Råd og tilsyn på ældreområdet

Ældreråd skal sikre samarbejde mellem ældre borgere og kommunalbestyrelsen

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Kommunen skal etablere et ældreråd, der skal sikre dialog og samarbejde mellem kommunens ældre borgere og kommunalbestyrelsen. Ældre får gennem ældrerådet en mulighed for at drøfte og følge indholdet og udformningen af kommunens ældrepolitik. Kommunalbestyrelsen har pligt til at høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører ældre. Det kan fx være kommunalbestyrelsens forslag til ændring i serviceniveauet. Ældrerådet kan desuden beskæftige sig med alle spørgsmål, der har betydning for ældre; fx trafik- og boligforhold, sundhed, miljø og kultur.

Ældrerådet skal ikke beskæftige sig med konkrete personsager eller konkrete personalespørgsmål.

Der vælges mindst fem medlemmer og fem suppleanter til kommunes ældreråd. Medlemmerne vælges ved direkte valg, dvs. ældrerådsmedlemmer skal vælges som enkeltpersoner og ikke som repræsentanter for politiske partier eller interesseorganisationer m.v. Der skal gennemføres valg til ældrerådet mindst hver 4. år.

Kommunen har pligt til at føre tilsyn med, at kommunale opgaver vedrørende hjemmehjælp, rehabilitering og genoptræning løses i overensstemmelse med den afgørelse, kommunen har truffet om din hjælp, og det serviceniveau, kommunen har fastlagt for hjælpen.

Det vil sige, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med, at opgaverne løses med den kvalitet, både fagligt og økonomisk, som kommunen har besluttet.

Kommunen skal aktivt, opsøgende og systematisk påse, at alle får den hjælp, som de har krav på. Tilsynet gælder uanset om det er en kommunal eller en privat leverandør, der konkret udfører opgaven.

Kommunen skal som led i tilsynsforpligtelsen foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg om året i plejeboliger, plejehjem m.v.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med den social- og plejefaglige indsats i plejeboliger, plejehjem, friplejeboliger m.v. Styrelsen vurderer ved ældretilsynet, om den personlige hjælp, omsorg og pleje, som gives på stedet, har den fornødne kvalitet.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører også et sundhedsfagligt tilsyn af plejeboliger, plejehjem, friplejeboliger m.v. Styrelsen vurderer ved dette tilsyn, om de sundhedsfaglige regler overholdes, for eksempel i forhold til medicinering, journalisering m.v. 

Man kan som borger indgive en bekymringshenvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed vedrørende ovenstående forhold. Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed finder bekymringen begrundet, kan de starte en tilsynssag på baggrund af bekymringshenvendelsen. 

Du kan læse mere om bekymringshenvendelser her: