Sygedagpenge

For at modtage sygedagpenge skal kommunen vurdere dig til at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Når du har været syg i længere tid, starter kommunen et opfølgningsforløb, der skal hjælpe dig med at komme tilbage i job hurtigst muligt. 

Kan jeg få sygedagpenge?

Kommunens afgørelse 

Kommunen afgør, om du er uarbejdsdygtig og har ret til sygedagpenge.

Du er uarbejdsdygtig, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af din egen sygdom eller er kommet til skade. Du er ikke uarbejdsdygtig, hvis du må blive hjemme fra arbejde, fordi dit barn fx har fået influenza.

Kommunen vurderer, om du er uarbejdsdygtig enten i forhold til dit aktuelle arbejde eller i forhold til din uddannelse og tidligere arbejdserfaring.

Kommunen indhenter selv de nødvendige oplysninger i din sag, fx en lægeattest fra din læge.

Film: Hvornår har du ret til sygedagpenge?

Se film om at opfylde betingelserne for at modtage sygedagpenge. Filmen åbner i nyt vindue.

I denne film kan du blive klogere på, hvordan kommunen løbende vurderer, om du opfylder betingelserne for at modtage sygedagpenge. Filmen åbner i nyt vindue.

Delvis uarbejdsdygtig?

Du er delvis uarbejdsdygtig, hvis kommunen vurderer, at du er for syg til at arbejde på fuld tid, men godt kan arbejde på nedsat tid. Det kan fx være, at du har fravær i forbindelse med behandlinger eller genoptræning.

Ferie og uarbejdsdygtig?

Du kan ikke få sygedagpenge, når du er på ferie. Men du kan godt holde ferie, når du er syg, hvis kommunen har godkendt ferien. Kommunen kan afvise dit ønske om ferie, hvis det ikke passer ind i dit opfølgningsforløb.

To ansættelser og uarbejdsdygtig?

Hvis du er ansat to steder på samme tid, kan du godt være i stand til at varetage det ene job, men være uarbejdsdygtig i forhold til det andet. Det er normalt en betingelse for sygedagpenge, at de to job er af forskellig karakter, og at din fortsættelse af det ene job ikke betyder, at du bliver længere tid om at kunne klare det andet job.

Kommunens rolle

Hvorfor kontakter kommunen mig?

Når du får sygedagpenge, tilrettelægger kommunen et opfølgningsforløb, der skal bidrage til, at du hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Du vil få tilsendt et oplysningsskema, når din arbejdsgiver eller a-kasse har givet kommunen besked om, at du er sygemeldt. I skemaet skal du bl.a.  oplyse, hvornår du forventer at blive rask. 

Hvis du er syg i længere tid, skal du til en samtale hos kommunen inden udgangen af din ottende fraværsuge. Her vurderer kommunen, om du fortsat er uarbejdsdygtig, og I kan fx tale om dine muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Hvor ofte du som sygemeldt er i kontakt med kommunen, afhænger af dit sygdomsforløb og din situation. Du har også mulighed for selv at bede kommunen om en samtale, hvis du ønsker det.

Film: Kommunens rolle, når du er sygemeldt

Se film om hvordan kommunen bedst muligt kan hjælpe dig tilbage i job. Filmen åbner i nyt vindue.

I denne film kan du blive klogere på, hvilken rolle kommunen spiller under dit sygdomsforløb, og hvordan kommunen bedst muligt kan hjælpe dig tilbage i job. Filmen åbner i nyt vindue.

Dine pligter på sygedagpenge

Dine møder med kommunen foregår som udgangspunkt i jobcenteret, og her vil du møde din sagsbehandler. Du skal møde fysisk op til samtalerne. I nogle situationer kan samtalerne foregå telefonisk, via mail eller skriftligt. Hvis du har en alvorlig sydom, hvor kontakt ikke er mulig eller hensigtsmæssig, kan opfølgningen ske uden samtaler med dig.

Det er en betingelse for at få sygedagpenge, at du medvirker i kommunens opfølgning og indsats for at få dig tilbage i job. Hvis du ikke overholder aftalerne, kan du miste retten til sygedagpenge, og din arbejdsgiver kan miste muligheden for at få refusion.  

Din arbejdsgiver udbetaler løn

Hvis du modtager løn under sygdom, kan din arbejdsgiver få refusion fra kommunen. Din arbejdsgiver kan få et beløb, der svarer til det, du ville kunne få i sygedagpenge, hvis du ikke fik løn.

