Arbejdsløshedsforsikring i EØS-lande og Schweiz

Du kan i nogle lande få medregnet dine perioder med arbejde og arbejdsløsheds­forsikring som ledig

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Når du arbejder i et EØS-land eller Schweiz, skal du som udgangspunkt være arbejdsløshedsforsikret i det land, hvor du arbejder. Der er dog undtagelser, hvis du fx er udstationeret eller er grænsearbejder.

Bliver du ledig i et andet EØS-land eller Schweiz, kan du i nogle tilfælde få medregnet dine tidligere perioder med arbejde og arbejdsløshedsforsikring i andre lande og dermed få ret til ydelser i det nye land. Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal perioderne ligge efter 1. maj 2010.

Du skal opfylde forskellige krav for at få ret til danske dagpenge, hvis du kommer til Danmark fra udlandet. Kravene drejer sig bl.a. om dit medlemskab af en a-kasse, og hvor meget og hvordan du har arbejdet.

Der kan gælde særlige regler for dig, hvis du er udstationeret, grænsearbejder, indvandrer, flygtning, statsløs eller medfølgende ægtefælle til en udstationeret.

Hvis du bliver arbejdsløs i et EØS-land eller Schweiz, kan de perioder, hvor du havde arbejde eller arbejdsløshedsforsikring i Danmark betyde, at du også opfylder betingelserne for at få ydelser i det nye land, du bor i.

Du skal dokumentere dine danske arbejds- og forsikringsperioder med dokumentet PD U1.

Som udgangspunkt skal du have udført arbejdet i Danmark. Har du arbejdet i et andet EØS-land end Danmark, kan arbejdsperioden tælle med, hvis du i den periode var omfattet af dansk social sikring.

Det er Udbetaling Danmark, som afgør, om du er omfattet af dansk social sikring under udstationering til udlandet.

Du kan søge om dokumentet PD U1 med ansøgningsskema EØS 4.

Du kan også vælge at få din tidligere arbejdsgiver til at hjælpe dig - det forkorter som regel sagsbehandlingstiden meget. Din arbejdsgiver kan vælge mellem at udfylde og indsende ansøgningsskema EØS 7 eller benytte den digitale indberetningsmulighed på virk.dk

Hvis du har haft flere arbejdsgivere, skal de hver især udfylde blanket EØS 7 eller benytte indberetningsmuligheden på virk.dk.

Ansøgningsskemaet skal sendes til den danske a-kasse, som du senest har været medlem af. Hvis du ikke har været medlem af en dansk a-kasse, skal ansøgningen sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Du skal opfylde forskellige krav for at få ret til dagpenge, hvis du kommer til Danmark efter at have arbejdet eller været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land eller Schweiz. Kravene vedrører dels dit medlemskab af en a-kasse, dels hvor meget og hvordan du har arbejdet.

Du skal have været medlem af en a-kasse

Du skal have været medlem af en dansk a-kasse i mindst et år for at have ret til dagpenge efter dit ophold i et andet EØS-land eller Schweiz.

Har du været medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år, kan du overføre dine arbejdsløshedsforsikringsperioder fra et andet EØS-land eller Schweiz. Du skal opfylde følgende 2 betingelser senest 8 uger efter at du er ophørt med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land eller Schweiz:

 • Du søger skriftligt om optagelse i den danske a-kasse.
 • Du flytter til Danmark og opholder dig her.

Har du ikke været medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år, kan du overføre dine arbejdsløshedsforsikringsperioder fra et andet EØS-land eller Schweiz. Du skal opfylde følgende 2 betingelser senest 8 uger efter, at du er ophørt med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land eller Schweiz:

 • Du søger skriftligt om optagelse i den danske a-kasse
 • Du er begyndt på et arbejde af 296 timers varighed inden for tre måneder eller 12 uger som fuldtidsforsikret. Hvis du bliver optaget som deltidsforsikret, skal du arbejde mindst 148 timer inden for 3 måneder eller 12 uger. Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, skal du have påbegyndt driften af en selvstændig virksomhed mere end midlertidigt og i væsentligt omfang. Den selvstændige virksomhed skal drives i 8 hele uger inden for 3 måneder eller 12 uger.

Det er vigtigt, at du overholder fristen på otte uger, uanset om du har modtaget et dokument PD U1 fra det andet land eller ej. A-kassen kan i særlige tilfælde forlænge 8-ugers-fristen. Det kan være i tilfælde af barselsorlov eller sygdom i umiddelbar tilknytning til fristens udløb. Fristen kan forlænges med op til 2 år. I andre særlige tilfælde kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter indstilling fra a-kassen forlænge 8-ugers-fristen i op til 2 år.

Du skal opfylde krav om beskæftigelse

For at få ret til dagpenge efter dit ophold i et andet EØS-land eller Schweiz skal du opfylde et beskæftigelseskrav. Dette krav er opfyldt, når du har haft et års arbejde på fuld tid inden for 3 år. Dine arbejdsperioder i et andet EØS-land eller Schweiz kan blive medregnet, hvis du samtidig har været arbejdsløshedsforsikret. Det gælder, uanset om du har overskredet 8-ugers-fristen for overførsel af dine udenlandske forsikringsperioder. Men det er en forudsætning, at du opfylder de øvrige betingelser, og at det er bekræftet på et dokument PD U1.

Det er a-kassen, der afgør, om du kan blive medlem af a-kassen og få ret til dagpenge.

Hvis du bliver udstationeret, kan du fortsat være forsikret i det land, du udstationeres fra. For at blive betragtet som udstationeret, skal du opfylde betingelserne:

 • Arbejdet skal være lønnet.
 • Du skal udstationeres af din arbejdsgiver.
 • Arbejdsgiveren skal betale lønnen under udstationeringen.
 • Du skal være omfattet af lov om social sikring i det land, du udstationeres fra.
 • Udstationeringen må som hovedregel ikke vare mere end et år. Det kan dog forlænges med yderligere et år.

Du kan søge om at bevare ret til dansk social sikring under arbejde i udlandet hos Udbetaling Danmark.

Hvis din ægtefælle eller samlever skal udstationeres, og du siger dit job op eller tager orlov for at følge med, kan du på visse betingelser få dagpenge, når du vender tilbage fra udlandet. For at få ret til dagpengene skal du indplaceres i en dagpengeperiode, inden du rejser ud. For at blive det, skal du opfylde betingelserne:

Du skal have været medlem af en a-kasse mindst et år.

Du skal have arbejdet i et omfang, der sammenlagt svarer til fuldtidsarbejde i mindst 52 uger inden for de seneste 3 år, hvis du er fuldtidsforsikret i a-kassen. Er du deltidsforsikret, skal du have arbejdet i et omfang, der sammenlagt svarer til fuldtidsarbejde i mindst 34 uger inden for de seneste 3 år.

Din partner skal være udsendt eller udstationeret af sin arbejdsgiver i henhold til en forflyttelsespligt, som fremgår af ansættelsesaftalen.

Din partner skal være omfattet af reglerne om skattepligt for udsendte og deres samlevende ægtefæller i Danmark.

Du skal dokumentere over for a-kassen, at dit ønske om dagpenge skyldes din partners udsendelse til udlandet, og at du skal med.

Du skal have helbred til at klare et arbejde på fuld tid som fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret.

Du vil ikke have ret til dagpenge, fra du stopper på - eller tager orlov fra - arbejdet, og indtil du rejser ud.

Opholdet i udlandet vil forbruge af den periode, du ellers ville have ret til dagpenge, men du vil have ret til dagpenge, fra du vender hjem og i den resterende del af perioden.

For at komme i betragtning til dagpenge som medfølgende ægtefælle, skal du være stoppet på dit job eller have startet din orlov i perioden fra og med den 25. juli 2009 til og med 1. august 2013.

Spørg i din a-kasse, hvis du vil vide mere.

