VEU-godtgørelse til erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse

Du kan søge om godtgørelse, hvis du skal deltage i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Start

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Når du deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, kan du få VEU-godtgørelse, hvis du ikke får løn, mens du er på kursus. Hvis du får løn, er det din arbejdsgiver, der kan få godtgørelsen.

For at få VEU-godtgørelsen er der en række betingelser, man skal opfylde.

Udover VEU-godtgørelsen kan du også få tilskud til befordring for afstanden mellem din bopæl og kursussted.

Nye regler fra 1. januar 2019

Vær opmærksom på, at de regler, du læser om her, gælder for kurser, der starter efter den 1. januar 2019. Uanset, hvornår du er tilmeldt.

For kurser, der er startet i 2018, gælder de tidligere regler.

For at få VEU-godtgørelse og tilskud til befordring skal du opfylde en række betingelser. Er betingelserne opfyldt, og du ikke får løn under kurset, vil VEU-godtgørelsen blive udbetalt til dig. Hvis du får løn under kurset, bliver godtgørelsen udbetalt til din arbejdsgiver.

Først og fremmest skal kurset give mulighed for VEU-godtgørelse.

1. Du skal deltage i kurset

Du kan kun få VEU-godtgørelse for de timer, skolen registrerer, at du deltager.

2. Du skal have løntab

Hvis du er på kursus i weekenden eller andre tidspunkter, hvor du normalt har fri, kan du ikke få VEU-godtgørelse. Det gælder også, hvis undervisningen ligger på en søgnehelligdag. Det skyldes, at du ikke lider tab af løn.

Hvis din arbejdsgiver giver dig fri på et andet tidspunkt som kompensation, kan du dog godt få VEU-godtgørelse.

3. Du skal være i arbejde

Du skal arbejde som lønmodtager eller selvstændig i en virksomhed med dansk cvr-nummer og under dansk lov.

Er du ansat i fleksjob eller er i en jobrotationsordning uden løntilskud, er du også anset for at være i arbejde og kan godt få VEU-godtgørelse.

Hvis du har et deltidsjob og får supplerende dagpenge ved siden af, kan du få VEU-godtgørelse for op til 37 timer om ugen, hvis du deltager i fuldtidsundervisning. Du vil blive trukket i dine supplerende dagpenge for det antal timer, du får VEU-godtgørelse.

Du bliver ikke anset for at være i arbejde, hvis du er:

  • I gang med et vejlednings- og opkvalificeringsforløb
  • I virksomhedspraktik
  • I skånejob eller jobtræning med løntilskud

Er du udenlandsk statsborger eller bor i udlandet, fx Tyskland eller Sverige, kan du godt få VEU-godtgørelse, så længe du arbejder i en dansk virksomhed i Danmark. Men er du bosat i Grønland eller Færøerne, kan du ikke få VEU-godtgørelse og tilskud til befordring.

4. Din uddannelse må ikke være højere end en erhvervsuddannelse

En erhvervsuddannelse eller lignende er en uddannelse, som ikke kræver en gymnasial uddannelse for at komme ind, og som ikke varer mere end omkring fire år.

Hvis du har en højere uddannelse, kan du få VEU-godtgørelse, hvis du ikke har brugt uddannelsen de seneste fem år. Hvis det er mindre end fem år siden, du blev færdig med din videregående uddannelse, kan du ikke få VEU-godtgørelsen.

5. Du modtager ikke offentlige forsørgelsesydelser

Du kan ikke få VEU-godtgørelse, samtidig med at du modtager offentlige forsørgelsesydelser, fx kontanthjælp.   

6. Du er ikke omfattet af en uddannelsesaftale

Hvis du er omfattet af en uddannelsesaftale, kan du ikke få VEU-godtgørelse. Fx hvis du er elev eller lærling.

Satsen for VEU-godtgørelse svarer til dagpengesatsen, og du kan få godtgørelse for de timer, du deltager i kurset.

I 2019 er satsen for VEU-godtgørelse 117,70 kr. pr. time (4.355 kr. pr. uge).

Satsen i 2019 for befordringstilskud er 0,99 kr. pr. kilometer.

Skat og ATP

Vær opmærksom på, at der bliver trukket skat og ATP-bidrag af VEU-godtgørelsen, men ikke af befordringstilskuddet.

AUB bruger dit bikort fra skat, med mindre du kontakter AUB, inden kurset er slut, og beder om, at der bliver brugt et andet skattekort.

Max-grænser

Du kan højst få udbetalt VEU-godtgørelse for:

  • 37 timer pr. uge
  • Det samme kursus tre gange inden for samme kalenderår
  • Sammenlagt 10 ugers (370 timer) kursus inden for samme kalenderår

Du kan også højst få befordringstilskud for 576 km pr. dag og højst 400 km pr. rejse til og fra et kursus, hvor du er indkvarteret.

Hvis din løn er lavere end godtgørelsen

Når du får løn under kurset, og din arbejdsgiver derfor får VEU-godtgørelsen, skal din arbejdsgiver udbetale et beløb til dig, der minimum svarer til godtgørelsen – også selv om din løn normalt er lavere.

Hvis du får VEU-godtgørelse i stedet for løn, får du godtgørelse efter gældende sats uanset din normale timeløn.

Opstår der uenighed, er det et anliggende mellem dig og din arbejdsgiver.

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) beregner din VEU-godtgørelse ud fra:

  • De oplysninger, du gav ved tilmelding og ansøgning
  • Din deltagelse i kurset
  • Oplysninger om din indkomst

Fravær

Når du er på kursus, registrerer skolen din deltagelse og fravær. Du kan nemlig kun få godtgørelse for de timer, du har deltaget.

