Boligstøtte - Sådan behandler Udbetaling Danmark dine personoplysninger

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Når du er i kontakt med Udbetaling Danmark om boligstøtte, behandler de oplysninger om dig. Udbetaling Danmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som de har om dig.

Her kan du læse, hvilke personoplysninger Udbetaling Danmark behandler om dig, hvordan de behandler dem, og hvilke rettigheder du kan gøre brug af i forbindelse med behandlingen.

Hvis du kontakter Udbetaling Danmark uden at have en sag

Hvis du kontakter Udbetaling Danmark om boligstøtte uden at have en sag i forvejen, registrerer de din henvendelse, herunder typisk dit navn og telefonnummer. Det gør de for at kunne dokumentere din henvendelse.

Hvis du senere søger eller får en ydelse fra boligstøtte, vil Udbetaling Danmark behandle dine personoplysninger for at sikre, at du får den ydelse, du har ret til. Du vil få nærmere besked om, hvilke typer af oplysninger, der vil indgå i behandlingen af din sag, når du søger eller får ydelsen.

Hvis du ringer til Udbetaling Danmark

Hvis du ringer til os, kan du blive spurgt, om du vil sige ja til, at vi må optage samtalen. Udbetaling Danmark vil alene bruge optagelsen til at uddanne medarbejderne og forbedre kundeoplevelsen.

Hvis du søger eller får boligstøtte

Hvis du søger eller får boligstøtte, behandler Udbetaling Danmark dine personoplysninger til følgende formål:

 • At undersøge, om du opfylder betingelserne for at få boligstøtte samt vurdere, om du har ret til boligstøtte, og hvis dette er tilfældet, at sikre, at du får udbetalt ydelsen.
 • At uddanne medarbejderne og forbedre kundeoplevelsen, hvis du ringer til os og samtykker til, at vi må optage samtalen. Du kan på et hvilket som helst tidspunkt trække dit samtykke tilbage.
 • At teste Udbetaling Danmarks systemer i forbindelse med udvikling, driftsoptimering samt håndtering af eventuelle fejl.

Udbetaling Danmark vil kun indhente de oplysninger om dig, som er nødvendige for at behandle din sag.

Udbetaling Danmark kan indhente følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger
 • Følsomme personoplysninger
 • Straffedomme og lovovertrædelser

Udbetaling Danmark, Boligstøtte, modtager følgende almindelige personoplysninger

 • Fra CPR modtager vi personnummer og andre stamoplysninger
 • Fra Skattestyrelsen modtager vi indkomstoplysninger m.v.
 • Fra Digitaliseringsstyrelsen modtager vi oplysninger om kontonummer/NemKonto.
 • Fra PostNord eller andre postvirksomheder modtager vi oplysninger om eventuelle uregelmæssigheder i postgangen.
 • Fra kommunen modtager vi oplysninger om, du modtager ydelser efter aktivloven, og om du er omfattet af kontanthjælpsloftet samt oplysninger, der relaterer sig til kontanthjælpsloftet.
 • Fra din udlejer og Bygnings- og Boligregisteret modtager vi oplysninger om din bolig, husleje m.v.
 • Fra huslejeregisteret modtager vi oplysninger om din lejekontrakt.
 • Fra Udbetaling Danmarks pensionssystem modtager vi oplysning om din pension.
 • Fra Danmarks domstole får vi oplysninger om værgemål og fratagelse af retlig handleevne.
 • Fra Familieretshuset får vi oplysninger om værgemål.
 • Fra Ankestyrelsen kan vi modtage oplysninger, hvis du har klaget over en afgørelse.

Udbetaling Danmark, Boligstøtte, modtager følgende følsomme personoplysninger

 • Fra kommunen modtager vi helbredsoplysninger, der har betydning for din boligstøtte, fx om der er bevægelseshæmmede i boligen, og om din bolig er anvist af kommunen

Udbetaling Danmark, Boligstøtte, modtager følgende oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser

 • Fra Anklagemyndigheden modtager vi oplysninger om overtrædelse af straffelovens bestemmelser om terror, udrejseforbud m.v.
 • Fra Politiet modtager vi oplysning om inddragelse af pas og omgørelse/ophævelse heraf.
 • Fra Kriminalforsorgen modtager vi oplysninger om fængselsophold m.v.

Udbetaling Danmark vil behandle dine personoplysninger, når de fx træffer afgørelser, beregner, udbetaler og regulerer din boligstøtte eller ved anden sagsbehandling.  

For at kontrollere, at du har ret til boligstøtte, kan Udbetaling Danmark, boligstøtte, samkøre deres egne oplysninger med ikke-følsomme oplysninger, som de har indhentet om dig. Udbetaling Danmark, boligstøtte, egne oplysninger om dig er dem, du selv har oplyst, og de oplysninger, de får fra andre ydelsesområder i Udbetaling Danmark.

Udbetaling Danmark, boligstøtte, kan videregive oplysninger om dig til andre, der har ret til få oplysningerne, fx myndigheder, institutioner og relevante private virksomheder, se nedenfor.

Udbetaling Danmark, boligstøtte, kan videregive følgende typer personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger
 • Følsomme personoplysninger
 • Straffedomme og lovovertrædelser

Udbetaling Danmark, Boligstøtte, videregiver følgende almindelige personoplysninger

 • Til alle personer på adressen, der hæfter solidarisk, videregiver vi oplysninger om indkomst- og formueforhold vedrørende den person, der har søgt boligstøtte, hvis der opstår gæld, når vi gør boligstøtten op for hvert år.
 • Til den, der har søgt boligstøtte, videregiver vi oplysninger om indkomst- og formueforhold vedrørende alle personer, der bor på adressen og hæfter solidarisk. 
 • Til Skattestyrelsen videregiver vi oplysninger om personnummer.
 • Til kommunerne videregiver vi oplysninger om personnummer, bevilling og udbetaling af boligstøtte, oplysninger om kontanthjælpsloft samt pensionsstatus.
 • Til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering videregiver vi oplysninger om personnummer, adresse, formue, pensionsoplysninger, oplysninger om kontanthjælpsloft m.v.
 • Til Danmarks Statistik videregiver vi oplysninger om personnummer, bevilget boligstøtte, pensionsstatus, oplysninger om kontanthjælpsloft, bopælssamling m.v.
 • Til din boligorganisation videregiver vi oplysninger om bevilget boligstøtte og oplysninger på lejekontrakt.
 • Til Gældsstyrelsen videregiver vi oplysninger om personnummer m.v.
 • Til Digitaliseringsstyrelsen videregiver vi oplysninger om personnummer.
 • Til Ankestyrelsen videregiver vi de oplysninger i din sag, som er relevante, hvis du klager over en afgørelse.
 • Til Rigsarkivet skal vi i nogle tilfælde videregive din sag.

Udbetaling Danmark, Boligstøtte, videregiver følgende følsomme personoplysninger

 • Til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering videregiver vi helbredsoplysninger, der har betydning for din boligstøtte.
 • Til Danmarks Statistik videregiver vi oplysninger om helbredsoplysninger, der har betydning for din boligstøtte.

Udbetaling Danmark, boligstøtte, vil gemme dine oplysninger under behandlingen af din sag og slette dem 5 år efter det år, hvor sagen er afsluttet. Oplysningerne vil blive gemt efter sagens afslutning på grund af regler i forældelses-, bogførings- og arkivloven.

Hvis du har accepteret, at Udbetaling Danmark må optage en samtale, sletter Udbetaling Danmark optagelsen efter 2 måneder. Du kan altid få slettet samtalen tidligere ved at kontakte Udbetaling Danmark, boligstøtte.

Udbetaling Danmark, boligstøtte, kan træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling. De automatiske afgørelser træffes ved, at der indhentes oplysninger fra offentlige registre, der maskinelt sammenholdes med oplysninger i din sag, og som tilsammen afgør, om du er berettiget til boligstøtte.

Ret til indsigelse 

Du kan gøre indsigelse mod Udbetaling Danmarks behandling af dine personoplysninger.

Ret til indsigt

Du kan få en kopi af de oplysninger, vi behandler om dig.

Øvrige rettigheder

Du kan også anmode om:

 • at få dine personoplysninger berigtiget eller slettet
 • at få sendt oplysningerne til dig selv eller til en anden (dataportabilitet)
 • at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger

Der kan være betingelser eller begrænsninger til de ovenstående rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til at få personoplysninger slettet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med databehandlingen.

Hvis du har forældremyndighed eller forældreansvar for et barn under 18 år, og oplysninger om barnet indgår i sagen, har barnet også disse rettigheder.

Har du spørgsmål til din boligstøtte?

Hvis du har spørgsmål til din boligstøtte, skal du kontakte Udbetaling Danmark, boligstøtte.

Har du spørgsmål om dine personoplysninger?

Har du spørgsmål til Udbetaling Danmarks behandling af dine personoplysninger, eller vil du gøre brug af dine rettigheder om fx indsigt i eller rettelse af dine personoplysninger, kan du kontakte Udbetaling Danmark, boligstøtte.

Hvis du skriver, skriv venligst ’personoplysninger’ i overskriften.

Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger?

Hvis du mener, at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger, eller at Udbetaling Danmark ikke har overholdt dine rettigheder, kan du kontakte databeskyttelsesrådgiveren.

Er du uenig i den måde, Udbetaling Danmark behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet.

Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans i forhold til behandling af dine personoplysninger, men ikke i forhold til håndteringen af din sag om boligstøtte.
Er du uenig i Udbetaling Danmarks håndtering af din sag om boligstøtte, skal du kontakte Udbetaling Danmark, boligstøtte..

Udbetaling Danmark er dataansvarlig

Udbetaling Danmark
Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød
CVR-nr. 33236239