årlige indkomst, hvilket kan betyde en lavere eller ingen boligstøtte. 
1.711.800 kr. eller derover 20% af formuen bliver regnet som en del af din årlige indkomst, hvilket kan betyde en lavere eller ingen boligstøtte.

Folkepensionister eller personer, tilkendt førtidspension før 2003

Formuegrænse (2024) Betydning for boligstøtten  
0 kr. - 973.800 kr. Ingen betydning for boligstøtten

973.800 kr. – 1.947.700 kr.

10% af formuen bliver regnet med som et formuetillæg og lægges sammen med din årlige indkomst, hvilket kan betyde en lavere eller ingen boligstøtte. 
1.947.700 kr. eller derover 20% af formuen bliver regnet med som et formuetillæg og lægges sammen med din årlige indkomst, hvilket kan betyde en lavere eller ingen boligstøtte.

Hvis din ægtefælle dør og samtidig er den person, der modtager boligstøtte til jeres fælles bolig, skal du være opmærksom på, at boligstøtten stopper. Vil du fortsætte med at modtage boligstøtte, skal du derfor søge boligstøtte.

Du får et brev fra Udbetaling Danmark

Hvis din ægtefælle dør, skriver Udbetaling Danmark til dig. Hvis du ønsker boligstøtte hurtigst muligt og fra førstkommende måned efter din ægtefælles død, skal du søge om boligstøtte i samme måned som dødsfaldet, eller senest 14 dage efter du har modtaget brevet. Det betyder, at du altid vil have mindst 14 dage til at søge boligstøtte.

Du kan få boligstøtte, når du bor på plejehjem

Du kan få boligstøtte, når du bor på plejehjem. For at få boligstøtte skal du søge om boligstøtte. Hvis du har brug for hjælp til at søge boligstøtte, eller hvis du skal hjælpe en anden med at søge boligstøtte, kan du læse mere om det her:

Hvis din ægtefælle eller samlever er flyttet på plejehjem

Hvis I får boligstøtte, og din ægtefælle eller samlever flytter på plejehjem, skelner vi mellem to scenarier:

1. Hvis du er den, som plejer at få boligstøtten udbetalt

Hvis du er boligstøttemodtager og indtil nu har fået udbetalt boligstøtten, fortsætter din boligstøtte. Det er dog vigtigt, at du giver Udbetaling Danmark besked om, at din ægtefælle eller samlever flytter på plejehjem. 

2. Hvis din ægtefælle plejer at få boligstøtten udbetalt

Hvis din ægtefælle er boligstøttemodtageren og indtil nu har fået udbetalt boligstøtten, vil boligstøtten stoppe. Hvis du ønsker at få boligstøtte, skal du søge om det.

Hvis du skal have hjælp til din boligstøtte af en anden, skal du give personen en fuldmagt.

Det gælder både, hvis personen skal hjælpe med at søge boligstøtte, og hvis personen skal hjælpe med at kontakte Udbetaling Danmark på dine vegne ved fx spørgsmål eller ændringer til din boligstøtte. Personen skal have en fuldmagt - også selvom I bor sammen, og den anden blot skal tale med Udbetaling Danmark om sagen.

Boligstøtte som lån, hvis du bor i ejer- eller andelsbolig

Du kan også søge om boligstøtte, når du bor i en andels- eller ejerbolig. Boligstøtten bliver udbetalt som et lån.

Du er ejer, hvis du fx ejer 1% af din bolig, eller hvis du ejer en aktie eller en anpart i den ejendom, hvor du bor, også selvom du har en lejekontrakt. Det samme gælder, hvis du bor sammen med en, der ejer hele eller en del af boligen.

Derfor skal du skrive under på en gældserklæring for at få boligstøtte som lån. Det betyder, at du hæfter personligt for gælden og har pligt til at betale lånet tilbage. Hvis det ikke er dig, der ejer boligen, skal du også få ejeren til at skrive under på erklæringen. Fx hvis det er din ægtefælle eller samlever, der er ejer, men dig der er pensionist.

Hvis du bor i en ejerbolig, skal du som sikkerhed for lånet også have tinglyst et skadesløsbrev eller ejerpantebrev i boligen. Du kan kun få boligstøtte som lån, hvis du, eller en anden i boligen, ikke samtidig har et lån til at betale ejendomsskatter til samme bolig.

En gang om året vil du modtage en opgørelse over dit lån. Opgørelsen viser gældens størrelse og tilskrevne renter.

Hvis du ønsker at ændre dit lån eller nedsætte din udbetaling

Når du får boligstøtte som lån, får du udbetalt det beløb, som du har ret til at låne pr. måned. Hvis du ønsker at få udbetalt og låne et mindre beløb pr. måned, har du også mulighed for det. Du kan også vælge at stoppe udbetalingen af lån, selvom du ikke flytter eller har solgt boligen.

Hvis du bor i en andels- eller ejerbolig og får boligstøtte, skal du betale boligstøttelånet tilbage med renter, hvis du fx sælger din bolig eller flytter.

Du kan også altid betale hele eller en del af lånet tilbage.

Fra den 1. januar 2023 tilskrives der renter på dit boligstøttelån. Vi bruger den rentesats (diskontoen), som Nationalbanken har sat pr. den 1. oktober i indeværende år. Hvis du har optaget boligstøttelån før 2004, er rentesatsen dog halvdelen af diskontoen på den del af lånet, der er udbetalt før 2004.

Hvis du flytter, har du forskellige muligheder ift. dit boligstøttelån.

Betal dit boligstøttelån tilbage med det samme

Når du flytter fra boligen, stopper du med at få boligstøtte. Udbetaling Danmark regner ud, hvor meget du skylder og sender dig en regning, du skal betale. Du skal huske at fortælle folkeregistret og Udbetaling Danmark, at du flytter.

Flyt din gæld til din nye adresse

Hvis du bor i andelsbolig, og du flytter direkte til en ny andels- eller ejerbolig, kan du flytte gælden over til din nye bolig og vente med at betale gælden tilbage.

Bor du i ejerbolig og flytter direkte i en ny andels- eller ejerbolig, kan du også flytte gælden over til din nye bolig. Du skal dog betale 15 % af gælden og renter tilbage til Udbetaling Danmark

Hvis du ønsker at flytte din gæld med til din nye adresse, skal du ringe til Udbetaling Danmark (og så sender vi en blanket, som skal udfyldes og sendes retur)

Søg om boligstøttelån til en ny andels- eller ejerbolig

Hvis du flytter til en ny andels- eller ejerbolig, kan du måske også få boligstøtte som lån til den. Hvis du ønsker det, skal du søge igen.

Du har stadig mulighed for at flytte gælden over til din nye andels- eller ejerbolig, hvis du flytter direkte fra den gamle til den nye bolig.

Hvis man ikke flytter fra sin bolig, men bliver boende til man dør, bliver gælden afregnet i boet. Det betyder, at Udbetaling Danmark melder et krav til bobestyreren, som svarer til det beløb, man har fået i boligstøtte og renter af lånet.

En efterlevende ægtefælle eller et andet husstandsmedlem kan i nogle situationer overtage gælden og blive boende i boligen ved at skrive under på en gældsovertagelseserklæring. Det er et krav, at den efterlevende ægtefælle eller et andet husstandsmedlem skal være eller blive ejer af boligen.

Lovgivning

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om din boligstøtte, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.

Kontakt Udbetaling Danmark, Boligstøtte