Brevstemme til folketingsvalg og folkeafstemninger

Du kan brevstemme i enhver kommune før valget i stedet for at møde op og stemme på valgdagen

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

I stedet for at møde op på valgdagen kan du vælge at brevstemme.

Hvis du brevstemmer, kan du ikke også stemme på valgdagen. Du må gerne brevstemme flere gange, fx hvis du ombestemmer dig undervejs. Det er den sidst afgivne brevstemme, der tæller.

Du kan brevstemme i alle landets kommuner - fx på borgerservicecentrene - og som regel også på nedenstående steder:

 • på sygehuse, hvis du er indlagt
 • på plejehjem, beskyttede boliger og i ældreboliger, hvis du er beboer
 • i særlige boformer - fx for kvinder udsat for vold, voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer - hvis du opholder dig her
 • i fængsler, arresthuse, mv., hvis du er indsat
 • i dit eget hjem (efter ansøgning), hvis du er syg eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem
 • på afsides beliggende øer, hvor der ikke er et afstemningssted.

I nogle kommuner kan du også stemme på biblioteker eller mobile brevstemmesteder. Spørg kommunen, hvor du kan brevstemme.

Du kan læse mere om at brevstemme på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside:

Spørg kommunen om åbningstider for brevstemmeafgivning, da de kan variere fra kommune til kommune.

Brevstemme til folketingsvalg

Til folketingsvalget kan du tidligst brevstemme her i landet 3 uger før valget, dog senest den tredjesidste hverdag før valgdagen (inkl. lørdag).Du kan ikke brevstemme, før valget er udskrevet.

Brevstemme til folkeafstemninger

Til folkeafstemninger kan du som udgangspunkt brevstemme 6 uger før valgdagen i en hvilken som helst kommune i Danmark og indtil den tredjesidste hverdag før afstemningsdagen, herunder lørdag.

Det er dog en betingelse, at der skal være den fornødne klarhed over, hvad vælgerne skal stemme om til folkeafstemningen, før brevstemmeafgivningen kan gå i gang. Ved nogle folkeafstemninger vil man derfor ikke kunne brevstemme fra 6 uger før afstemningsdagen, og brevstemmeafgivningen vil derfor gå i gang senere.

Når du møder op på et sted, hvor man kan brevstemme, vil der være en stemmemodtager til stede, som vil vejlede dig om, hvordan du brevstemmer.

Når du har fremvist gyldig legitimation som fx dit pas, kørekort eller det gule sundhedskort, vil du få udleveret en stemmeseddel og en kuvert, som du skal lægge stemmesedlen i, når den er udfyldt.

Du vil derudover få udleveret et følgebrev, som du skal udfylde med dit navn, din fødselsdato og din bopælsadresse. Nogle af disse oplysninger kan dog være udfyldt på forhånd maskinelt af kommunen. Du skal under alle omstændigheder datere og underskrive følgebrevet, når du har brevstemt.

Du kan læse mere om at brevstemme på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside:

Har du brug for hjælp til at udfylde/afkrydse stemmesedlen eller udfylde og underskrive følgebrevet, kan du få hjælp af en eller to stemmemodtagere.

Du kan i stedet for den ene stemmemodtager vælge en personlig hjælper, som du har tillid til, fx din ægtefælle, et andet familiemedlem eller en ven. I dette tilfælde ydes hjælpen således både af en stemmemodtager og en person, du selv har valgt.

Hjælpen kan også i visse tilfælde ydes alene af en person, du selv har valgt, dvs. uden medvirken af en myndighedsperson (en stemmemodtager). Dog er det en betingelse, at du udtrykkeligt og utvetydigt over for stemmemodtageren tilkendegiver, at du 
alene ønsker hjælp af den person, du selv har udpeget. Endvidere er det en betingelse, at dit ønske om alene at få hjælp af den person, du selv har udpeget, er begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Du kan kun få hjælp til at udfylde/afkrydse brevstemmesedlen, hvis du utvetydigt er i stand til at tilkendegive over for den eller dem, der yder hjælp, hvad du ønsker at stemme, f.eks. ja/nej ved en folkeafstemning eller et bestemt parti og/eller en bestemt kandidat ved et folketingsvalg.

Du kan læse mere om hjælp til stemmeafgivningen på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside:

Når du brevstemmer, kan du benytte de hjælpemidler, der stilles til rådighed.

Kommunerne skal stille en række hjælpemidler til rådighed på brevstemmestederne. Det drejer sig om:

 • en sort pen med en tykkere stregtykkelse, der gør afkrydsningen af stemmesedlen mere tydelig
 • en ikke-håndholdt lup, der kan forstørre teksten på stemmesedlen og være en hjælp for vælgere med nedsat syn
 • en ikke-håndholdt LED-lampe, hvor vælgeren kan regulere lysstyrke og lysfarve.

Ved folkeafstemninger skal der også stilles en overlægsplade til rådighed. På overlægspladen skal ”Ja” og ”Nej” anføres med punktskrift, og ud for ”Ja” og ”Nej” skal der være udstansede huller til brug for afkrydsning af stemmesedlen. Overlægspladen er en hjælp for blinde og svagsynede.

Derudover skal der på mindst ét brevstemmested i hver kommune være følgende hjælpemidler:

 • et hæve-/sænkebord, der kan være en hjælp for vælgere, der er kørestolsbrugere 
 • et forstørrelsesapparat med en skærm af typen CCTV, hvor vælgeren kan regulere skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke.
 

Hvis du er syg, eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem, kan du ansøge om at stemme i dit hjem. Du skal søge kommunen om at stemme i dit hjem.

Hvis kommunen mener, at du er berettiget til at stemme hjemmefra, vil I sammen aftale et tidspunkt, hvor to tilforordnede vælgere vil komme til dit hjem med en brevstemmeseddel.

Du kan læse mere om, hvordan du søger om at brevstemme i eget hjem, på Indenrigs- og Boligministeriets valgside.

Hvis du bor eller er indlagt på en institution, som fx et plejehjem, et hospital, særlige boformer mv., eller hvis du er indsat i et fængsel, kan du også brevstemme her.

Kommunen vil sørge for, at der kommer tilforordnede vælgere hen til institutionen. De tilforordnede vælgere udleverer brevstemmeseddel og følgebrev og modtager din stemme.

Hvis du er indlagt på et hospital eller er indsat i et fængsel eller arresthus, er det personalet dér, der fungerer som brevstemmemodtagere.

Hvis du opholder dig midlertidigt i udlandet, når der er valg eller folkeafstemning, fx hvis du er på ferie, studie- eller forretningsrejse, kan du brevstemme i udlandet på enhver dansk ambassade eller ethvert dansk konsulat. 

Hvis du bor i udlandet, har du som udgangspunkt ikke ret til at stemme til valg og folkeafstemninger i Danmark. Enkelte grupper af danske statsborgere, der har bevaret en særlig tilknytning til Danmark, kan dog søge om at bevare deres valgret til danske valg i en tidsbegrænset periode.

Ønsker du at blive optaget på valglisten for udlandsdanskere, skal du anmode din seneste bopælskommune i Danmark om det. Det er den samme valgliste, man bliver optaget på ved folketingsvalg og folkeafstemninger.

Hvis du bor i udlandet og har søgt om og er blevet godkendt til at komme på valglisten, fordi du opfylder betingelserne, har du valgret til folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg. Du kan så brevstemme i udlandet, men kan også stemme på valgdagen i Danmark, hvis du er hjemme dér.

Du kan læse nærmere om udlandsdanskeres valgret på Indenrigs- og Boligministeriets valgside. 

Når du brevstemmer i udlandet, er det en god idé at gøre det i god tid, så din brevstemme kan nå at blive sendt hjem og komme frem til kommunen, inden afstemningen starter kl. 8 på valgdagen.

Brevstemme til folketingsvalg

Du kan brevstemme fra og med 3 måneder før valgdagen til folketingsvalg. Da man ikke ved folketingsvalg ved, hvornår der er valg, kan du dog brevstemme i udlandet når som helst, men din stemme kommer kun i betragtning, hvis den er afgivet tidligst 3 måneder før valgdagen. Har du afgivet en brevstemme til folketingsvalg på et tidligere tidspunkt end 3 måneder før valgdagen, skal du derfor brevstemme igen eller møde op og stemme på valgdagen.

Brevstemme til folkeafstemninger

Ved folkeafstemninger kan du som udgangspunkt brevstemme 3 måneder før valgdagen. Det er dog en betingelse, at der skal være den fornødne klarhed over, hvad det er, vælgerne skal stemme om til folkeafstemningen, før brevstemmeafgivningen kan gå i gang. Ved nogle folkeafstemninger vil man derfor ikke kunne brevstemme fra 3 måneder før valgdagen, og brevstemmeafgivningen vil derfor gå i gang senere.

Hvis du ønsker at brevstemme i udlandet, skal du henvende dig til den danske ambassade eller et dansk konsulat i det land, hvor du opholder dig.

Også danske statsborgere, som opholder sig i Grønland, på Færøerne, eller som gør tjeneste på et dansk skib eller havanlæg, fx boreplatform, kan brevstemme. Når du skal afgive din brevstemme, foregår det på de færøske/grønlandske folkeregistre, på skibet eller havanlægget. Søfolk og deres medrejsende ægtefæller kan i øvrigt brevstemme på skibet fra dagen efter et folketingsvalg. Disse brevstemmer bliver ikke forældet, men gælder til det næste folketingsvalg.

Du kan finde kontaktoplysninger på de danske repræsentanter (ambassader og konsulater) på Udenrigsministeriets hjemmeside: