Borger.dk’s kontaktcenter - oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler dine personoplysninger.

Du kan læse forordningen her: 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Digitaliseringsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Digitaliseringsstyrelsen
Landgreven 4,
1301 København
CVR: 34051178
Telefon: 3392 5200
Mail: digst@digst.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Finansministeriets koncern har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som vejleder i reglerne om databeskyttelse inden for Finansministeriets område. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er at understøtte, at Finansministeriet overholder reglerne om behandling af personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiveren kan vejlede dig om dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger inden for Finansministeriets område. Såfremt du ønsker at kontakte databeskyttelsesrådgiveren via e-mail bedes du undlade at oplyse dit CPR nummer eller andre følsomme/fortrolige oplysninger.

Digitaliseringsstyrelsen, 
Att.: Databeskyttelsesrådgiveren
Landgreven 4 
1301 København K 

E-mail: dpo@digst.dk   

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Dine personoplysninger bliver behandlet med det formål at kunne yde support i forbindelse med brugen af borger.dk. Der bliver ydet support via e-mail, telefon, kontaktformular og skærmdeling (browser-assist).

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e) offentlig myndighedsudøvelse i forbindelse med support via e-mail, telefon og kontaktformular
 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a) samtykke i forbindelse med skærmdeling (browser-assist) 

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger, CPR-nummer, følsomme personoplysninger:

Vi behandler de personoplysninger om dig, som du oplyser i forbindelse med supporten. Supportmedarbejderen vil i forbindelse med skærmdeling kunne se de personoplysninger, som eventuelt fremgår af den side, hvor du skal have support.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Vi overlader dine personoplysninger til Digitaliseringsstyrelsens databehandlere, der bistår med drift og administration af vores IT-systemer.
 • Vi videregiver så vidt muligt skriftlige henvendelser modtaget via borger.dk’s kontaktformular, der er fejlsendt til borger.dk, til rette myndighed.

Opbevaring af dine personoplysninger

 • I telefonsystemet slettes data om kaldene efter 3 måneder.
 • Ved samtykke optages telefonsamtalen, og gemmes i 1 måned, hvorefter den slettes.
 • Data fra kundetilfredshedsmålinger inklusive kommentarer, længden af kald, valg af kø, genkald og ventetid gemmes i anonymiseret form i op til 5 år.
 • I skærmdelingsværktøjet gemmes videosessioner i 3 måneder. 
 • Alle skriftlige henvendelser gemmes i 6 måneder og slettes herefter.
 • Alle skriftlige henvendelser, som borger.dk-supporten videresender til en anden myndighed journaliseres og gemmes. Eventuelle klager vil også blive journaliseret og gemt.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, som du eventuelt har givet i forbindelse med, at supportmedarbejderen kigger med på din skærm.  Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på