Arbejdsulykker og erhvervssygdomme

En arbejdsskade er en ulykke eller en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene

Start

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Har du været udsat for en arbejdsulykke, har du som tilskadekommen mulighed for at anmelde din arbejdsulykke i EASY.

Det er dog din arbejdsgivers pligt at anmelde din arbejdsulykke. Hvis din arbejdsgiver eller fagforening/læge allerede har anmeldt ulykken, vil du have fået en kvittering i din digitale postkasse, hvis du er tilmeldt Digital Post. Sker det ikke, kan du selv anmelde ulykken.

Bliver du ikke færdig med din anmeldelse i dag, kan du vende tilbage senere, og stadig se de oplysninger, du har indtastet.
Din anmeldelse vil blive sendt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og til Arbejdstilsynet, hvis du har været fraværende på grund af ulykken.

En arbejdsskade er en ulykke eller en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Det kan være et fald på arbejdspladsen, hvor du brækker benet, en rygskade på grund af tunge løft, eksem på grund af allergisk reaktion på stoffer i arbejdsmiljøet, en voldsom psykisk belastning osv.

En skade, der fx sker på vej til eller fra arbejde, er normalt ikke en arbejdsskade.

Din ulykke kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis:

 • ulykken er sket på grund af dit arbejde eller de forhold, som arbejdet er foregået under
 • alvorligheden af din skade, ligger over den minimumsgrænse, der er i loven
 • de gener du har, skyldes den skade, du har fået ved ulykken.

Din sygdom kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis:

 • sygdommen står på Fortegnelsen over Erhvervssygdomme
 • det kan dokumenteres, at sygdommen skyldes dit arbejde.

Du kan læse mere her:

I langt de fleste tilfælde skal du ikke selv gøre noget. Din arbejdsgiver eller læge sørger for at anmelde skaden.

Anmeldelse af arbejdsulykker
Hvis du har været ude for en ulykke, er det din arbejdsgivers pligt at anmelde skaden til det forsikringsselskab, hvor de har tegnet en arbejdsskadeforsikring. Det er i første omgang din arbejdsgivers forsikringsselskab, der skal behandle sagen.

Forsikringsselskabet vil indhente oplysninger om ulykken og den skade, du har fået. Forsikringsselskabet vurderer, om de selv kan behandle sagen, ellers anmelder forsikringsselskabet din sag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Selvom skaden ikke umiddelbart medfører erstatning, skal arbejdsgiveren alligevel anmelde det, hvis den tilskadekomne ikke kan genoptage arbejdet fuldt ud fem uger efter, at skaden opstod.

Anmeldelser af erhvervssygdomme
Har du fået en sygdom, der kan skyldes dit arbejde, er det din læge eller speciallæge, der anmelder det til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. ​Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der behandler alle anmeldelser om erhvervssygdomme.

Når din ulykke eller sygdom er registreret i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), får du et kvitteringsbrev, så du ved, at vi behandler din sag.

AES indsamler og vurderer alle de relevante informationer i din sag. Du vil få nogle spørgeskemaer om din skade, som du skal udfylde og sende til AES. Du kan også blive bedt om at gå til lægen og få udfyldt en lægeerklæring. AES samarbejder med læger, forsikringsselskaber, kommuner, fagforbund og advokater om at indsamle oplysninger, for at sikre den bedst mulige viden om din skade og din situation.

Selvom du er kommet til skade eller er syg, kan din sag blive afvist. Det betyder ikke, at AES tvivler på, at du er kommet til skade eller er syg. Men det betyder, at din skade ikke opfylder de krav, der står i arbejdsskadeloven.

Når du får anerkendt en arbejdsskade, bliver det afgjort:

 • om du skal have erstatning
 • hvilken type erstatning du skal have
 • hvor stor erstatningen skal være.
Det er din arbejdsgivers forsikringsselskab eller AES, der udbetaler erstatningen. Du kan være berettiget til følgende typer af erstatning og godtgørelse:
 • sygebehandling, optræning og hjælpemidler mv.
 • godtgørelse for varigt mén, hvis ménet er på 5 pct. eller derover
 • erstatning for tab af arbejdsevne, hvis din erhvervsevne er nedsat med mindst 15 pct.

Du kan læse mere om, hvordan du kan beregne en erstatning på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside:

Erstatning som engangsbeløb eller løbende ydelse
Godtgørelse for varigt mén bliver udbetalt som et engangsbeløb.

Erstatning for erhvervsevnetab bliver udbetalt som et engangsbeløb, hvis:

 • du har fået en endelig afgørelse om erhvervsevnetab og 
  dit erhvervsevnetab er mindre end 50 pct.