Det gælder dog ikke, hvis undervisningen er aflyst på grund af uforudsete forhold på skolen, fx at underviseren er syg. Du kan dog kun få VEU-godtgørelse og tilskud til befordring for den første dag, undervisningen er aflyst.

Strejke og lockout

Du kan ikke få VEU-godtgørelse samtidig med, at du er under en lovligt varslet strejke, lockout eller blokade.

Hvis du har søgt og opfylder betingelserne for at få VEU-godtgørelse, får du automatisk pengene udbetalt, efter dit kursus er slut. Du kan forvente, at pengene kommer inden for 14 dage fra kursets sidste dag.

Du får et brev i Digital Post, hvor du kan se, hvor meget du skal have udbetalt, og derefter får du pengene på din NemKonto.

Hvis du er på et længerevarende kursusforløb, har du mulighed for at få en delvis udbetaling.
 
En forudsætning for udbetalingen, er at de grundlæggende betingelser er opfyldt. Fx skal skolen have indberettet oplysninger om, at du har deltaget i kurset.

Du kan søge om en delvis udbetaling ved at udfylde en kontaktformular via ’Kontakt AUB' på www.borger.dk/aub-kontakt.

Du skal være opmærksom på, at vi behandler alle henvendelser i den rækkefølge, de kommer til AUB. Der kan derfor gå op til 10 dage før din sag bliver behandlet.

Hvis du skal betale tilbage

Har du fået udbetalt for meget VEU-godtgørelse og/eller tilskud til befordring, skal pengene betales tilbage.

Det kan fx ske, hvis AUB får nye oplysninger om dit fravær eller din indkomst, eller de oplysninger, du gav i din ansøgning, er forkerte.

Hvis du skal betale penge tilbage, får du en opkrævning via Betalingsservice/PBS.

Betaler du ikke tilbage inden fristen, giver AUB besked til Gældsstyrelsen, som derefter vil stå for at opkræve beløbet.

Du kan få VEU-godtgørelse og tilskud til befordring for en række kurser og uddannelser, fx Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU).

På Uddannelsesguiden kan du læse mere om, hvilke uddannelser der er omfattet af VEU-ordningen.

Fjernundervisning

Som udgangspunkt kan du ikke få VEU-godtgørelse for kurser, hvor mere end 75 % er tilrettelagt som fjernundervisning.

Men der er visse undtagelser. Nogle kurser og fag, der foregår som fjernundervisning, og som afsluttes med en prøve, giver alligevel mulighed for VEU-godtgørelse.

Du kan dog ikke få tilskud til befordring for hele dage med fjernundervisning, da du jo ikke har transport.

Nyansat

For at få VEU-godtgørelse skal du have været ansat i 14 dage omkring kurset. Det kan være 14 dage før kurset, 14 dage efter kurset eller fx 7 dage før og 7 dage efter.

Der er ikke krav til, hvor mange timer du har arbejdet om ugen.

Afskediget eller fritstillet

Hvis du, inden du blev afskediget, har aftalt med din arbejdsgiver, at du skal på kursus, kan du godt få VEU-godtgørelse. Det gælder også, hvis kurset ligger i direkte forlængelse af din opsigelsesperiode.

Er du i arbejde, men fritstillet med løn, kan du ikke få VEU-godtgørelse, da du ikke lider noget tab ved at deltage i et kursus. Det samme gælder, hvis du er på rådighedsløn.

Hvis du får nyt job, mens du er fritstillet, vil din nye arbejdsgiver kunne få VEU-godtgørelse – også selvom du stadig får løn fra den tidligere.

Så længe du opfylder de generelle betingelser, kan du som selvstændig erhvervsdrivende godt få VEU-godtgørelse.

Vær opmærksom på, at der bliver trukket skat og ATP-bidrag af VEU-godtgørelsen, hvis du har en enkeltmandsvirksomhed.

Som udgangspunkt er du selvstændig, når du har et cvr-nummer.

Hvis de oplysninger, du har givet, da du søgte om VEU-godtgørelse og befordringstilskud, ændrer sig eller viser sig at være forkerte, skal du straks rette dem.

Du kan enten rette i ansøgningen på efteruddannelse.dk eller give besked til AUB hurtigst muligt, så fejlen kan blive rettet.

Hvis fejlen ikke bliver rettet, risikerer du at gå glip af VEU-godtgørelse eller at skulle betale tilbage.

Er du ikke enig i en afgørelse fra AUB?

Hvis du ikke er enig i en afgørelse fra AUB eller mener, at de oplysninger, AUB har truffet afgørelsen ud fra, er mangelfulde eller forkerte, kan du få behandlet sagen igen ved at ringe eller skrive til AUB, senest 14 dage efter du har fået afgørelsen.

Vil du klage over en afgørelse?

Hvis du vil klage over en afgørelse fra AUB, skal du sende en klage til AUB med teksten "Klage til Ankenævnet for ATP". AUB skal have din klage, senest 4 uger efter du har fået afgørelsen.

AUB vurderer din klage og sender den til Ankenævnet for ATP, hvis du ikke får ret.

ATP’s kundeambassadør

Hvis du har forslag til forbedringer eller er utilfreds, har ATP en kundeambassadør, du kan kontakte. Det kan fx være, hvis du ikke synes, du har fået en god service, eller hvis du synes, der er nogle ting, ATP kan gøre bedre.

Læs, hvordan du kontakter kundeambassadøren:

Du kan få mere at vide om VEU-godtgørelse og befordringstilskud på det uddannelsessted, hvor du vil tage en uddannelse.

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du også læse mere om VEU-godtgørelse:

Hvis du har spørgsmål til din udbetaling af VEU-godtgørelse, kan du kontakte Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)