Hvor længe kan jeg få sygedagpenge?

Sygedagpenge - en begrænset periode

Du kan kun få sygedagpenge i en begrænset periode. Hvis du er sygemeldt i længere tid, kommer der et tidspunkt, hvor kommunen skal revurdere din situation: Revurderingstidspunktet kommer, når du har været sygemeldt i ca. fem måneder.

Hvis du fortsat er uarbejdsdygtig på revurderingstidspunktet, vurderer kommunen, om din sygedagpengeperiode kan forlænges. Kommunen skal bl.a. sørge for at indhente de seneste helbredsoplysninger fra din læge.


Muligheder for at forlænge sygedagpengeperioden

Udbetalingen af sygedagpenge kan forlænges, hvis kommunen anser det for sandsynligt, at der vil blive iværksat revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at du kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked. Dine sygedagpenge vil kunne forlænges, indtil den egentlige revalidering sættes i gang.

Udbetalingen af sygedagpenge kan forlænges, hvis kommunen anser det for nødvendigt at skabe klarhed over din arbejdsevne gennem virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger, og kommunen vurderer, at denne afklaring kan ske inden for 69 uger.

Udbetalingen af sygedagpenge kan forlænges, hvis du er under lægebehandling eller venter på lægebehandling, og en læge skønner, at du vil kunne arbejde igen inden for de kommende 134 uger.

Udbetalingen af sygedagpenge kan forlænges, hvis kommunen har vurderet, at din sag skal behandles i kommunens rehabiliteringsteam, for at det hurtigst muligt kan afgøres, om du kan få ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Dine sygedagpenge vil kunne forlænges frem til det tidspunkt, hvor du overgår til ressourceforløb, fleksjob, førtidspension eller anden indsats.

Udbetalingen af sygedagpenge kan forlænges uden tidsbegrænsning, hvis en læge vurderer, at du har en livstruende, alvorlig sygdom.

Udbetalingen af sygedagpenge kan forlænges, hvis der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade. Sagen skal være rejst på det tidspunkt, hvor kommunen tager stilling til, om din sygedagpengeperiode kan forlænges.

Udbetalingen af sygedagpenge kan forlænges, hvis der er modtaget en ansøgning om førtidspension, hvor du har bedt kommunen om at tage stilling til din sag på baggrund af de oplysninger, kommunen allerede har, eller hvis kommunen har vurderet, at det er åbenlyst, at din arbejdsevne ikke kan forbedres, og det derfor er unødvendigt, at sagen bliver forelagt for kommunens rehabiliteringsteam. Dine sygedagpenge vil kunne forlænges frem til det tidspunkt, hvor du overgår til førtidspension.

Du har ret til at få sygedagpenge i ca. seks måneder, hvis du modtager førtidspension eller opfylder de helbredsmæssige betingelser for at kunne få førtidspension, eller hvis du har nået folkepensionsalderen. Dine sygedagpenge kan kun forlænges, hvis en læge vurderer, at du kan vende tilbage til arbejdsmarkedet inden højst 26 uger.

Film: Hvor længe kan du få sygedagpenge?

Se film om at forlænge en sygedagpengeperiode, jobafklaringsforløb, og klagemuligheder over kommunens afgørelse. Filmen åbner i nyt vindue.

I denne film kan du blive klogere på mulighederne for at forlænge en sygedagpengeperiode, hvornår du har ret til et jobafklaringsforløb, og hvordan du kan klage over kommunens afgørelse. Filmen åbner i nyt vindue.

Jobafklaringsforløb

Du har ret til at komme i et jobafklaringsforløb, hvis dine sygedagpenge ikke kan forlænges efter en af de syv betingelser, og du samtidig stadig er uarbejdsdygtig på grund af din sygdom. Under jobafklaringsforløbet vil du få udbetalt ressourceforløbsydelse.

Raskmelding

Du kan raskmelde dig helt eller delvist. Uanset om du raskmelder dig, stopper udbetalingen af sygedagpenge den dag, du efter kommunens vurdering ikke har ret til sygedagpenge mere.

Du kan melde dig rask flere steder, fx på Mit Sygefravær, hvor du også udfyldte oplysningsskemaet.

Vil du vide mere?

Ledige

Læs om dine muligheder for at få sygedagpenge, hvis du er ledig:

Lønmodtagere

Læs om dine muligheder for at få sygedagpenge, hvis du er lønmodtager:

Selvstændige

Læs om dine muligheder for at få sygedagpenge, hvis du er selvstændig: