Valgdagen ved folketingsvalg og folkeafstemninger

På valgdagen kan alle vælgere gå til deres lokale valgsted og afgive deres stemme

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du ønsker at stemme til folketingsvalg, skal du på valgdagen tage dit valgkort og gå ned til det valgsted, der er angivet på valgkortet og afgive din stemme.

Valgstederne har åbent mellem kl. 8 og kl. 20.

Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, at afstemningsstederne på visse småøer først åbner kl. 9.

I stemmelokalet har kommunalbestyrelsen valgt forskellige personer til at holde øje med, at stemmeafgivningen går rigtigt for sig.

I hver opstillingskreds vælger kommunalbestyrelsen en valgbestyrelse, som bl.a. skal sørge for stemmesedler og opslag. Valgbestyrelsen står også for den endelige optælling af stemmerne.

Ved hvert valgsted vil der også være mellem fem og ni valgstyrere, valgt af kommunalbestyrelsen, som skal sikre, at afstemningen går rigtigt for sig. Valgstyrerne er også med til at tælle stemmerne op.

Der vil desuden være en række tilforordnede vælgere, som kan udføre diverse opgaver i forbindelse med valget. Disse vælges også af kommunalbestyrelsen.

For at få udleveret din stemmeseddel på valgstedet skal du aflevere det valgkort, du har fået tilsendt, til valglisteføreren og oplyse din fødselsdato. Har du mistet dit valgkort, kan du få udskrevet et nyt på valgstedet, hvis du har medbragt identifikation - fx sundhedskort (sygesikringsbevis), kørekort eller pas. Det er således ikke en betingelse for at få lov til at stemme på valgdagen, at du medbringer dit valgkort, så længe du medbringer legitimation.

Hvis du ikke har modtaget dit valgkort fem dage før valgdagen, skal du henvende dig til din kommune.

Hvis der er tale om en fejl, vil kommunen rette fejlen og udskrive et valgkort til dig hurtigst muligt.

Kommunen kan også oplyse dig om, hvor du skal stemme på valgdagen.

Når du har modtaget din stemmeseddel, bliver du vist hen til et stemmerum, hvor du kan afgive din stemme uden at andre kan se, hvad du stemmer.

Folketingsvalg

På stemmesedlen til folketingsvalg skal du sætte et kryds i det firkantede afkrydsningsfelt enten ud for et parti (partistemme) eller ud for en person (personlig stemme). Du må kun sætte ét kryds, ellers kan din stemmeseddel være ugyldig.

Du kan selv bestemme, om du vil stemme på et parti eller afgive en personlig stemme på en af de kandidater, der stiller op for partiet, eller på en kandidat, der stiller op uden for partierne.

Folkeafstemninger

På stemmesedlen til folkeafstemninger skal du sætte et kryds i det firkantede afkrydsningsfelt enten ud for ”Ja” (hvis du stemmer for lovforslaget) eller ud for ”Nej” (hvis du stemmer imod lovforslaget).

Hvis du kommer til at sætte dit kryds forkert, kan du få udleveret en ny stemmeseddel.

Du kan også lade være med at afkrydse stemmesedlen. Det kaldes en blank stemme. En blank stemme er ugyldig og tæller ikke med, når man skal finde ud af, hvem der er valgt, eller finde ud af resultatet af folkeafstemningen, men den tæller med som en afgivet stemme og dermed i den samlede valgdeltagelse.

Har du brug for hjælp til at sætte dit kryds, kan to tilforordnede vælgere eller valgstyrere hjælpe dig på valgstedet. Du kan forlange en personlig hjælper, du selv har valgt, i stedet for den ene valgstyrer eller tilforordnede vælger.

Har du brug for hjælp til at sætte dit kryds eller få forklaret stemmesedlen m.v., eksempelvis fordi du er svagtseende eller har et handicap m.v., kan du få hjælp af to tilforordnede vælgere eller valgstyrere på valgstedet.

Du kan også vælge at få hjælp af en person, du selv har valgt, i stedet for den ene valgstyrer eller tilforordnede vælger. Ligesom du kan få hjælp til at stemme alene af en person, du selv har valgt, dvs. uden medvirken af en myndighedsperson (en valgstyrer eller tilforordnet vælger). Dog er det en betingelse, at du udtrykkeligt og utvetydigt over for en valgstyrer eller tilforordnet vælger tilkendegiver, at du alene ønsker hjælp af den person, du selv har udpeget. Endvidere er det en betingelse, at dit ønske om alene at få hjælp af den person, du selv har udpeget, er begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Hvis du ikke kan komme ind i stemmelokalet på valgdagen, eksempelvis på grund af handicap eller nedsat førlighed, kan du bede om at stemme umiddelbart uden for stemmelokalet. Også dette vil de tilforordnede vælgere eller valgstyrerne hjælpe med.

Hjælpemidler, når du skal stemme

Når du stemmer, kan du benytte de hjælpemidler, der stilles til rådighed.

Kommunerne skal stille en række hjælpemidler til rådighed på afstemningsstederne. Det drejer sig bl.a. om en sort pen med en tykkere stregtykkelse til brug for afkrydsning af stemmesedlen, en ikke- håndholdt lup samt en ikke- håndholdt LED-lampe.  

Endvidere skal der på mindst ét afstemningssted i hver kommune være et bord, der kan reguleres i højden samt et forstørrelsesapparat med en skærm af typen CCTV.

Du kan læse mere om hjælp til stemmeafgivningen på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside.

Du skal som udgangspunkt stemme på det valgsted, du hører til. Men hvis du har nedsat førlighed eller har et handicap, der gør, at du ikke er i stand til at stemme på det valgsted, du er tilknyttet, kan du søge om at stemme på et andet valgsted i kommunen.

Du skal søge din kommune om det senest kl. 12 otte dage før valgdagen - hvis otte dage før valgdagen er en lørdag, søndag eller helligdag fremrykkes fristen til den sidste hverdag før fristens udløb.

Du kan tidligst søge om at skifte valgsted, når valget er udskrevet. 

Du kan finde ansøgningsskemaet på Indenrigs- og Boligministeriets valghjemmeside og på borger.dk, efter valget er udskrevet.