Hvis du bliver ledig som grænsearbejder eller såkaldt ”anden arbejdstager end grænsearbejder”, er du omfattet af særlige regler for arbejdsløshedsforsikring, i forhold til hvor du skal være arbejdsløshedsforsikret, og hvor du har ret til ydelser.

 • Du er grænsearbejder, hvis du arbejder som lønmodtager eller selvstændig i ét EØS-land eller Schweiz, men bor i et andet EØS-land, som du som hovedregel vender tilbage til mindst én gang om ugen.
 • Du er ”anden arbejdstager end grænsearbejder”, hvis du som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende arbejder i ét EØS-land, men bor i et andet EØS-land, som du ikke vender tilbage til mindst én gang om ugen.

Du skal som udgangspunkt arbejdsløshedsforsikres i Danmark, hvis du har arbejde eller driver selvstændig virksomhed i Danmark og har din bopæl i et andet EØS-land.

Du skal have arbejdsløshedsdagpenge fra Danmark, hvis du opfylder betingelserne for ret til arbejdsløshedsdagpenge fra en dansk a-kasse, og du bliver delvis eller periodevis ledig. Du skal også stille dig til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved at tilmelde dig et jobcenter i Danmark. Kontakt din a-kasse, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du i øvrigt opfylder betingelserne for at få arbejdsløshedsdagpenge.

Hvis du bliver fuldt ledig som grænsearbejder, skal du have arbejdsløshedsydelser fra dit bopælsland. Dine danske perioder med arbejde og arbejdsløshedsforsikring kan, såfremt du opfylder betingelserne i pågældende land, overføres til det andet EØS-land, hvis myndighederne stiller krav om, at du har haft perioder med arbejde og arbejdsløshedsforsikring. Perioderne kan give dig ret til ydelser under ledighed. Myndighederne i dit bopælsland kan vejlede dig om, hvilke krav landet stiller for ret til ydelser under ledighed. Du skal i øvrigt huske at melde dig ledig hos arbejdsformidlingen i dit bopælsland. Herudover kan du også melde dig ledig hos et jobcenter i Danmark, hvis du ønsker at søge arbejde i Danmark.

Hvis du bliver fuldt ledig som ”anden arbejdstager end grænsearbejder”, skal du være tilmeldt arbejdsformidlingen i dit bopælsland og modtage arbejdsløshedsydelser herfra. Vender du imidlertid ikke tilbage til dit bopælsland, men bliver i det land, hvor du sidst havde arbejde, skal du stille dig til rådighed, og modtage arbejdsløshedsydelser herfra.

Spørg i din a-kasse, hvis du vil vide mere.

Hvis du er statsborger i et land uden for EØS og Schweiz, kan du ikke overføre perioder med arbejde og arbejdsløshedsforsikring fra Danmark til de andre EØS-lande og Schweiz. Du kan heller ikke overføre perioderne til Danmark fra et andet EØS-land eller Schweiz. Du kan dog overføre perioder med arbejde og arbejdsløshedsforsikring mellem de nordiske lande.

Du kan derimod godt overføre forsikrings- og arbejdsperioder mellem EØS-landene, hvis:

 • Du er flygtning efter Genèvekonventionen, og du bor i et EØS-land eller Schweiz.
 • Du er statsløs efter New York-konventionen, og du bor i et EØS-land eller Schweiz.

Ønsker du at klage over en afgørelse om arbejdsløshedsforsikring på tværs af landegrænser, skal du sende din klage til din a-kasse senest 4 uger efter du har modtaget a-kassens afgørelse.

Hvis a-kassen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Arbejdsskadestyrelsen eller Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Styrelsernes afgørelser kan du klage over til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Bor du i et andet EØS-land eller Schweiz, kan du søge vejledning hos den ansvarlige myndighed i dit bopælsland, fx om hvilke krav landet stiller for ret til ydelser under ledighed. Du kan finde oplysninger om andre landes myndigheder i EU’s adressebog

EU-landene er: Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

EU-landene kaldes sammen med Island, Liechtenstein og Norge for EØS-landene på baggrund af en aftale mellem EU og de 3 lande.