Borger.dk’s kontaktcenter: Digitaliseringsstyrelsens behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Digitaliseringsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Digitaliseringsstyrelsen
Att.: borger.dk
Landgreven 4 1301 København K

CVR-nr.: 34051178

Telefon: 33 92 52 00

Mail: digst@digst.dk

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • Via Digital Post: Sendes til Digitaliseringsstyrelsen i Digital Post med angivelse af ”Att. Databeskyttelsesrådgiver” i emnefeltet.
 • På e-mail: dpo@digst.dk
 • Ved brev: Digitaliseringsstyrelsen, Att.: Databeskyttelsesrådgiveren Landgreven 4,1301 København K

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Digitaliseringsstyrelsen behandler dine personoplysninger med det formål at kunne yde support i forbindelse med brugen af borger.dk. Der bliver ydet support via e-mail, telefon, kontaktformular og skærmdeling (browser-assist).
 • Giver du samtykke til, at vi optager telefonsamtalen med dig, sker behandlingen af dine personoplysninger med det formål, at vi kan forbedre vores service. 
 • Giver du samtykke til skærmdeling (browser-assist), sker behandlingen af dine personoplysninger med det formål at kunne efterforske, hvad der er sket, såfremt der opstår mistanke om misbrug. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e) om offentlig myndighedsudøvelse i forbindelse med support via e-mail, telefon og kontaktformular
 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a) om samtykke i forbindelse med skærmdeling (browser-assist) og optagelse af telefonsamtaler
 • Desuden følger det af databeskyttelseslovens § 11, at offentlige myndigheder kan behandle personnummer med henblik på entydig identifikation af borgere.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Telefoniske henvendelser:

 • Almindelige personoplysninger, herunder navn, telefonnummer og andre oplysninger du selv måtte vælge at oplyse under telefonopkaldet. 
 • Eventuelt følsomme eller fortrolige personoplysninger, såfremt du måtte oplyse dette under telefonopkaldet. 

Skriftlige henvendelser:

 • Almindelige personoplysninger, herunder navn og e-mail samt eventuelt telefonnummer, såfremt du vælger at opgive dette i din henvendelse.  Kontakter du supporten, fordi du i forbindelse med Digital Post ikke har fået vist en fejlkode, vil vi også behandle din fødselsdato. Herudover vil der blive behandlet andre almindelige personoplysninger, du selv måtte vælge at oplyse i henvendelsen. 
 • Såfremt du selv vælger at angive det, vil vi også behandle fortrolige eller følsomme personoplysninger om dig. Du opfordres dog til ikke at angive fortrolige eller følsomme personoplysninger i din henvendelse til supporten.

Hjælp via skærmoverdragelser (browser assist):

Såfremt du deler din skærm med supporten, vil det være muligt for supporten at se personoplysninger om dig, som fremgår af skærmen. Afhængig af, hvad der er på din skærm mens supporten hjælper dig, vil der kunne blive behandlet følgende personoplysninger om dig: 

 • Almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse og telefonnummer
 • Fortrolige personoplysninger, herunder CPR-nummer
 • Følsomme personoplysninger, herunder helbredsoplysninger. 

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi overlader dine personoplysninger til Digitaliseringsstyrelsens databehandlere, der bistår med drift og administration af vores IT-systemer. 

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. 

7. Opbevaring af dine personoplysninger

 • I telefonsystemet slettes telefonnummer efter tre måneder. Information om tidspunktet for opkaldet, varigheden af opkaldet samt årsagen til opkaldet gemmes i fem år.
 • Ved samtykke optages telefonsamtalen og gemmes i en måned, hvorefter den slettes.
 • Data fra kundetilfredshedsmålinger inklusive kommentarer, længden af kaldet, valg af kø, genkald og ventetid gemmes i op til 5 år.
 • I skærmdelingsværktøjet gemmes videosessioner i 3 måneder, hvorefter de slettes.
 • Alle skriftlige henvendelser gemmes i 6 måneder og slettes herefter.
 • Alle skriftlige henvendelser, som borger.dk-supporten videresender til en anden myndighed journaliseres og gemmes. Eventuelle klager vil også blive journaliseret og gemt.

8. Retten til at trække samtykke tilbage

Såfremt du har givet samtykke til, at supporten kan se din skærm (browser assist) eller at telefonsamtalen er blevet optaget, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.  Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning

Isærlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.