Erstatning for erhvervsevnetab bliver udbetalt som en løbende, månedlig ydelse, hvis:

 • du har fået en midlertidig afgørelse eller
  dit erhvervsevnetab er 50 pct. eller større.

Erstatninger, der udbetales som løbende ydelse, er skattepligtige. Erstatninger, der udbetales som engangsbeløb, regnes ikke med i den skattepligtige indkomst.

Hvem der betaler afhænger af, om du skal have erstatning for en erhvervssygdom eller en arbejdsulykke.

Hvis din arbejdsskade er en erhvervssygdom, udbetaler AES din erstatning. Når din sag er afgjort, har AES fem uger til at udbetale din erstatning. AES udbetaler pengene til din NemKonto hurtigst muligt.

Hvis din arbejdsskade er en arbejdsulykke, er det din arbejdsgivers forsikringsselskab, der udbetaler erstatningen til din NemKonto. Det skal normalt ske senest fem uger efter, at afgørelsen er truffet. Hvis ikke det sker, har du ret til renter fra forsikringsselskabet.

Hvis du vil vide mere om udbetaling af din erstatning, kan du kontakte din arbejdsgivers forsikringsselskab.

Varigt mén
Erstatning for varigt mén er et engangsbeløb som kompensation for de gener, du har fået på grund af skaden. Du kan få erstatning for mén, hvis dine gener og smerter er permanente, og dit mén er på minimum 5 pct.

Erhvervsevnetab
Hvis din skade betyder, at du ikke kan tjene det samme som før, kan du muligvis få erstatning for tab af erhvervsevne. Du kan få erstatning for tabt erhvervsevne, hvis din erhvervsevne er nedsat med mindst 15 pct. Du får enten en midlertidig eller en endelig afgørelse om erhvervsevnetab.

Hvis din situation på arbejdsmarkedet ikke er helt afklaret, vil du få en midlertidig afgørelse med revision. Det betyder, at du får en dato for, hvornår AES igen vurderer din sag. At din situation er uafklaret kan fx være, hvis du har fået et midlertidigt fleksjob, modtager dagpenge eller sygedagpenge, eller hvis du er under revalidering.

Hvis AES er sikre på, at din situation på arbejdsmarkedet ikke er midlertidig, får du en endelig afgørelse. Det kan fx være, hvis du er ansat i et varigt job eller fleksjob eller har fået førtidspension.

Det er vigtigt, at du giver AES besked, hvis din situation ændrer sig. AES får ikke automatisk besked fra din kommune, hvis du fx bliver tilkendt fleksjob eller førtidspension.

Når din sag er blevet afgjort, er der flere, der kan klage over afgørelsen. Det kan være:

 • dig selv
 • din arbejdsgiver
 • Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol (AESK)
 • arbejdsgiverens forsikringsselskab.

Hvis der bliver klaget over afgørelsen af din sag, bliver din udbetaling udsat, indtil klagen er behandlet. Bemærk, at din udbetaling ikke bliver udsat, hvis det er dig, der klager over en afgørelse.

Vil du klage over afgørelsen af din sag?

Er du uenig i afgørelsen i din sag, kan du klage. Klager skal sendes til AES. Hvis AES ikke kan give medhold i klagen, bliver den sendt videre til behandling i Ankestyrelsen. Fristen for at klage er 4 uger efter, du har modtaget din afgørelse.

Du kan få genoptaget en afgørelse, hvis der kommer nye oplysninger i sagen. Det kan fx være, at generne på grund af din skade viser sig at være mere alvorlige, eller din arbejdsmæssige situation ændrer sig, efter du har fået en endelig afgørelse.

Der gælder forskellige regler for genoptagelse alt efter, hvilken del af en sag du ønsker at få genoptaget. De tre hovedområder er:

 • sager, vi tidligere har afvist
 • spørgsmålet om erstatning
 • fejl eller mangler i en afgørelse.

Læs mere om mulighederne for genoptagelse:

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) er en del af ATP-koncernen. AES behandler hvert år ca. 60.000 sager, hvor mennesker er kommet til skade eller er blevet syge på arbejdet. Derudover udbetaler AES erstatning til borgere for erhvervssygdomme og opkræver AES-bidrag via Samlet Betaling fra arbejdsgivere.

AES blev etableret 1. juli 2016 og er en sammenlægning af det tidligere Arbejdsskadestyrelsen og dele af det tidligere Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.

Kontakt

72 20 60 00 (Telefontid)