Digitaliseringsstyrelsens behandling af dine personoplysninger på borger.dk

Digitaliseringsstyrelsen udvikler, forvalter og drifter borger.dk. Når du første gang logger på borger.dk med MitID, bliver du informeret om, at Digitaliseringsstyrelsen via borger.dk henter og behandler dine personoplysninger. I den forbindelse har Digitaliseringsstyrelsen pligt til at oplyse dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Digitaliseringsstyrelsen behandler i visse situationer dine personoplysninger som dataansvarlig, mens vi i andre situationer behandler dine personoplysninger som databehandler. Det betyder, at hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, hvor Digitaliseringsstyrelsen er dataansvarlig, så kan du kontakte Digitaliseringsstyrelsen, mens i de tilfælde hvor Digitaliseringsstyrelsen er databehandler og udstiller oplysninger på borger.dk på vegne af andre myndigheder, så skal du kontakte den myndighed, hvor data hentes fra.

I hvilke tilfælde er Digitaliseringsstyrelsen dataansvarlig?

Digitaliseringsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af følgende personoplysninger, som vi modtager om dig:

 • personoplysninger fra CPR-registret og
 • boligoplysninger fra Ejendomsregistret (BBR-registret), Danmarks Adresseregister, Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger (DAGI-registret), Ejerfortegnelsen samt Ejendomsbeliggenhedsregistret

Når vi som dataansvarlig behandler personoplysninger fra CPR-registret, modtager vi dagligt en kopi, som overskriver kopien fra dagen før. Fra det offentligt tilgængelige BBR-register trækker vi som dataansvarlig oplysninger i realtid, når du logger ind på borger.dk, og sletter herefter oplysningerne, når din login-session på borger.dk udløber. Fra Datafordeleren trækker vi som dataansvarlige data fra Danmarks Adresseregister, Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger, Ejerfortegnelsen samt Ejendomsbeliggenhedsregistret. Dette sker også i realtid, når du logger ind på borger.dk, hvorefter oplysningerne slettes, når din login-session på borger.dk udløber.

Såfremt du har behov for at kontakte os, når vi som dataansvarlig behandler personoplysninger om dig, er vores kontaktoplysninger følgende:

Digitaliseringsstyrelsen
Att.: borger.dk
Landgreven 4, 1301 København K
CVR-nr.: 34051178
Telefonnummer: 33 92 52 00
E-mail: admin@borger.dk

I hvilke tilfælde er Digitaliseringsstyrelsen databehandler

For alle andre behandlinger af personoplysninger end CPR- og BBR-oplysninger gælder det, at Digitaliseringsstyrelsen er databehandler og udstiller oplysninger på borger.dk på vegne af andre myndigheder.  

Du skal kontakte den datasvarlige myndighed, fx Udbetaling Danmark, ATP eller kommunen, hvis du har spørgsmål til:

 • børne- og ungeydelser fra ATP
 • gæld til Udbetaling Danmark
 • engangsudbetaling ved ægtefælles/samlevers død fra ATP
 • oplysninger fra kommuner – fx status på sager og ydelser 
 • oplysninger fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen – fx status på sager og ydelser
 • oplysninger om a-kasse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
 • oplysninger om efterløn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
 • oplysninger om dagpenge fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
 • lønoplysninger fra Skattestyrelsen.

Som databehandler for den enkelte dataansvarlige myndighed, gemmer vi ikke oplysningerne. Digitaliseringsstyrelsen udveksler heller ikke oplysninger med andre myndigheder via borger.dk.

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Databeskyttelsesrådgiveren kan vejlede dig om dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger inden for Finansministeriets område. Såfremt du ønsker at kontakte databeskyttelsesrådgiveren via e-mail bedes du undlade at oplyse dit CPR-nummer eller andre følsomme/fortrolige oplysninger.

Digitaliseringsstyrelsen,
Att.: Databeskyttelsesrådgiveren Landgreven 4,
1301 København K

E-mail: dpo@digst.dk

Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Formålet med Digitaliseringsstyrelsens behandling er, at du på borger.dk herunder på borger.dk’s ’Mit Overblik’ får adgang til dine egne oplysninger hentet fra forskellige systemer og registre, som tilhører andre offentlige myndigheder.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger:

 • Digitaliseringsstyrelsen behandler personoplysninger på borger.dk af hensyn til udførelse af en opgave, som hører under den offentlige myndighedsudøvelse, og som Digitaliseringsstyrelsen har fået pålagt. Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e. Desuden følger det af databeskyttelseslovens § 11, at offentlige myndigheder kan behandle personnummer med henblik på en entydig identifikation af borgere. 

Kategorier af personoplysninger på borger.dk

Personoplysninger er enhver form for information om en fysisk person. Personoplysninger kan fx være navn, adresse, fødselsdato, helbredsoplysninger, økonomi, skat eller oplysninger om familieforhold.    

Som dataansvarlig behandler Digitaliseringsstyrelsen følgende kategorier af personoplysninger om dig:

CPR-data, som borger.dk henter:

 • Almindelige personoplysninger
 • Adresseringsnavn og klarskriftsadresse
 • Beskyttelser
 • Aktuelle udrejseoplysninger og udlandsadresse
 • Aktuelle navneoplysninger
 • Aktuelt statsborgerskab
 • Aktuel civilstand
 • Aktuel separation
 • Børn
 • Mor og far oplysninger
 • Forældremyndighed

Særlige personoplysninger:

 • CPR nummer

BBR-data, som borger.dk henter:

Almindelige personoplysninger:

 • Adresse
 • By
 • Vej
 • Postnummer
 • Husnummer
 • Etage
 • Sidedør
 • Kommunekode
 • Bygningsnummer
 • Vejkode

DAGI-data, som borger.dk henter:

 • Kommune-, regions- og sogneinddeling samt landsdel
 • Storkreds, opstillingskreds, valgsted, politikreds og retskreds

Ejerfortegnelsen-data, som borger.dk henter:

 • Ejerboliger og ejerandel(e), købstidspunkt, overtagelsesdato

Data fra Ejendomsbeliggenhedsregistret, som borger.dk henter:

 • Ejerboligadresse 

Når vi som databehandler behandler personoplysninger på vegne af en anden myndighed, afhænger udstillingen af oplysninger af, hvad den dataansvarlige myndighed har bedt os om at fremvise.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi overlader dine personoplysninger til Digitaliseringsstyrelsens databehandlere, der bistår med drift og administration af vores IT-systemer.

Dine personoplysninger udveksles ikke med andre myndigheder via borger.dk, og det er kun dig, der kan se dine egne personoplysninger, når du er logget på med MitID.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Digitaliseringsstyrelsen henter oplysningerne direkte fra andre myndigheders registre.

Opbevaring af dine personoplysninger

Når vi som dataansvarlig behandler personoplysninger fra CPR-registret, modtager vi dagligt en kopi, som overskriver kopien fra dagen før. Fra det offentligt tilgængelige BBR- register trækker vi som dataansvarlig oplysninger i realtid, når du logger ind på borger.dk, og sletter herefter oplysningerne, når din login-session på borger.dk udløber.  

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du har:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne i særlige tilfælde i henhold til databeskyttelsesforordningen.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: 

Hvis du vil klage til Datatilsynet

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet, som derefter undersøger sagen og træffer en afgørelse. Datatilsynets kontaktoplysninger er:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00 
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Læs også

På borger.dk

Andre sider